Zaloguj

Nowa Geobaza Hałdy

PIG-PIB informuje, że została utworzona nowa Geobaza Hałdy, która zawiera dane dotyczące składowisk odpadów pogórniczych w polskiej części Sudetów. Baza została opracowana przez specjalistów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Dane zgromadzone w bazie można przeglądać pod adresem https://cbdgportal.pgi.gov.pl/haldy

Działalność okręgowych urzędów górniczych w latach 2015, 2016 i 2017, związana z ustalaniem opłaty podwyższonej w związku z prowadzeniem nielegalnej eksploatacji

PIG-PIB informuje, że w dniu 06.02.2018 r., na stronie internetowe Wyższego Urzędu Górniczego opublikowane zostały informacje o działalność okręgowych urzędów górniczych w latach 2015, 2016 i 2017, w zakresie ustalania opłaty podwyższonej w związku z prowadzeniem nielegalnej eksploatacji kopalin. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej WUG LINK

Ekspertyza pt.: „Opracowanie danych dotyczących stanu administracji geologicznych”.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na zlecenie Ministerstwa Środowiska od dnia 30.01.2018 r., do 24.05.2018r., wykonywana będzie przez pracowników Instytutu ekspertyza pt.: „Opracowanie danych dotyczących stanu administracji geologicznych”. Ekspertyza opracowana zostanie w oparciu o dane zawarte w ankietach, które wypełnione były przez pracowników administracji geologicznej i przesłane w kwietniu 2017r., do Ministerstwa Środowiska. Jednocześnie informujemy, że po wstępnej analizie ankiet znaczna ich część wymaga uzupełnień lub weryfikacji danych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę przy uzupełnianiu lub weryfikacji przekazanych informacji, zawartych w przesłanych przez Państwa ankietach do Ministerstwa Środowiska. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji ekspertyzy oraz wymóg mailowego potwierdzenia dokonywanych uzupełnień lub zmian danych, zawartych w ankietach, będziemy do Państwa zwracać się telefonicznie lub mailowo o weryfikacje lub uzupełnienie informacji. W załączeniu pismo znak: GSK-074/189/2018/ z dnia 30.01.2018 r., dr Agnieszki Wójcik Zastępcy Dyrektora ds. Służby Geologicznej PIG-PIB. LINK

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2122 t.j.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2018 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

Informacja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie znak KUZ.071.1.2018 z dnia 16.01.2018 r., skierowanym do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów poinformował, że uzgodnień w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) dokonują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich. W związku z powyższym, o uzgodnienie projektu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź warunków zabudowy, należy występować do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Pańswowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. LINK

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 13-02-2018r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy - Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt.:
"Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski"

Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski

Książka autorstwa Pana prof. Ryszarda Romana Kaczyńskiego stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w procesie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich. Prezentuje ona bowiem syntezę różnych zagadnień geologiczno-inżynierskich na tle regionalnym. W publikacji są prezentowane wyniki badań terenowych i laboratoryjnych z terenu Polski uzyskane współczesnymi metodami badawczymi. Pobierz

Serwis mapowy zawierający dane teleadresowe pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu „Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa, zbierane będą dane teleadresowe pracowników administracji geologicznej w Polsce. Na ich podstawie w serwisie „Geologia Samorządowa” powstanie usługa mapowa, prezentująca dane teleadresowe pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej w Polsce. Dane będą zbierane telefonicznie, w związku z powyższym prosimy o udzielanie informacji pracownikom PIG-PIB.

Staże zawodowe dla absolwentów w PIG-PIB

Państwowy Instytutu Geologiczny - Państwowy Instytutu Badawczy (PIG-PIB) zaprasza absolwentów Wydziałów: Nauk o Ziemi, Geografii i Geologii, Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska do odbycia stażu zawodowego. Propozycja kierowana jest do absolwentów studiów II stopnia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie PIG-PIB

LINK

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

PIG-PIB informuje, że w dniu 14.11.2017 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z w/w projektem.

Bezpośredni link do projektu ustawy LINK

Na stronie RCL znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem

LINK