Zaloguj
Geologia Samorządowa> Archiwum
  
    2017     
    2016     
    2015     
    2014     
    2013     
    2012     
    2011     
    2010     
    2009     

Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja pt "Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń" Problemy projektowania prac geologicznych, dokumentowanie zmian stanu zasobów ,problemy modelowania złóż, teoria i praktyka stosowania kodeksu JORC. Organizatorami konferencji jest Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego i Zakładowe Koło SITG, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej WGGiOŚ i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski.

PIG-PIB zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.:
„Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi.”

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza na bezpłatne warsztaty, poświęcone aspektom administracyjno-prawnym i środowiskowym terenów objętych ruchami masowymi Ziemi. Szkolenie odbędzie się w dniach 17- 18 maja 2017 r. (środa i czwartek) od godz. 9:00, w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego - Oddział Karpacki im. Mariana Książkiewicza, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem.

Program warsztatów, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o szkoleniu znajdą Państwo na podstronie Warsztaty. Wypełniony formularz, prosimy przesłać do dnia 25 kwietnia 2017r., telefon kontaktowy: (22) 45 92 476, (32) 29 64 852, 500 162 004. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (70), o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PIG-PIB, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: powiaty@pgi.gov.pl, lub telefonicznie (22) 45 92 476, 500 162 004 o odstąpieniu uczestnictwa w szkoleniu, nie później jednak niż do dnia 10 maja 2017r.

Uczestnicy sesji terenowej zobowiązani są do posiadania stroju w teren tj. odpowiedniego obuwia i odzieży wierzchniej, przystosowanych do warunków terenowych.

W ramach warsztatów uczestnikom szkolenia przysługuje bezpłatny udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w formie lunchu. PIG-PIB nie pokrywa uczestnikom szkolenia, kosztów dojazdów, noclegów i pełnego wyżywienia. Informujemy, że zaplanowane warsztaty odbędą się w ramach realizowanego przez PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który finansowany jest ze środków NFOŚIGW. WIĘCEJ

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

W dniach 11 -12 stycznia 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim Kongresu będą perspektywy rozwoju polskiej energetyki w roku 2017. Poruszane będę zagadnienia związane m.in. z polityką surowcową Polski oraz odnawialnymi źródłami energii (OZE). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Nabór na stanowisko geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym w Legionowie

PIG-PIB informuje, że w Starostwie Powiatowym w Legionowie prowadzony jest nabór na stanowisko geologa powiatowego. Szczegółowe informacje o naborze na stanowisko znajdą Państwo na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Legionowie LINK

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131 tekst jednolity.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2017r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej witrynie PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

W dniach 11 -12 stycznia 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim Kongresu będą perspektywy rozwoju polskiej energetyki w roku 2017. Poruszane będę zagadnienia związane m.in. z polityką surowcową Polski oraz odnawialnymi źródłami energii (OZE). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Warsztaty „Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych”

Eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego poprowadzili dwudniowe warsztaty na temat wpływu eksploatacji górniczej na podłoże gruntowe i obiekty budowlane. Poruszyli przy tym aspekty prawne i pokazali w terenie efektywne metody rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych. WIĘCEJ

III Konferencja „Środowisko Informacji"

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się III Konferencja „Środowisko Informacji”. Organizatorami konferencji było Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematyką przewodnią wydarzenia była prezentacja informacji w zakresie funkcjonujących baz danych zawierających dane o środowisku oraz możliwości korzystania z nich. Podczas konferencji odbyła się sesja plenarna, pięć sesji tematycznych oraz warsztaty. Konferencja zgromadziła około 300 uczestników reprezentujących środowiska naukowe, administrację rządową i samorządową, którzy aktywnie brali udział podczas poszczególnych sesji tematycznych. W konferencji brali również udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego. WIĘCEJ

V Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

W dniu 20 października 2016 roku w Warszawie, odbył się V Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji. W ramach Kongresu odbył się specjalny panel skierowany do samorządów. Uczestnicy sesji samorządowej mieli okazję dowiedzieć się jakie znaczenie w likwidacji niskiej emisji może odegrać szerokie zastosowanie pomp ciepła. Państwowy Instytut Geologiczny, który był partnerem merytorycznym PORT PC, po raz kolejny uczestniczył w tym wydarzeniu. Na stoisku informacyjnym PIG-PIB można było zasięgnąć porady geologa, a także zapoznać się z ogólnodostępną informacją geologiczną, która jest niezbędna przy projektowaniu gruntowych pomp ciepła. WIĘCEJ

III Konferencja „Środowisko Informacji"

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się III Konferencja „Środowisko Informacji”. Organizatorami konferencji było Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematyką przewodnią wydarzenia była prezentacja informacji w zakresie funkcjonujących baz danych zawierających dane o środowisku oraz możliwości korzystania z nich. Podczas konferencji odbyła się sesja plenarna, pięć sesji tematycznych oraz warsztaty. Konferencja zgromadziła około 300 uczestników reprezentujących środowiska naukowe, administrację rządową i samorządową, którzy aktywnie brali udział podczas poszczególnych sesji tematycznych. W konferencji brali również udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego. WIĘCEJ