Zaloguj

NFOŚiGW wydłuża terminy składania wniosków w programach z obszaru poprawy jakości powietrza do 18 i 20 grudnia 2020 r.

Do 18 grudnia 2020 r., wydłużone zostało składanie wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”, a do 20 grudnia 2020 r. można się starać o wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1 oraz działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGW LINK

Uchwała nr 155 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”

w dniu 17 grudnia 2019 r., w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Uchwałę nr 155 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Monitora Polskiego LINK

Udostępnianie danych

Za pomocą serwisów internetowych Centralnej Bazy Danych Geologicznych udostępniono nowe zasoby cyfrowe PIG-PIB: Mapę koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów, nowe arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny - Wrażliwość na zanieczyszczenia i Jakość wód oraz nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000.LINK

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.12 - 31.12.2019

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie 01.12 - 31.12.2019. Na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego a także, w mniejszym stopniu, na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego, związanego z niżówką hydrogeologiczną. Na wskazanych obszarach efektem tego zjawiska mogą być lokalnie występujące utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie).LINK

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

PIG-PIB informuje, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), które potrwają do 15 lutego 2020 r. Najbliższe spotkanie konsultacyjne odbędą się w lutym 2020 r., w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny spotkań konsultacyjnych, będą podane na stronie: stopsuszy.pl. Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy – zarówno do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do mieszkańców miast oraz gmin. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 23-12-2019 r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”

PIG-PIB informuje, że w dniu 4.10.2019r., w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono uchwałę nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030” LINK

Stawki opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

PIG-PIB informuje, że w dniu 3.10.2019r., w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego M.P.2019.927 z dnia 2019.10.03 - Akt oczekujący. Obwieszczenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. LINK

Rolnicy zwolnieni z opłat za wodę do 5 m3 dziennego poboru

PIG-PIB informuje, że na stronie PGWWP zamieszczony został komunikat w sprawie zwolnienia rolników z opłat za pobór wody do 5 m3 na dobę średnio w ciągu roku w ramach zwykłego korzystania z wód. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej PGWWP. LINK

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze wchodzą w życie od dnia 29 lipca 2019 r.

PIG-PIB informuje, że z dniem 29 lipca 2019 r., w celu usprawnienia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz ułatwienia dostępu do niego potencjalnym wnioskodawcom, dokonano jego modyfikacji, a także zaktualizowano dokumenty służące obsłudze Programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGW. LINK

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r.

PIG-PIB informuję, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018r.” została opublikowana na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Surowce mineralne Polski.

Warsztaty "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi"- materiały szkoleniowe

PIG-PIB informuje, że na podstronie "Warsztaty 2019" serwisu "Geologia Samorządowa", opublikowano prezentacje i materiały szkoleniowe z warsztatów pt.: "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi", które odbyły się w dniach 5-6 czerwca 2019 r., w Lądku-Zdroju. Zachęcamy Państwa do zapoznania w/w materiałami.LINK

Złoża wybilansowane

W internecie pojawiły się dane dotyczące tzw. złóż wybilansowanych. Jest to efekt pracy zespołów pracowników Geologii Złożowej i Gospodarczej oraz Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Złoża wybilansowane to takie, które zostały wykreślone z krajowego „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”. Dane te ze względu na swój charakter (złoża wykreślone) podlegają aktualizacji raz w miesiącu oraz nie podlegają obecnie prowadzonej weryfikacji i harmonizacji. LINK

Baza teleadresowa ułatwi kontakt z pracownikami wojewódzkiej i powiatowej administracji geologicznej

Co najbardziej ułatwia pracę? Kontakty! Od teraz koniec żmudnego szukania ich w internecie. Wszystkie dane teleadresowe administracji geologicznej - dla 380 powiatów i 16 województw - można znaleźć w jednym miejscu, w serwisie „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”

Baza zawiera dane teleadresowe pracowników administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego z obszaru całej Polski. Znalezienie potrzebnych kontaktów umożliwia interaktywna mapa.

Mapa zawiera dwie główne warstwy - dotyczące geologów powiatowych oraz wojewódzkich. Aby wyszukać informację o geologu powiatowym należy wybrać (kliknąć) konkretny powiat (miasto na prawach powiatu) na mapie. Natomiast szukając geologa wojewódzkiego i pracowników wojewódzkiej administracji geologicznej, należy wybrać herb danego województwa. W celu ułatwienia korzystania z bazy przygotowaliśmy uproszczoną instrukcję jej użytkowania, która zamieszczona została nad interaktywną mapą.

Dane kontaktowe można wyszukać na kilka sposobów:

  • bezpośrednio poprzez mapę (klikając w obszar wybranego powiatu lub w herb województwa)
  • przez użycie wyszukiwarki (opcja "Wyszukaj")
  • przez użycie "Tabeli atrybutów"

Tabela atrybutów umożliwia także wyszukanie wszystkich geologów powiatowych w obrębie danego województwa, poprzez wybór odpowiedniego filtru.

Baza powstała w ramach projektu „GEOLOGLIA SAMORZĄDOWA” serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, który finansowowany jest ze środków NFOŚiGW.

Zapraszamy do korzystania z bazy teleadresowej administracji geologicznejLINK

Kolejne arkusze MGŚP II zostały udostępnione w internecie

Kolejna partia opracowanych arkuszy drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, w formie plików JPG została właśnie udostępniona w internecie, to 211 arkuszy planszy "A" i 211 arkuszy planszy „B” tej mapy.

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG. Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Mapa Geośrodowiskowa Polski II 1:50000 (MGŚP II) - skorowidz" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe (opis we wcześniejszym biuletynie). Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia. LINK