Zaloguj
Bagno - Mokry Ług

Relacja z warsztatów „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin” w Bogatyni, 3-4 października 2018

W dniach 3-4 października 2018 r. w Bogatyni odbyły się warsztaty pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin” w ramach realizowanego w PIG-PIB projektu „GEOLOGLIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”. W szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób reprezentujących zarówno administrację geologiczną, górniczą, jak również środowisko naukowe oraz branżowe. Zrealizowane warsztaty stanowią kontynuację dwudniowych szkoleń odbywających się w ubiegłych latach ramach w/w projektu. Zakres merytoryczny warsztatów przygotowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje z użytkownikami serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”. LINK

Materiały szkoleniowe z warsztatów pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin”

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na stronie internetowej ”GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” podstrona „Warsztaty 2018”, zamieszczone zostały materiały szkoleniowe z warsztatów pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin”, które odbyły się w dniach 3-4 października 2018 r. w Bogatyni. Zachęcamy Państwa do ich lektury.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 15-11-2018r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

PIG-PIB informuje,że w dniu 27.07.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Dokument został opracowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i określa m.in.: sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem; terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów. Tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: LINK

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym w Karpatach - 19.07.2018

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach w Polsce, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru całej Polski, a w szczególności Karpat. Największe prawdopodobieństwo osunięć występuje w Małopolsce. WIĘCEJ

Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017r.

PIG-PIB informuje, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r.” została zamieszczona na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. LINK

"Rekomendacje dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz wytyczne dotyczące minimalnej funkcjonalności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego."

PIG-PB informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowana została ekspertyza, dotycząca organizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ponownego ich użycia lub napraw www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/jak-budowac-pszok-i . Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla gmin, które są odpowiedzialne za tworzenie takich punktów na swoim terenie. W dokumencie znalazły się rekomendacje w zakresie m.in. lokalizacji PSZOK ze względu na rodzaj gminy i liczbę jej mieszkańców i przykłady PSZOK-ów w innych krajach Unii Europejskiej. Ekspertyza zawiera także informacje, jak zorganizować przyjmowanie odpadów, np. w zależności od ich typu oraz przykładowy regulamin i plan tworzenia PSZOK-u , w tym porady dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na jego budowę. Publikacja przygotowana została przez SWECO Consulting sp.zo.o. na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Rekomendacje PSZOK

Nowa Geobaza Hałdy

PIG-PIB informuje, że została utworzona nowa Geobaza Hałdy, która zawiera dane dotyczące składowisk odpadów pogórniczych w polskiej części Sudetów. Baza została opracowana przez specjalistów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Dane zgromadzone w bazie można przeglądać pod adresem https://cbdgportal.pgi.gov.pl/haldy

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt.:
"Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski"

Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski

Książka autorstwa Pana prof. Ryszarda Romana Kaczyńskiego stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w procesie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich. Prezentuje ona bowiem syntezę różnych zagadnień geologiczno-inżynierskich na tle regionalnym. W publikacji są prezentowane wyniki badań terenowych i laboratoryjnych z terenu Polski uzyskane współczesnymi metodami badawczymi. Pobierz

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

PIG-PIB informuje, że w dniu 14.11.2017 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z w/w projektem.

Bezpośredni link do projektu ustawy LINK

Na stronie RCL znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem

LINK