Zaloguj
Geologia Samorządowa> Eksploatacja

Eksploatacja kopalin

  
    Eksploatacja     
    Leksykon     
    Wykorzystanie     
    Opłaty     
    Wydobycie     
    W. brunatny     

Informacja dla przedsiębiorców uiszczających opłaty na podstawie ustawy Prawo geologicznego i górniczego

Z dniem 1 stycznia 2012 r., obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz został zniesiony obowiązek składania kwartalnych informacji o opłacie eksploatacyjnej, na rzecz informacji półrocznych. Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U.2019.868 ze zm.) ustawy okresem rozliczeniowym dla opłat jest półrocze, liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca (I półrocze) i od dnia 1 lipca do 31 grudnia (II półrocze). W 2020 r. należy złożyć wyłącznie informacje dotyczące opłat za I półrocze 2020 r. – w terminie do końca lipca 2020 r. Natomiast informacje dotyczące opłat za II półrocze 2020 r. należy złożyć w terminie do końca stycznia 2021 r. Przedsiębiorca samodzielnie, co pół roku, zobowiązany jest ustalać wysokość należnej opłaty za półrocze i wnosić ją na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej (40%) oraz rachunek gminy (60%)na terenie której prowadzona jest eksploatacja kopalin. Nr rachunku bankowego Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki prowadzony jest w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie: 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013. Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej stosować należy stawki zawarte w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Informacje należy składać na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.2015.406). Adresatami informacji o uiszczonych opłatach pozostają w dalszym ciągu: organ koncesyjny, Narodowy Fundusz Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmina. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł (kwota 120 zł należna Narodowemu Funduszowi Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwota 180 zł dla gminy) obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.