Zaloguj

UWAGA !!! Konsultacje w sprawie modernizacji serwisu internetowego PIG-PIB „Geologia Samorządowa”

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu „Geologia Samorządowa” serwis informacyjno-edukacyjny w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa na lata 2020-2024, podjął prace mające na celu zmodernizowanie od strony informatyczno-technicznej i merytorycznej w/w stronę internetową. Nowa wersja serwis „Geologia Samorządowa”, opracowana zostanie w technologii Joomla. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do konsultacji i przesłania do dnia 31 marca 2020 r., swoich propozycji i uwag na adres: powiaty@pgi.gov.pl. Państwa opinie i sugestie będą miały realny wpływ na nasze działania i rozwój serwisu „Geologia Samorządowa”.

Ministerstwo Klimatu ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszy Norweskich i EOG

Ministerstwo Klimatu ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszy Norweskich i EOG

PIG-PIB informuję, że w dniu 19 marca 2020 r., Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosiło pierwsze nabory w trzech obszarach tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad 580 mln zł. Pierwszy obszar tematyczny dotyczy łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków, drugi obejmuje środowisko naturalne i ekosystemy, a trzeci związany jest z energią odnawialną, efektywnością energetyczną, bezpieczeństwem energetycznym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku LINK

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

PIG-PIB informuje, że na przełomie marca i kwietnia 2020 r., zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, przyjęte już przez Zarząd (3 marca uchwałą nr B/10/4/2020) i Radę Nadzorczą (6 marca uchwałą nr 29/20) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. w celu usprawnienia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz ułatwienia dostępu do niego potencjalnym wnioskodawcom, dokonano jego modyfikacji, a także zaktualizowano dokumenty służące obsłudze Programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGW.LINK

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 26-03-2020 r.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Do 30 kwietnia 2020 r., podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane do złożenia kwartalnych oświadczeń

komunikat w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń

PIG-PIB informuje, że na stronie PGWWP zamieszczony został komunikat w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń za I kwartał 2020 r., w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Za I kwartał 2020 r. termin złożenia oświadczenia upływa 30 kwietnia 2020 r. Oświadczenia należy składać (przesyłać) bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej. Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń składanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne zamieszczone zostały na stronie internetowej PGWWP. LINK

Konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

PIG-PIB informuje,że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, który następnie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przystąpił do konsultacji społecznych projektu dokumentu "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

NFOŚiGW wydłuża terminy składania wniosków w programach z obszaru poprawy jakości powietrza do 18 i 20 grudnia 2020 r.

Zielone płuca

Do 18 grudnia 2020 r., wydłużone zostało składanie wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”, a do 20 grudnia 2020 r. można się starać o wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1 oraz działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGW LINK

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.03 - 31.03.2020

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych. W okresie od 1 do 31 marca 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach województw: lubelskiego,kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,dolnośląskiego,opolskiego, śląskiego. Lokalnie zjawisko to może występować również w innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwie mazowieckim.Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.LINK