Zaloguj
Geologia Samorządowa> Warsztaty
  
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
Prelegenci Materiały Galeria Kontakt

Warsztaty „Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych”

Ponad 70 osób, reprezentujących zarówno administrację geologiczną, jak i środowisko naukowe oraz branżowe, wzięło udział warsztatach pt. „Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych”, zorganizowanych w dniach 21-22 września 2016 r. w siedzibie Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu.

Warsztaty stanowiły kontynuację jednodniowych spotkań adresowanych do użytkowników serwisu informacyjno-edukacyjnego PIG-PIB „Geologia Samorządowa”, które odbywały się cyklicznie w ubiegłych latach. W tym roku organizatorzy wprowadzili nową formę warsztatów i oprócz jednodniowej sesji referatowej, na której przedstawili zagadnienia związane z problematyką terenów pogórniczych, zorganizowali drugiego dnia sesję terenową. W jej trakcie pokazali przykłady efektywnej rekultywacji i zapoznali uczestników warsztatów z metodyką wykonywania profilu georardarowego.

Spotkanie otworzył dyrektor Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu i kierownik Programu Bezpieczeństwo Energetyczne – dr Janusz Jureczka. Po powitaniu gości dyrektor Jureczka przedstawił złożoność problematyki inwestycyjnej na terenach pogórniczych i życzył zebranym owocnych obrad. Dalszą część spotkania poprowadziła dr Kamilla Olejniczak – kierownik projektu Geologia Samorządowa.

Otwarcie warsztatów przez dr Janusza Jureczkę dyrektora Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu.

Podczas sesji referatowej uczestnikom warsztatów zaprezentowano m.in.: zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich na terenach pogórniczych, zagadnienia wpływu eksploatacji górniczej na stan podłoża gruntowego oraz na istniejące obiekty budowlane, a także omówiono możliwości adaptacji terenów inwestycyjnych objętych wpływem płytkiej eksploatacji górniczej, jak również przywracania im wartości użytkowych.

Uczestnicy warsztatów podczas sesji referatowej w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego.

Dr Zbigniew Frankowski z PIG-PIB podczas dyskusji z uczestnikami warsztatów.

Doskonałą płaszczyznę do ożywionej dyskusji merytorycznej, prowadzonej zarówno na panelu dyskusyjnym, jak i w kuluarach, stworzyło wystąpienie dotyczące kompetencji administracji geologicznej szczebla powiatowego w procesie inwestycyjnym, jakie wynikają z uregulowań prawnych. Sesję referatową zakończyła prezentacja dobrych praktyk zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych w odkrywkowych zakładach górniczych.

Rozdanie przez dr Janusza Jureczkę dyrektora Oddziału Górnośląskiego PIG-PIG certyfikatów uczestnikom warsztatów.

Temat zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych po odkrywkowych zakładach górniczych kontynuowano podczas sesji terenowej w drugim dniu warsztatów. Sesja ta rozpoczęła się od zwiedzenia zakładu SIBELCO Poland Sp. z o.o. w Bukownie, gdzie uczestnikom szkolenia zaprezentowano wieloletni proces rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku kwarcowego ze złoża Szczakowa oraz nowoczesny proces technologiczny wydobycia i przeróbki kruszywa, który spełnia wymagania odbiorców. Kolejnym punktem programu była wizyta w kamieniołomie Gródek, a następnie w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej „GEOsfera”, wybudowanym na terenie dawnego kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie. W trakcie zwiedzania ośrodka szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja wykonania profilu georadarowego i interpretacja uzyskanych wyników.

Rekultywacja na terenie kopalni piasku kwarcowego Szczakowa SIBELCO Poland Sp. z o.o. w Bukownie.

Uczestnicy warsztatów zwiedzają zakład przeróbczy piasku kwarcowego SIBELCO Poland Sp. z o.o. w Bukownie.

Uczestnicy warsztatów na terenie kopalni piasku kwarcowego Szczakowa SIBELCO Poland Sp. z o.o. w Bukownie.

Wizyta w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej „Geosfera”. Eksponaty prezentuje kierownik ośrodka, mgr Agnieszka Chećko.

Pokaz wykonywania profilu georadarowego w kamieniołomie Sadowa Góra w Jaworznie. Zajęcia prowadzą mgr inż. Hanna Bukowy-Olejnik i mgr Dawid Sowiński z GEOSOLUM S.C.

Warsztaty umożliwiły przede wszystkim wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami a ekspertami prowadzącymi szkolenie. A program warsztatów ukazał złożoność problematyki geologiczno-środowiskowej i prawnej na terenach pogórniczych przy czym objął wiele aspektów ich ponownego zagospodarowania w procesie inwestycyjnym, stwarzając w ten sposób możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce samorządowej.