Zaloguj
Geologia Samorządowa> Osuwiska

  
    Konsultacje     
    Szkolenia     
    SOPO     
    Zgłaszanie osuwisk     

Procedura opracowywania kart dokumentacyjnych osuwisk z opiniami przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Karta dokumentacyjna osuwiska z opinią (KDO) jest opracowywana przez PIG-PIB ze środków uzyskanych z NFOŚiGW w ramach Projektu SOPO od połowy 2010 r.
Kartę taką wykonuje się wyłącznie dla osuwisk:

 • które bezpośrednio (lub pośrednio w uzasadnionych przypadkach) zagrażają budynkom mieszkalnym lub użyteczności publicznej
 • gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo dalszego użytkowania budynku/ków grożące utratą zdrowia, a nawet życia przez człowieka.
Procedura zgłaszania wykonania KDO
 1. Pisemne zgłoszenie do PIG-PIB (wysłane drogą standardową – poczta lub kurier) o potrzebie wykonania KDO z podaniem:
  1. lokalizacji zgłoszenia (powiat, gmina, miejscowość)
  2. opisu uszkodzeń budynku/ków lub zagrożeń oraz okresu, w którym nastąpiło uszkodzenie.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. mapę topograficzną z zaznaczonym miejscem zgłoszenia (najlepiej w skali 1:10 000, ewentualnie 1:25 000 lub 1:50 000)
  2. dane kontaktowe i adresowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres i telefon zgłaszającego, numer działki na której znajduje się zagrożony lub uszkodzony budynek)
  3. 2 lub 3 zdjęcia dokumentujące uszkodzone fragmenty budynku/ków.
 3. Zgłoszenia mogą przesyłać do PIG-PIB wyłącznie jednostki administracji samorządowej (starostwa, gminy) oraz Marszałkowie. Nie przyjmujemy i nie rozpatrujemy zgłoszeń od osób prywatnych oraz firm/przedsiębiorstw/konsorcjów itp.
 4. Zgłoszenie w 1 egz. należy przesłać na adres:
  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
  Ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
  (z dopiskiem Program Geozagrożenia)
 5. Po uzyskaniu zgłoszenia zespół pracowników Projektu SOPO dokona jego weryfikacji, a następnie powiadomi jednostkę zgłaszającą o przyjęciu do realizacji lub odrzuceniu zgłoszenia. W przypadku akceptacji zostanie określony prawdopodobny termin wykonania KDO.
 6. Po zakończeniu prac KDO zostanie przesłana (w postaci wydruku papierowego i pliku PDF) do zgłaszającego. Formalnym zakończeniem całej procedury jest podpisanie przez Zamawiającego stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia poniżej) i przekazanie 1 wersji oświadczenia do PIG-PIB.

Z uwagi na ograniczoną liczbę KDO, jaką PIG-PIB może wykonać w ciągu roku, o przyjęciu zlecenia do akceptacji decydują:

 • ważność zgłoszenia (w sensie zagrożenia dla infrastruktury i ludzi)
 • kolejność złożenia zgłoszenia
 • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia

Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:pawel.marciniec@pgi.gov.pl

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
(do podpisu przez Zamawiającego)

Miejscowość, data

oznaczenie Odbiorcy Karty Osuwiskowej

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY
(jednostka samorządu terytorialnego / administracji publicznej / inny podmiot publiczny)
KARTY OSUWISKOWEJ

Niniejszym oświadczamy, że środki finansowe za prace wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na ….. osuwisku/osuwiskach (nr…..) powstałym/powstałych po dniu 01.05.2010 r. na terenie gminy/gmin: ….. w powiecie ….. w województwie ….. na podstawie zamówienia/zlecenia ….. z dnia ….. nie zostały i nie będą wypłacone z przyznanych dotacji na cele powodziowe lub osuwiskowe, a także ze środków własnych.


____________________
[imię, nazwisko, funkcja oraz podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy Karty]


____________________
[imię, nazwisko  oraz podpis głównego księgowego lub innych osób
odpowiedzialnych za finanse Odbiorcy Karty]