Zaloguj
Geologia Samorządowa> Archiwum
  
    2018     
    2017     
    2016     
    2015     

Relacja z warsztatów „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin” w Bogatyni, 3-4 października 2018

W dniach 3-4 października 2018 r. w Bogatyni odbyły się warsztaty pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin” w ramach realizowanego w PIG-PIB projektu „GEOLOGLIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”. W szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób reprezentujących zarówno administrację geologiczną, górniczą, jak również środowisko naukowe oraz branżowe. Zrealizowane warsztaty stanowią kontynuację dwudniowych szkoleń odbywających się w ubiegłych latach ramach w/w projektu. Zakres merytoryczny warsztatów przygotowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje z użytkownikami serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”. LINK

Materiały szkoleniowe z warsztatów pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin”

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na stronie internetowej ”GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” podstrona „Warsztaty 2018”, zamieszczone zostały materiały szkoleniowe z warsztatów pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin”, które odbyły się w dniach 3-4 października 2018 r. w Bogatyni. Zachęcamy Państwa do ich lektury.

PIG-PIB zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin”

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza na bezpłatne warsztaty, poświęcone aspektom administracyjno-prawnym i środowisko-społecznym odkrywkowej eksploatacji kopalin. Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 października 2018 r. (środa i czwartek) od godz. 9:00, w Bogatyni. W dniu 3.10.2018r., odbędzie się sesja referatowa w sali konferencyjnej hotelu Rychło, ul. Pocztowa 15, 59 - 920 Bogatynia. W dniu 4.10.2018r. odbędzie się sesja terenowa na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Udział w warsztatach potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem. Uczestnikom szkolenia na hasło „szkolenie PIG” udzielona zostanie zniżka na noclegi w hotelu Rychło. Jednocześnie informujemy, że z dniem 3 września 2018r., prowadzona będzie rekrutacja uczestników szkolenia oraz uruchomiona zostanie na stronie internetowej ”GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” podstrona „Warsztaty 2018”, zawierająca szczegółowe informacje o planowanym szkoleniu tj. program warsztatów, formularz zgłoszeniowy oraz informacje dla uczestników szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, prosimy przesłać na adres e-mail: powiaty@pgi.gov.pl do dnia 25 września 2018 r. Szczegółowe informacje PIG-PIB udziela pod nr telefonu: 500 162 004, (22) 4592 476, (32) 296 48 40. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (70), o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PIG-PIB, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: powiaty@pgi.gov.pl, lub telefonicznie 500 162 004 (22) 45 92 476, (32) 296 48 40 o odstąpieniu uczestnictwa w szkoleniu, nie później jednak niż do dnia 25 września 2018 r. W ramach warsztatów uczestnikom szkolenia przysługuje bezpłatny udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w formie lunchu. PIG-PIB nie pokrywa uczestnikom szkolenia, kosztów dojazdów, noclegów i pełnego wyżywienia. Uczestnicy sesji terenowej zobowiązani są do posiadania stroju w teren tj. odpowiedniego obuwia i odzieży wierzchniej, przystosowanych do warunków terenowych. Informujemy, że zaplanowane warsztaty odbędą się w ramach realizowanego przez PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który finansowany jest ze środków NFOŚIGW.

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

PIG-PIB informuje,że w dniu 27.07.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Dokument został opracowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i określa m.in.: sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem; terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów. Tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: LINK

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym w Karpatach - 19.07.2018

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach w Polsce, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru całej Polski, a w szczególności Karpat. Największe prawdopodobieństwo osunięć występuje w Małopolsce. WIĘCEJ

Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017r.

PIG-PIB informuje, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r.” została zamieszczona na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. LINK

"Rekomendacje dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz wytyczne dotyczące minimalnej funkcjonalności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego."

PIG-PB informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowana została ekspertyza, dotycząca organizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ponownego ich użycia lub napraw www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/jak-budowac-pszok-i . Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla gmin, które są odpowiedzialne za tworzenie takich punktów na swoim terenie. W dokumencie znalazły się rekomendacje w zakresie m.in. lokalizacji PSZOK ze względu na rodzaj gminy i liczbę jej mieszkańców i przykłady PSZOK-ów w innych krajach Unii Europejskiej. Ekspertyza zawiera także informacje, jak zorganizować przyjmowanie odpadów, np. w zależności od ich typu oraz przykładowy regulamin i plan tworzenia PSZOK-u , w tym porady dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na jego budowę. Publikacja przygotowana została przez SWECO Consulting sp.zo.o. na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Rekomendacje PSZOK

Nowa Geobaza Hałdy

PIG-PIB informuje, że została utworzona nowa Geobaza Hałdy, która zawiera dane dotyczące składowisk odpadów pogórniczych w polskiej części Sudetów. Baza została opracowana przez specjalistów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Dane zgromadzone w bazie można przeglądać pod adresem https://cbdgportal.pgi.gov.pl/haldy

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt.:
"Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski"

Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski

Książka autorstwa Pana prof. Ryszarda Romana Kaczyńskiego stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w procesie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich. Prezentuje ona bowiem syntezę różnych zagadnień geologiczno-inżynierskich na tle regionalnym. W publikacji są prezentowane wyniki badań terenowych i laboratoryjnych z terenu Polski uzyskane współczesnymi metodami badawczymi. Pobierz

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

PIG-PIB informuje, że w dniu 14.11.2017 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z w/w projektem.

Bezpośredni link do projektu ustawy LINK

Na stronie RCL znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem

LINK

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 9 PSP – usprawnienia systemu podatków i danin

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się 11 lipca 2018 r. w Rzeszowie, w budynku V Politechniki Rzeszowskiej (Aleja Powstańców Warszawy 12) w godz. 10:30 – 16:30. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie dotyczące weryfikacji obecnego systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą. Zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw z branży eksploatacyjnej omówią problemy, z którymi w tym zakresie aktualnie borykają się polskie firmy. Następnie eksperci z Ministerstwa Środowiska i innych instytucji przedstawią swoje propozycje rozwiązań prawnych usprawniających system opodatkowania eksploatacji. Istotnym elementem polityki surowcowej jest też odpowiednia wycena wartości zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa, w tym dla celów opłat i użytkowania górniczego. Osobny panel dyskusyjny poświęcony będzie na omówienie ważnych dla regionu Podkarpacia kwestii ze sfery surowcowej. Istotna część konferencji przeznaczona zostanie na otwartą dyskusję z uczestnikami, każdy z Państwa będzie miał szansę zabrać głos.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy też do poinformowania o niej innych potencjalnie zainteresowanych tematem osób. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-rzeszow do dnia 8 lipca 2018 r. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, któremu powierzono organizację konferencji konsultacyjnych Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823;

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 8 PSP – ryzyko, planowanie inwestycji i bezpieczeństwo.

Polityka Surowcowa Państwa

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (aleja Niepodległości 16/18) w godz. 10:30 – 16:00. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie dotyczące określenia kompetencji poszczególnych ministerstw i jednostek im podległych w zakresie pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Dyskusja poświęcona zostanie zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie. Istotna część konferencji przeznaczona zostanie na otwartą dyskusję z uczestnikami, każdy z Państwa będzie miał szansę zabrać głos. Przedstawione zostaną także kwestie, dotyczące obniżeniu ryzyka inwestycyjnego w pozyskiwaniu surowców mineralnych, np. poprzez skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Omówione zostanie zagadnienie dotyczące dostosowania systemu planowania przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin i struktur geologicznych. Ważnym elementem polityki surowcowej jest wskazanie sposobów wspierania polskich podmiotów gospodarczych w dziedzinach surowcowych, zwłaszcza w inwestycjach zagranicznych. Będzie to wymagało oceny ryzyk inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć oraz możliwej oferty w tym zakresie dla krajów o znaczeniu strategicznym dla Polski. Celem udziału w panelu jest zidentyfikowanie problemów oraz zaproponowanie potencjalnych rozwiązań prowadzących do poprawy warunków realizacji inwestycji branży surowcowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy też do poinformowania o niej innych potencjalnie zainteresowanych tematem osób. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-poznan do dnia 16 czerwca 2018 r. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, któremu powierzono organizację konferencji konsultacyjnych Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823;

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 14-06-2018r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 7 PSP – ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa

Polityka Surowcowa Państwa

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2018 r. w Gdańsku w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej (ul. Narutowicza 11/12) w godz. 10:30 – 16:00. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie dotyczące określenia kompetencji poszczególnych ministerstw i jednostek im podległych w zakresie pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Wraz z zaproszonymi gośćmi z Rządowego Centrum Legislacji, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów i innych instytucji omówione zostaną rozwiązania w tym zakresie. Drugim poruszonym zagadnieniem będzie utworzenie Polskiej Agencji Geologicznej, określenie jej zadań i uprawnień, wskazanie Polskiej Agencji Geologicznej jako narzędzia do bezpośredniego wdrażania polityki surowcowej. Przedstawione zostaną także kwestie, dotyczące wsparcia badań naukowych w zakresie nauk o Ziemi przez instytucje państwowe.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy też do poinformowania o niej innych potencjalnie zainteresowanych tematem osób. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-gdansk do dnia 10 czerwca 2018 r. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, któremu powierzono organizację konferencji konsultacyjnych (Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823;

XIX Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”

W dniach 05–08.06.2018 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Zacisze” w Spale odbędzie się XIX Seminarium z cyklu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”. Ramowa tematyka seminarium: problemy projektowania prac geologicznych i dokumentowania złóż, problemy racjonalnego wykorzystania kopalin towarzyszących i współwystępujących, metody badań jakości i ocena przydatności surowcowej kopalin,problemy hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w dokumentowaniu złóż. Szczegółowe informacje o seminarium znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym w Karpatach - 18.05.2018

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach, na obszarze Karpat wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie po opadach deszczu ziemia jest nasiąknięta wodą. LINK

II konferencji naukowo-technicznej pt.: "Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii"

W dniach 20-22 maja 2018 roku w Wałbrzychu (Hotel Aqua Zdrój) odbędzie się II konferencji naukowo-technicznej pt. HYDROGEOLOGIA W PRAKTYCE – PRAKTYKA W HYDROGEOLOGII. Tematyka II konferencji HPPH-2018: hydrogeologia górnicza, budowa i eksploatacja ujęć wód podziemnych, metody badań i monitoringu w hydrogeologii, zasoby i gospodarka wodami podziemnymi, dokumentowanie zasobów wód podziemnych, ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Organizatorami konferencji są: POLTEGOR-INSTYTUT” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych. Konferencja jest objęta honorowym patronatem Sekretarza Stanu Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa Mariusza Oriona Jędryska i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka. Planowany jest honorowy patronat Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 6 związany z upowszechnianiem wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych.

Polityka Surowcowa Państwa PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się 23 maja 2018 r. w Kielcach w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (aleja IX Wieków Kielc 3) w godz. 10:30 – 16:00 . Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 6 PSP. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskusja poświęcona będzie zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie. Tym razem przedmiotem rozważań będzie upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych. Planowana dyskusja poświęcona będzie przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym nowoczesnej edukacji w zakresie nauk o Ziemi – zarówno związanych z kształceniem na poziomie uniwersyteckim i zawodowym oraz ogólnospołecznym. Przedmiotem rozważań będzie także rola ochrony dziedzictwa geologiczno-górniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. Przedmiotem dyskusji będą także zagadnienia dotyczące edukacji w zakresie pozyskiwania i znaczenia gospodarczego surowców mineralnych. Uświadomienie społeczeństwu nieraz niełatwych zagadnień wymaga popularyzacji wiedzy o geologii i górnictwie już na wczesnych etapach edukacji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-kielce

Ze względów organizacyjnych konieczne zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-kielce

Ekspertyza pt.: „Opracowanie danych dotyczących stanu administracji geologicznych”.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na zlecenie Ministerstwa Środowiska od dnia 30.01.2018 r., do 24.05.2018r., wykonywana będzie przez pracowników Instytutu ekspertyza pt.: „Opracowanie danych dotyczących stanu administracji geologicznych”. Ekspertyza opracowana zostanie w oparciu o dane zawarte w ankietach, które wypełnione były przez pracowników administracji geologicznej i przesłane w kwietniu 2017r., do Ministerstwa Środowiska. Jednocześnie informujemy, że po wstępnej analizie ankiet znaczna ich część wymaga uzupełnień lub weryfikacji danych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę przy uzupełnianiu lub weryfikacji przekazanych informacji, zawartych w przesłanych przez Państwa ankietach do Ministerstwa Środowiska. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji ekspertyzy oraz wymóg mailowego potwierdzenia dokonywanych uzupełnień lub zmian danych, zawartych w ankietach, będziemy do Państwa zwracać się telefonicznie lub mailowo o weryfikacje lub uzupełnienie informacji. W załączeniu pismo znak: GSK-074/189/2018/ z dnia 30.01.2018 r., dr Agnieszki Wójcik Zastępcy Dyrektora ds. Służby Geologicznej PIG-PIB. LINK

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 5 PSP, związany z uwarunkowaniami prawnymi polityki surowcowej.

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się w w Łodzi, w dniu 16 maja 2018 r. (środa) w godz. 10.00-15.30 w Auli Niebieskiej (2.63) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12). Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 5 PSP. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskusja poświęcona będzie zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie. Tym razem przedmiotem rozważań będą zmiany w prawie geologicznym i górniczym oraz w innych ustawach, które mają istotny wpływ na politykę surowcową państwa, w tym bieżące projekty dotyczące ułatwień w koncesjonowaniu, koncesji 2020 oraz pakietu rozwiązań dla węglowodorów, a zwłaszcza procedury przetargu inwestorskiego (tzw. „open door”). Omówiona będzie zasadność wprowadzenia regulacji obejmujących racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi i złożami wtórnymi (antropogenicznymi).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.05.2018 r., na adres psp@mos.gov.pl

Serwis mapowy zawierający dane teleadresowe pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu „Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa, zbierane będą dane teleadresowe pracowników administracji geologicznej w Polsce. Na ich podstawie w serwisie „Geologia Samorządowa” powstanie usługa mapowa, prezentująca dane teleadresowe pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej w Polsce. Dane będą zbierane telefonicznie, w związku z powyższym prosimy o udzielanie informacji pracownikom PIG-PIB.

Staże zawodowe dla absolwentów w PIG-PIB

Państwowy Instytutu Geologiczny - Państwowy Instytutu Badawczy (PIG-PIB) zaprasza absolwentów Wydziałów: Nauk o Ziemi, Geografii i Geologii, Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska do odbycia stażu zawodowego. Propozycja kierowana jest do absolwentów studiów II stopnia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie PIG-PIB

LINK

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2122 t.j.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2018 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

Informacja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie znak KUZ.071.1.2018 z dnia 16.01.2018 r., skierowanym do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów poinformował, że uzgodnień w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) dokonują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich. W związku z powyższym, o uzgodnienie projektu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź warunków zabudowy, należy występować do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Pańswowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. LINK

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy - Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Działalność okręgowych urzędów górniczych w latach 2015, 2016 i 2017, związana z ustalaniem opłaty podwyższonej w związku z prowadzeniem nielegalnej eksploatacji

PIG-PIB informuje, że w dniu 06.02.2018 r., na stronie internetowe Wyższego Urzędu Górniczego opublikowane zostały informacje o działalność okręgowych urzędów górniczych w latach 2015, 2016 i 2017, w zakresie ustalania opłaty podwyższonej w związku z prowadzeniem nielegalnej eksploatacji kopalin. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej WUG LINK

X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

W dniach 16.04.2018r. do 18.04.2018r., w Bełchatowie odbędzie się X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego pod hasłem :„WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”. Celem Kongresu jest integracja osób ze środowiska górniczego i energetycznego oraz podjęte będą tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością najtańszego źródła energii, jakim jest węgiel brunatny, jako bardzo istotny element stabilizujący bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szczegółowe informacje o kongresie znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 4 – pt.: „Pozyskiwaniem deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa".

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się w Szczecinie, 18 kwietnia 2018 r., w godz. 10.30-16.00 w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Adama Mickiewicza 16). Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 4 PSP. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskusję poświęcimy zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie. Kluczowym przedmiotem naszych rozważań będą surowce deficytowe. Zaspokojenie zapotrzebowania na surowce deficytowe, w obliczu konieczności rozwoju innowacyjnych technologii oraz nowoczesnej konkurencyjnej gospodarki, jest ogromnym wyzwaniem, któremu kraj musi sprostać w nieodległej przyszłości. Dlatego podczas konferencji w Szczecinie spróbujemy określić potencjalne źródła importu surowców deficytowych, rozważyć możliwości współpracy międzynarodowej służącej ich pozyskaniu, jak również omówimy potencjał polskich firm sektora wydobywczego działających na rynkach zagranicznych. Ważnym elementem dyskusji będzie problematyka poszukiwania i rozpoznawania złóż na dnie oceanów i związane z tym perspektywy. Zajmiemy się surowcami deficytowymi także z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa. Część dyskusji zostanie również poświęcona możliwościom wsparcia polskiego przemysłu obronnego i rozwojowi nowoczesnych technologii wymagających dostępu do surowców deficytowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.04.2018 r., na adres psp@mos.gov.pl

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 3 – pt.: „Pozyskiwanie surowców z odpadów i ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja".

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, 28 marca 2018 r., w godz. 10.00-15.30, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego , sala 10 im. Unii Europejskiej Europejskiej. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 3 PSP, tj. "Pozyskiwanie surowców z odpadów i ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja". Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23.03.2018 r., na adres psp@mos.gov.pl

Działalność okręgowych urzędów górniczych w latach 2015, 2016 i 2017, związana z ustalaniem opłaty podwyższonej w związku z prowadzeniem nielegalnej eksploatacji

PIG-PIB informuje, że w dniu 06.02.2018 r., na stronie internetowe Wyższego Urzędu Górniczego opublikowane zostały informacje o działalność okręgowych urzędów górniczych w latach 2015, 2016 i 2017, w zakresie ustalania opłaty podwyższonej w związku z prowadzeniem nielegalnej eksploatacji kopalin. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej WUG LINK

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2122 t.j.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2018 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

XI Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej

W dniu 28 lutego 2018 r., od godziny 10.30 do 14,00 w Kielcach podczas Targów ENEX, Hala E, Sala D odbędzie się Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej. Konferencja skierowana jest do inwestorów, dostawców, wykonawców i wszystkich zainteresowanych tematem grzewczego wykorzystania pomp ciepła i technologii grzewczej w ogóle. Organizatorami konferencji jest Redakcja GLOBEnergia we współpracy z Targami ENEX Nowa Energia. Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Organizatora LINK

Staże zawodowe dla absolwentów w PIG-PIB

Państwowy Instytutu Geologiczny - Państwowy Instytutu Badawczy (PIG-PIB) zaprasza absolwentów Wydziałów: Nauk o Ziemi, Geografii i Geologii, Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska do odbycia stażu zawodowego. Propozycja kierowana jest do absolwentów studiów II stopnia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie PIG-PIB

LINK

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

W dniach 21-23 lutego 2018 r., w Licheniu k. Konina odbędzie się X Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie". Celem Konferencji jest zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych –przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej LINK

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 2 – pt.: „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi”.

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się w Toruniu, 22 lutego 2018 r., w godz. 10.00-15.30 w w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Droga Toruńska 3. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 2 PSP, tj. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi.

Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas paneli dyskutować będziemy o konieczności kontynuowania działań zmierzających do rozwoju perspektyw wykorzystania energii ciepła Ziemi, tak by kierunek ten stał się istotnym elementem ogólnokrajowej strategii rozwoju energetyki, ale także jednym z rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości wykorzystania tzw. geotermii niskotemperaturowej, która jest coraz powszechniej wykorzystywana w naszym kraju. Podczas rozmów nie zabraknie także tematyki dotyczącej złóż surowców chemicznych, które są bogactwem tego regionu, wykorzystywanym w przemyśle, a także doskonałym miejscem na bezzbiornikowe magazynowanie, np. węglowodorów. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.02.2018 r., na adres psp@mos.gov.pl

Polityka Surowcowa Państwa

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 2 – pt.: „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi”.

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która jest czwartym już wydarzeniem (po Warszawie, Krakowie i Katowicach) z cyklu rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa, opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się w Toruniu, 22 lutego 2018 r. w godz. 10.00-15.30 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Droga Toruńska 3. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 2 PSP dotyczącym ciepła Ziemi, a także pozyskiwania surowców mineralnych

Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas paneli dyskutować będziemy o konieczności kontynuowania działań zmierzających do rozwoju perspektyw wykorzystania energii ciepła Ziemi, tak by kierunek ten stał się istotnym elementem ogólnokrajowej strategii rozwoju energetyki, ale także jednym z rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości wykorzystania tzw. geotermii niskotemperaturowej, która jest coraz powszechniej wykorzystywana w naszym kraju. Podczas rozmów nie zabraknie także tematyki dotyczącej złóż surowców chemicznych, które są bogactwem tego regionu, wykorzystywanym w przemyśle, a także doskonałym miejscem na bezzbiornikowe magazynowanie, np. węglowodorów. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.02.2017 r., na adres psp@mos.gov.pl. W innych sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823; pawel.derkowski@pgi.gov.pl.

Polityka Surowcowa Państwa - Konferencja konsultacyjna

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 2 - pt. "Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi".

LINK

Polityka Surowcowa Państwa - Konferencja konsultacyjna

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 1 – pt.: „ Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne”.

LINK