Zaloguj
Geologia Samorządowa> Archiwum
  
    2020     
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
    2015     

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach 01.09 - 30.09.2020 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w obrębie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,śląskiego oraz w mniejszym stopniu: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne. LINK

Komunikat państwowej służby geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym - 22.06.2020 r.

Zagrożenie osuwiskowe

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach w Polsce, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru całej Polski, a w szczególności województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Osuwiska najczęściej uaktywniają się po długotrwałych opadach atmosferycznych, które powodują silne nasączenie gruntu wodą. Po opadach, których sumy przekraczają 70-100 mm, uaktywniają się na ogół płytkie osuwiska, natomiast po opadach o sumach ponad 300-400 mm mogą powstać duże i głębokie osuwiska. Ziemia może się też osunąć w wyniku podcięcia stoków i zboczy przez wody powodziowe potoków. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie PIG-PIB. LINK

Udostępnianie danych przez PIG-PIB

MGśP II plansza A

Ostatnia partia arkuszy drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski (MGśP II) w skali 1:50 000, w formie plików JPG została właśnie udostępniona przez PIG-PIB w internecie, to 137 arkuszy planszy "A" i 87 planszy „B” tej mapy. Aktualnie w internecie dostępny jest już komplet wszystkich 1084 arkuszy MGśP II planszy A i B.

Udostępniona również została kolejna partia objaśnień tekstowych (w postaci plików pdf) do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Główny Użytkowy Poziom Wodonośny (MHP-GUPW), oraz Pierwszy Poziom Wodonośny - Występowanie i Hydrodynamika (MHP-PPW-WH). Dostęp do skanów poszczególnych arkuszy i objaśnień możliwy jest za pomocą aplikacji GeoLOG i GEOLOGIA. LINK

Opublikowano jednolity tekst ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

PIG-PIB informuje, że w Dzienniku Ustaw z 4 czerwca 2020 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zachęcam Państwa do zapoznania się tekstem Obwieszczeniem oraz Ustawy o Inspekcji Ochrony ŚrodowiskaLINK

NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków - 13 mln zł na małe elektrownie wodne i 31 mln zł na geotermię głęboką

W dniu 25 maja 2020r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa kolejne nabory wniosków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w obszarze programowym: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. Głównym celem naborów jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jej efektywności, zmniejszenie potencjalnie niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (MEW) do 2 MW przez ich modernizację, budowa systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej, wykorzystanie pozyskanej energii do celów grzewczych lub energetycznych oraz redukcja emisji CO2. Na dofinansowanie małych elektrowni wodnych (do 2 MW) oraz budowę geotermalnych źródeł ciepła przeznaczono ponad 44 mln zł (10 mln euro). Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 30 października 2020 r. Dodatkowo projektom w MEW powinny towarzyszyć działania edukacyjne – szkolenia ekspertów w dziedzinie energetyki wodnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie NFOSIGW LINK

Zmiany od 15.05.2020r., w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

PIG-PIB informuje, że od 15 maja 2020 r., zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, przyjęte przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu usprawnienia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz ułatwienia dostępu do niego potencjalnym wnioskodawcom, dokonano jego modyfikacji, a także zaktualizowano dokumenty służące obsłudze Programu. Jednocześnie informujemy, że pierwsze webinarium – dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze” – odbędzie się 11 maja br. w poniedziałek o godz. 12:00. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej NFOŚIGW http://nfosigw.gov.pl/formularze/. Szkolenie poprowadzą eksperci z Wydziału Czystego Powietrza NFOŚiGW, którzy wprowadzą wszystkich zainteresowanych również w kwestie związane ze sposobem składania wniosków o dotacje w nowym „Czystym Powietrzu”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGW.LINK

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 10 mln zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu

Nowy konkurs NFOŚIGW na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę zostanie uruchomiony w czerwcu 2020r., i jest on elementem projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”. Beneficjentami nowej części programu NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu” mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu posiadania przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW LINK

Program NFOŚIGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce"

Nowy program NFOŚiGW dla samorządów. 300 mln zł na odwierty geotermalne

Program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” będzie pomagał realizować przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania. Program przewidziany jest na pięć lat (2020-2025), ale umowy będą podpisywane do 2022 r. Do rozdysponowania w pierwszej rundzie jest 150 mln zł (budżet to 300 mln zł). Nabór wniosków odbędzie się w trybie konkursowym. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. Wnioski należy składać w terminie do 30.09.2020 r., do godz. 15.30. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW LINK

Ministerstwo Klimatu ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszy Norweskich i EOG

Ministerstwo Klimatu ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszy Norweskich i EOG

PIG-PIB informuję, że w dniu 19 marca 2020 r., Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosiło pierwsze nabory w trzech obszarach tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad 580 mln zł. Pierwszy obszar tematyczny dotyczy łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków, drugi obejmuje środowisko naturalne i ekosystemy, a trzeci związany jest z energią odnawialną, efektywnością energetyczną, bezpieczeństwem energetycznym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku LINK

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.07 - 31.07.2020 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła prognozę sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01-31 lipca 2020 r. Prognoza obejmuje zagrożenia i zmiany zasobów oraz zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych wraz z charakterystyką wieloletnich wahań. W okresie od 1 do 31 lipca 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego. Lokalnie zjawisko to może występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i małopolskim. Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne. LINK

Do 30 lipca 2020 r., podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane do złożenia kwartalnych oświadczeń

komunikat w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń

PIG-PIB informuje, że na stronie PGWWP zamieszczony został komunikat w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń za II kwartał 2020 r., w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Za II kwartał 2020 r. termin złożenia oświadczenia upływa 30 lipca 2020 r. Oświadczenia należy składać (przesyłać) bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej. Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń składanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne zamieszczone zostały na stronie internetowej PGWWP. LINK

Konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

PIG-PIB informuje,że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, który następnie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przystąpił do konsultacji społecznych projektu dokumentu "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

NFOŚiGW wydłuża terminy składania wniosków w programach z obszaru poprawy jakości powietrza do 18 i 20 grudnia 2020 r.

Zielone płuca

Do 18 grudnia 2020 r., wydłużone zostało składanie wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”, a do 20 grudnia 2020 r. można się starać o wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1 oraz działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGW LINK

Newsletter Państwowej Służby Geologicznej

Newsletter Państwowej Służby Geologicznej

W serwisie Państwowej Służby Geologicznej została uruchomiona nowa funkcjonalność – newsletter PSG. Pierwszy numer poświęcony został dostępowi do informacji geologicznej, gromadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB. W kolejnych numerach podzielimy się z Państwem wynikami aktualnych i zakończonych prac oraz dostarczymy eksperckich porad. Każdego roku realizujemy kilkadziesiąt zadań m.in. w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju i zasobów surowców mineralnych, monitorowania stanu środowiska geologicznego i ostrzegania o zagrożeniach naturalnych Zachęcamy do zapoznania się z treścią pierwszego numeru oraz do subskrypcji newslettera.
Serdecznie zapraszamy: Newsletter PSG nr 1

Konsultacje w sprawie modernizacji serwisu internetowego PIG-PIB „Geologia Samorządowa”. UWAGA !!! - przedłużenie terminu konsultacji do 30 kwietnia 2020 r.

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu „Geologia Samorządowa” serwis informacyjno-edukacyjny w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa na lata 2020-2024, podjął prace mające na celu zmodernizowanie od strony informatyczno-technicznej i merytorycznej w/w stronę internetową. Nowa wersja serwis „Geologia Samorządowa”, opracowana zostanie w technologii Joomla. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do konsultacji i przesłania do dnia 30 kwietnia 2020 r., swoich propozycji i uwag na adres: powiaty@pgi.gov.pl. Państwa opinie i sugestie będą miały realny wpływ na nasze działania i rozwój serwisu „Geologia Samorządowa”.

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin - Uwaga !!! dodatkowe możliwości przesłania formularzy

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie 15 marca 2020 r., przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. W obecnym stanie epidemii, przy obecnych ograniczeniach, tych z Państwa, którzy nie dopełnili jeszcze ustawowego obowiązku prosimy uprzejmie o skorzystanie z możliwości i przesłanie skanu formularza lub informacji o braku wydobycia w 2019 r. na adres bilans.zasobow@pgi.gov.pl. Oryginały formularzy po zakończeniu obecnych ograniczeń prosimy przesłać na adres państwowej służby geologicznej: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Jednocześnie zachęcamy organy administracji geologicznej (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych urzędów.

Raporty o złożach

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2020 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Jednocześnie zachęcamy organy administracji geologicznej starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych urzędów.

Forum Pomp 2020

XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej

26 lutego 2020 r. w Kielcach odbędzie się XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej. Forum Pomp Ciepła to idealna miejsce, by zapoznać się z nowymi technologiami, sposobami sterowania i diagnostyki pomp ciepła, analizą cen pomp ciepła, aspektami prawnymi, wymaganiami dla instalatorów. Szczegółowe informacje o Forum oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej odbędzie się w dniach 24-26.02.2020 r. w Krakowie, w hotelu QUBUS, ul. Nadwiślańska 6. Podczas sesji poruszone zostaną zagadnienia tj. transformacja energetyczna – trendy i praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż, zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym, metan – źródło energii i zagrożenie, dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie podziemnym, górnictwo wobec rewolucji cyfrowej: technologiczno-organizacyjne aspekty procesów innowacyjnych, górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania. W ramach Szkoły przewidziano panel dyskusyjny: „Polsce potrzebny jest węgiel – jak długo i dlaczego?”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK