Zaloguj
Geologia Samorządowa> Archiwum
  
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
    2015     

Konsultacje dotyczące warsztatów "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi"

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu "Geologia Samorządowa" zaplanował w dniach 5-6 czerwca 2019 r., warsztaty dotyczące aspektów administracyjno-prawnych z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi. W związku z powyższym prosimy Państwa o przesyłanie propozycji tematów lub zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać przedstawione na w/w szkoleniu. Propozycje prosimy przesyłać na adres powiaty@pgi.gov.pl do dnia 15 marca 2019 r. Szczegółowe informacje o warsztatach zostaną zamieszczone w serwisie "Geologia Samorządowa" w komunikacie I, pod koniec marca 2019 r. Zachęcamy Państwa do konsultacji, które umożliwią nam przygotowanie programu szkolenia, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników serwisu "Geologia Samorządowa".

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Jednocześnie zachęcamy organy administracji geologicznej (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych urzędów.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska z udziałem Geologów Wojewódzkich oraz Geologów Powiatowych

W związku z trwającymi pracami nad Koncepcją rewizji kompetencji organów administracji geologicznej, Przewodnicząca Zespołu ds. rewizji kompetencji Organów administracji geologicznej zaprasza na spotkanie z udziałem Geologów Wojewódzkich oraz Geologów Powiatowych, które odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. w Ministerstwie Środowiska, w godzinach 11:00 - 15:00 w sali nr 324B. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku