Zaloguj
Geologia Samorządowa> Archiwum
  
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
    2015     

Do 30 lipca 2019 r., podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane do złożenia kwartalnych oświadczeń

PIG-PIB informuje, że na stronie PGWWP zamieszczony został komunikat w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń za II kwartał 2019 r., w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Za II kwartał 2019 r. termin złożenia oświadczenia upływa 30 lipca 2019 r. Oświadczenia należy składać (przesyłać) bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej. Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń składanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne zamieszczone zostały na stronie internetowej PGWWP. LINK

Seminarium końcowe i szkolenie projektu GeoPLASMA-CE

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne Seminarium końcowe i szkolenie projektu GeoPLASMA-CE, dotyczące możliwości wykorzystania geotermii niskotemperaturowej w obszarze pilotażowym Wałbrzych. Seminarium odbędzie się 17 lipca 2019 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu w godz. 10.00 -16.00.

Zachęcamy Państwa do udziału w/w seminarium i szkoleniu. Zaproszenie, formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje o seminarium znajdą Państwo w linku. LINK

Warsztaty "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi"

W dniach 5-6 czerwca 2019r., w Lądku Zdroju w hotelu Mir-Jan odbędą się warsztaty pt.: "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi". Rejestracja na warsztaty prowadzona będzie od 25 kwietnia do 10 maja 2019 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (70), o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Szczegółowe informacje dla uczestników szkolenia zostaną zamieszczone na podstronie "Warsztaty 2019", która uruchomiona zostanie w serwisie "Geologia Samorządowa" z dniem 25 kwietnia 2019 r.

Komunikat państwowej służby geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym - 22.05.2019

Zagrożenie osuwiskowe

Wzrasta zagrożenie osuwiskowe w Karpatach, Sudetach i w województwie świętokrzyskim – ostrzega państwowa służba geologiczna (psg). Trwające dwa tygodnie opady poważnie zwiększają niebezpieczeństwo wystąpienia osunięć gruntu. Według prognozy IMGW rozległe i długotrwałe opady mogą się utrzymać do 23 maja, a następnie będą się zmniejszać. W Kotlinie Sandomierskiej notowano skumulowane opady sięgające 70 mm. Prognozuje się, że od 21 maja do 24 maja w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim suma opadów może sięgnąć 150 mm. LINK

II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa "O!SUWISKO"

PIG-PIB zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową, która skierowana jest do środowiska badawczo-naukowego oraz administracji rządowej i samorządowej. Konferencja odbędzie się w Szczawnicy, w dniach 14 – 16 maja 2019 r., zaplanowano sesję referatową i posterową, a w dniu 17 maja 2019 r., odbędzie się całodniowa wycieczka terenowa w rejonie zagrożonym osuwiskami. Organizatorzy liczą na spotkanie w szerokim gronie dyskusyjnym zorientowanym na zagadnienia związane z tematyką osuwiskową. Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem LINK

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi". UWAGA zwolniły się 2 miejsca

W dniach 5-6 czerwca 2019r., w Lądku-Zdroju w hotelu Mir-Jan odbędą się warsztaty pt.: "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi". Rejestracja na warsztaty prowadzona będzie do 27 maja 2019 r. Informujemy, że zaplanowane warsztaty odbędą się w ramach projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który realizowany jest na zlecenie Głównego Geologa Kraju, a finansowany jest ze środków NFOŚiGW. Szczegółowe informacje dla uczestników szkolenia zostały zamieszczone na podstronie "Warsztaty 2019", która uruchomiona została w serwisie "Geologia Samorządowa" LINK

.

Konsultacje dotyczące warsztatów "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi"

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu "Geologia Samorządowa" zaplanował w dniach 5-6 czerwca 2019 r., warsztaty dotyczące aspektów administracyjno-prawnych z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi. W związku z powyższym prosimy Państwa o przesyłanie propozycji tematów lub zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać przedstawione na w/w szkoleniu. Propozycje prosimy przesyłać na adres powiaty@pgi.gov.pl do dnia 15 marca 2019 r. Szczegółowe informacje o warsztatach zostaną zamieszczone w serwisie "Geologia Samorządowa" w komunikacie I, pod koniec marca 2019 r. Zachęcamy Państwa do konsultacji, które umożliwią nam przygotowanie programu szkolenia, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników serwisu "Geologia Samorządowa".

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefie zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 01.04-31.05.2019 r.

PIG-PIB informuje, że państwowa służba hydrogeologiczna przygotowała prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach. W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 roku niskie położenie swobodnego zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz, w mniejszym stopniu, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego i małopolskiego. Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie). Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.Z powodu utrzymującego się zagrożenia hydrogeologicznego związanego z występowaniem niżówki hydrogeologicznej na znacznym obszarze kraju aktualizacja prognozy dotyczącej sytuacji hydrogeologicznej nastąpi w przeciągu miesiąca. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej psh LINK

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Jednocześnie zachęcamy organy administracji geologicznej (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych urzędów.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska z udziałem Geologów Wojewódzkich oraz Geologów Powiatowych

W związku z trwającymi pracami nad Koncepcją rewizji kompetencji organów administracji geologicznej, Przewodnicząca Zespołu ds. rewizji kompetencji Organów administracji geologicznej zaprasza na spotkanie z udziałem Geologów Wojewódzkich oraz Geologów Powiatowych, które odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. w Ministerstwie Środowiska, w godzinach 11:00 - 15:00 w sali nr 324B. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku