Zaloguj
Geologia Samorządowa> Archiwum
  
    2017     
    2016     
    2015     
    2014     
    2013     
    2012     
    2011     
    2010     
    2009     

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
składa
Kamilla Olejniczak
wraz z Zespołem

LINK

Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze”

W dniu 11 grudnia 2017 r., w Skaryszewie, k. Radomia odbędzie się konferencja „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze” w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego. Konferencja skierowana jest głównie do przedsiębiorstw, PEC oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie województwa mazowieckiego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGWLINK

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

PIG-PIB informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z projektem rozporządzenia.

Bezpośredni link do projektu rozporządzenia LINK

Na stronie RCL znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem

LINK

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

PIG-PIB informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedmiotowym projektem LINK

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego

W ramach realizacji przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zadania „Przegląd aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego trafi ankieta dotycząca historycznych powodzi oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na zlecenie KZGW badanie przeprowadzi konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Pozyskane dane umożliwią identyfikację obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a w kolejnych krokach posłużą do opracowania aktualizacji Map Zagrożenia Powodziowego, Map Ryzyka Powodziowego oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które wskażą kluczowe inwestycje przeciwpowodziowe do realizacji w drugim cyklu planistycznym, tj. w latach 2016-2021. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie KZGW LINK

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

PIG-PIB informuje, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

LINK

Aktualizacja podstrony Ekspert odpowiada w serwisie Geologia Samorządowa

PIG-PIB informuje, że podjęte zostały prace mające na celu modernizację i aktualizację podstrony „Ekspert odpowiada” w serwisie „Geologia Samorządowa”. W związku z powyższy prosimy o nadsyłanie pytań, zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać wyjaśnione i opublikowane na w/w podstronie. Propozycje pytań, zagadnień prosimy przesyłać do dnia 15 grudnia 2017r., na adres: powiaty@pgi.gov.pl

XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

W dniach 8-10 listopada 2017 r., w Wojanowie odbędzie się XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tematami wiodącymi podczas konferencji będą zasoby wód podziemnych w warunkach zmian klimatycznych, nowe metody i rozwiązania w badaniach wód podziemnych, eksploatacja wód podziemnych i monitoring zasobów wodnych, jakość wód podziemnych. Celem cyklicznych spotkań jest wymiana poglądów i doświadczeń specjalistów z uczelni i innych ośrodków naukowo-badawczych, ale również z przedsiębiorstw i administracji. Organizacja kolejnego - XVIII Sympozjum - została powierzona środowisku hydrogeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Politechniką Wrocławską i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Konferencja szkoleniowa dotycząca ochrony obszarów podmokłych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konferencję szkoleniową dotyczącą ochrony obszarów podmokłych, która odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2017r., w Augustowie i połączona będzie z wizytą studyjną w Biebrzańskim Parku Narodowym. Konferencja ma na celu wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i dobrych praktyk oraz propagowanie nowoczesnych technologii z zakresu ochrony obszarów podmokłych. Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla Beneficjentów: Programów Operacyjnych PL02, PL03, PL04 współfinansowanych ze środków MF EOG/NMF. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW LINK

XXVII Konferencja z cyklu "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

W dniach 8-10 listopada 2017 r., w Rytrze odbędzie się XXVII Konferencja z cyklu "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: prawo geologiczne i górnicze, polityka surowcowa Unii Europejskiej i Polski, bezpieczeństwo surowcowe, unijne regulacje prawne a funkcjonowanie przemysłu surowcowego w Polsce, złoża kopalin o znaczeniu publicznym (strategicznym) w Polsce i w Europie, ochrona zasobów złóż kopalin – idea a rzeczywistość, uwarunkowania środowiskowe i planistyczne, dostępności złóż kopalin, zrównoważony rozwój krajowego przemysłu surowcowego, znaczenie odpadów wydobywczych i innych surowców odpadowych dla zaspokojenia potrzeb surowcowych. Organizatorami konferencji są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Polityki Surowcowej oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Organizatorzy pragnąc zachęcić do udziału w Konferencji szerszej reprezentacji środowisk naukowych oraz administracji rządowej i samorządowej, przewiduje dla tej grupy uczestników obniżenie opłaty konferencyjnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK

IV Polski Kongres Górniczy

IV Polski Kongres Górniczy odbędzie się w dniach 20-22.11.2017 r. w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33. Tegoroczny Kongres Górniczy będzie się odbywał pod hasłem: "Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?". W ramach IV PKG odbędą się bezpłatne warsztaty pt: "Nowe obowiązki w zakresie raportowania dla przedsiębiorstw górniczych – wymóg, ale i potrzeba" i Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie, które odbędą się w środę 22 listopada 2017 roku. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja udziału. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej LINK

Konsultacje publiczne projektu Polityki Surowcowej Państwa

Informujemy, że Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa prowadzi konsultacje publiczne dotyczące opracowanego przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa projektu Polityki Surowcowej Państwa. Uwagi można zgłaszać do 7 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska LINK

GEOTHERMAL4PL

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS w ramach wspólnie realizowanego projektu GEOTHERMAL4PL - Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce zapraszają na konferencję Płytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie Plus prezentującą główne założenia oraz wyniki projektu.

Ogłoszenie Program

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków 2017 (AZBEST) oraz dostosował program azbestowy pod kątem gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach

20 mln zł dotacji zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie rakotwórczego azbestu w gminach poszkodowanych huraganowymi wiatrami w dniach 11-12 sierpnia br. W związku z tym zmianie ulega program priorytetowy Funduszu pn. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wcześniej zakładał on między innymi pomoc na obszarach dotkniętych klęską żywiołową, lecz taki zapis nie dawał możliwości wspierania tych terenów, gdzie nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej. Program został rozszerzony również o obszary dotknięte zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, które wskaże właściwy wojewoda. Beneficjentami programu będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a odbiorcami końcowymi – gminy znajdujące się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub na obszarach dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. Poszkodowani w nawałnicach będą mogli – poprzez wojewódzkie fundusze – ubiegać się o dotacje do 100% kosztów kwalifikowanych. Lista poszkodowanych gmin musi być potwierdzona przez właściwego wojewodę. Dofinansowaniem będą objęte przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Nabór rozpoczyna się 11 września 2017 r. i potrwa do 31 października 2017 r. lub do wyczerpania 20 584 000 zł alokacji. Szczegóły naboru NFOŚiGW podaje na stronie internetowej LINK

Konferencja "Płytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie Plus – sesja zamykająca projekt Geothermal4PL"

W dniu 25.10.2017 od godz. 11:00 do 15:00 podczas 7 Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO ® Poland w Warszawie, zaprezentowane zostaną główne założenia oraz wyniki projektu Geothermal4PL "Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji geologicznej, projektantów i instalatorów gruntowych pomp ciepła, firmy wiertniczych, inwestorów. Po sesji referatowej odbędzie się dyskusja panelowa dotycząca projektu oraz wykorzystania płytkiej energii geotermalnej poprzez zastosowanie gruntowych pomp ciepła. Prelegentami będą Eksperci ds. płytkiej geotermii i geoinformatyki z Państwowego Instytut Geologicznego - PIB oraz Christian Michelsen Research AS (CMR). Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Organizatorem konferencji jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS (CMR AS). Szczegóły dotyczące Konferencji: LINK

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: LINK

Formularz zgłoszeniowy: LINK

6. Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce.

W dniach 17–20 października 2017 r., PIG-PIB zaprasza do Rzeszowa na Sympozjum , którego tematem przewodnim będą nowoczesne metody rozpoznawania podłoża gruntowego w budownictwie. Podczas konferencji przedstawione zostaną min. zagadnienia dotyczące badań laboratoryjnych i badań in situ gruntów i skał , dokumentowania podłoża gruntowego, i geologiczno-inżynierskiego w procesie budowlanym, badań geośrodowiskowe w rozpoznaniu podłoża gruntowego oraz remediacji terenów zdegradowanych i historycznie zanieczyszczonych. W ramach konferencji przewidziano, warsztaty szkoleniowo-informacyjne, sesję referatowo-posterową oraz wycieczkę terenową. Organizatorem jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy przy udziale Menard Polska Sp. Zoo oraz wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o Zagrożeniu Osuwiskowym w Karpatach - 22.09.2017

Wzrasta zagrożenie osuwiskowe w Karpatach – ostrzega państwowa służba geologiczna (PSG). Trwające od tygodnia obfite opady poważnie zwiększają niebezpieczeństwo wystąpienia osunięć gruntu. Zagrożenie dotyczy niemal wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, a szczególnie województw małopolskiego i podkarpackiego, gdzie po opadach w ciągu ostatniego tygodnia ziemia jest mocno nasiąknięta wodą.

Procesy osuwiskowe występują na ogół z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach. Zaleca się zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi. WIĘCEJ

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM

W dniach 17-19.09.2017 r., w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska. Celem POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

GEOTHERMAL4PL

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS w ramach wspólnie realizowanego projektu GEOTHERMAL4PL - Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce zorganizują warsztaty i konferencje. WIĘCEJ

XXXI Konferencja z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej"

W dniach 15-18 październik 2017 r.,w Zakopanem odbędzie się XXXI Konferencja z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej". Tematami wiodącymi podczas konferencji będą: górnictwo węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju, zasoby krajowych surowców energetycznych i racjonalne ich wykorzystanie, paliwa dla energetyki: rynki i technologie, tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii, zapotrzebowanie na paliwa, energię elektryczną i cieplną, energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona, magazynowanie energii, emisyjność paliw, handel emisjami, rynki i giełdy paliw i energii oraz zagrożenia dla krajowej energetyk. Organizatorami konferencji są Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwo-Energetycznego Instytutu GSMiE PAN oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017

20 września 2017 r., w Hotelu Novotel Warszawa Airport, odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017. Tegoroczna Konferencja składa się z sesji panelowej poruszającej strategiczne tematy dla Polski tj.: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej” oraz „Perspektywy wspólnego rynku energii”. Przewidziane są także sesje tematyczne z podziałem na Rynek Paliwowy (zmiany na rynku detalicznym paliw, elektromobilność), Gaz Ziemny (rozwój infrastruktury na rynku gazu, konkurencja na rynku gazu) i Chemię (inwestycje polskiej chemii, kierunki rozwoju chemii specjalistycznej). Konferencji będzie towarzyszyć Wystawa pokazująca innowacyjne produkty, technologie i zastosowania. Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie internetowej LINK

XXIII Forum Teleinformatyki

W dniach 28-29 września 2017 r., w Miedeszynie odbędzie się w XXIII Forum Teleinformatyki pt.: „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”. Forum Teleinformatyki jest imprezą branży IT o najdłuższej historii i największą konferencją tej branży skierowaną do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, środowisk naukowych i organizacji. Celem forum jest zdobycie przez uczestników spotkania nowej wiedzy i aktualizowanie obecnej w zakresie najnowszych trendów w IT oraz zapoznanie ich z dobrymi praktykami wdrożeń w instytucjach. Organizatorami forum są BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Warsztaty "Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus"

W dniach 5-6 października 2017 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach koło Kielc, odbędą się warsztaty "Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus". Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i praktycznych wiadomości nt. warunków zastosowania płytkiej energii geotermalnej z uwzględnieniem budowy geologicznej Polski, regulacji prawnych oraz możliwości użytkowania instalacji gruntowych pomp ciepła. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli administracji geologicznej, planistów, projektantów i wykonawców instalacji gruntowych pomp ciepła. Organizatorem szkolenia jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS (CMR AS). Szczegóły dotyczące warsztatów: LINK. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: LINK

GEOTHERMAL4PL

PIG-PIB zaprasza do udziału w warsztatach „Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus".

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus". Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i praktycznych wiadomości na temat warunków zastosowania płytkiej energii geotermalnej z uwzględnieniem budowy geologicznej Polski, regulacji prawnych oraz możliwości użytkowania instalacji gruntowych pomp ciepła.

Warsztaty odbędą się w dniach 5-6 października 2017 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach koło Kielc. Warsztaty organizowane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS w ramach projektu Geothermal4PL "Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych Programem Mieszkanie Plus w Polsce". Realizacja projektu wynika z potrzeby ukazania możliwości zastosowania płytkiej energii geotermalnej wykorzystywanej za pomocą gruntowych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz konieczności redukcji emisji gazów i pyłów powstających w wyniku spalania paliw konwencjonalnych.

Projekt Geothermal4PL, nr umowy 102/2017/Wn50/OA-XN-04/D, jest finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD), Program PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Więcej informacji o projekcie: WIĘCEJ

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rejestracja on-line na warsztaty: WIĘCEJ

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566)

PIG-PIB informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r., ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566) LINK

Następnego dnia po ogłoszeniu ustawy weszły w życie artykuły prawa wodnego dotyczące m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne zostały wprowadzone zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W rozumieniu tej ustawy wody opadowe lub roztopowe nie są uznawane za ścieki. Ustawa przewiduje, że minister środowiska w ciągu 14 dni, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy, powoła pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich, którego zadaniem będzie sporządzenie szczegółowego harmonogramu procesu włączenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Warsztaty - Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi.

Na podstronie Warsztaty zamieszczono materiały z przeprowadzonych przez PIG-PIB warsztatów dotyczących aspektów administracyjno-prawnych i środowiskowych terenów objętych masowymi ruchami Ziemi. Materiały przedstawiają zasady dokumentowania ruchów masowych oraz warunków geologiczno-inżynierskich na terenach objętych ruchami masowymi, zasady monitoringu instrumentalnego wraz z nowymi metodami badań osuwisk oraz zagadnienia związane z kompetencjami administracji geologicznej szczebla powiatowego. WIĘCEJ

Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.

PIG-PIB informuje, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.” została zamieszczona na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. LINK

Nowe Prawo wodne

PIG-PIB informuje, że w dniu 21.06.2017 r., na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zamieszczone zostały założenia oraz wyjaśnienia do projektu nowej ustawy Prawo wodne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska. LINK

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Z dniem 1 czerwca 2017 r., weszła w w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przygotowana została w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ma na celu przyspieszenie załatwiania spraw, urzeczywistnienie bardziej partnerskiego podejścia urzędników do obywateli oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa. Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało broszurę informacyjną, dotyczącą nowo wprowadzonych zasad i instytucji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl. WIĘCEJ

Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja pt "Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń" Problemy projektowania prac geologicznych, dokumentowanie zmian stanu zasobów ,problemy modelowania złóż, teoria i praktyka stosowania kodeksu JORC. Organizatorami konferencji jest Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego i Zakładowe Koło SITG, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej WGGiOŚ i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski.

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o Zagrożeniu Osuwiskowym w Karpatach - 08.05.2017

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w kwietniu i na początku maja, na obszarze Karpat wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie po opadach deszczu ziemia jest nasiąknięta wodą.

Procesy osuwiskowe występują na ogół z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach. Zaleca się zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi. WIĘCEJ

Warsztaty „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi.”

PIG-PIB informuje, że rejestracja uczestników warsztatów została zakończona.

PIG-PIB zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.:
„Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi.”

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza na bezpłatne warsztaty, poświęcone aspektom administracyjno-prawnym i środowiskowym terenów objętych ruchami masowymi Ziemi. Szkolenie odbędzie się w dniach 17- 18 maja 2017 r. (środa i czwartek) od godz. 9:00, w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego - Oddział Karpacki im. Mariana Książkiewicza, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem.

Program warsztatów, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o szkoleniu znajdą Państwo na podstronie Warsztaty. Wypełniony formularz, prosimy przesłać do dnia 25 kwietnia 2017r., telefon kontaktowy: (22) 45 92 476, (32) 29 64 852, 500 162 004. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (70), o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PIG-PIB, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: powiaty@pgi.gov.pl, lub telefonicznie (22) 45 92 476, 500 162 004 o odstąpieniu uczestnictwa w szkoleniu, nie później jednak niż do dnia 10 maja 2017r.

Uczestnicy sesji terenowej zobowiązani są do posiadania stroju w teren tj. odpowiedniego obuwia i odzieży wierzchniej, przystosowanych do warunków terenowych.

W ramach warsztatów uczestnikom szkolenia przysługuje bezpłatny udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w formie lunchu. PIG-PIB nie pokrywa uczestnikom szkolenia, kosztów dojazdów, noclegów i pełnego wyżywienia. Informujemy, że zaplanowane warsztaty odbędą się w ramach realizowanego przez PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który finansowany jest ze środków NFOŚIGW. WIĘCEJ

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

W dniach 11 -12 stycznia 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim Kongresu będą perspektywy rozwoju polskiej energetyki w roku 2017. Poruszane będę zagadnienia związane m.in. z polityką surowcową Polski oraz odnawialnymi źródłami energii (OZE). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Nabór na stanowisko geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym w Legionowie

PIG-PIB informuje, że w Starostwie Powiatowym w Legionowie prowadzony jest nabór na stanowisko geologa powiatowego. Szczegółowe informacje o naborze na stanowisko znajdą Państwo na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Legionowie LINK

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 poz. 1131 tekst jednolity.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2017r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej witrynie PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż.

XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

W dniach 11 -12 stycznia 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się XVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim Kongresu będą perspektywy rozwoju polskiej energetyki w roku 2017. Poruszane będę zagadnienia związane m.in. z polityką surowcową Polski oraz odnawialnymi źródłami energii (OZE). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK