Zaloguj
Geologia Samorządowa> Warsztaty
  
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
Informacje Materiały Galeria Kontakt

Prelegenci

Mariusz Dyka

mgr Mariusz Dyka jest absolwentem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na kierunku geologia. Jest wieloletnim pracownikiem administracji rządowej i samorządowej, obecnie jest Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz Geologiem Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Posiada uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII, geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego jest przewodniczącym Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członkiem Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jest członkiem Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich oraz był wieloletnim członkiem Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz członkiem Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska i geologii, publikuje artykuły dotyczące w/w tematyki między innymi w czasopismach „Surowce i maszyny budowlane” oraz „Kruszywa”.

Piotr Herbich

dr Piotr Herbich jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na kierunku hydrogeologia ukończył w 1973 r., zaś stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1983 r. W latach 1973-2000 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 r. jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. Od 2001 r. jest Głównym koordynatorem Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Od 1992 jest członkiem Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministrze Środowiska (od 2014 Zastępcą Przewodniczącego KDH). W latach 1999 – 2015 - członek Komisji Opracowań Kartograficznych przy Ministrze Środowiska, aktualnie - Komisji Opracowań Geologicznych w PIG-PIB. Od 2006 jest członkiem Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Posiada uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kat. V. Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji naukowych, poradników i instrukcji oraz ponad 200 dokumentacji, projektów badań, ekspertyz, opinii, ocen i raportów oddziaływania na środowisko w dziedzinie hydrogeologii i gospodarki wodnej, w tym – odwadniania kopalń odkrywkowych i jego wpływu na środowisko.

Jacek Kasiński

dr Jacek Kasiński jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności geologia stratygraficzno-poszukiwawcza. Od roku 1979 pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, zajmując się przede wszystkim problematyka złóż węgla brunatnego. Przez kilkanaście lat pełnił funkcje kierownika Pracowni Geologii Złóż Węgla Brunatnego. Brał udział w realizacji szeregu międzynarodowych programów badawczych dotyczących złóż węgla brunatnego, m.in. we współpracy ze służbami geologicznymi Niemiec, Chin i Stanów Zjednoczonych. Jest autorem lub współautorem kilku opracowań syntetycznych na temat złóż węgla brunatnego, m.in. „Węgiel kamienny i węgiel brunatny” (w „Atlasie zasobów surowców i odpadów mineralnych oraz zagrożeń środowiska w układzie gminnym”), „Atlas geologiczny trzeciorzędowej asocjacji brunatnowęglowej w polskiej części niecki żytawskiej”, „Mining and processing waste as a potential environmental hazard in Poland”, „Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce”, „Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce i możliwości jego wykorzystania” oraz „Atlas złóżwęgla brunatnego i obszarów prognostycznych w Polsce (w druku). Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji (w tym ponad 100 dotyczących złóż węgla brunatnego) i licznych opracowań archiwalnych, w tym dokumentacji złóż węgla brunatnego.

Waldemar Bogdan Kaźmierczak

mgr inż. Waldemar Bogdan Kaźmierczak jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii, Politechniki Wrocławskiej, od 1997 roku zatrudniony był w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku inspektora. W zakresie swoich obowiązków sprawował nadzór i kontrole w zakładach górniczych, dla których wojewoda był organem nadzoru geologicznego. W 1999 r. uzyskał kwalifikację do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w zakładach górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych. W 2001 r. uzyskał kwalifikację do zatrudnienia na stanowisku osoby średniego dozoru ruchu specjalności górniczej oraz górniczej techniki strzałowej w zakładach górniczych odkrywkowych. W 2006 został zatrudniony w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na stanowisku głównego specjalisty. W zakresie jego obowiązków był nadzór i kontrole w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji na eksploatacje kopalin. Od 2011 r. sprawuje funkcje Geologa Województwa Dolnośląskiego i jednocześnie Dyrektora Wydziału Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Posiada upoważnienie do wydawania w imieniu marszałka decyzji (koncesji) wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.2126 t.j.), do sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji oraz nadzoru nad projektowaniem prac geologicznych.

Wojciech Naworyta

dr hab. inż. Wojciech Naworyta – adiunkt w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie. Doktorat w TU Bergakademie Freiberg w RFN w dziedzinie prognozowania wpływu eksploatacji podziemnej na powierzchnię terenu. Specjalizuje się w dziedzinie modelowania złóż, projektowania górniczego oraz w dziedzinie szeroko pojętego wpływu górnictwa na środowisko w tym: przyrodę, krajobraz, społeczeństwo. Członek Society of Mining Professors, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin. W 2015-2016 członek Komisji Zasobów Kopalin. Ekspert zewnętrzny Komisji Europejskiej w procesie oceny projektów finansowanych w ramach programu Horizon 2020 Surowce i Środowisko. Kierownik zespołu wykonującego Projekt zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin, Ościsłowo. Współautor raportów oddziaływania na środowisko dla eksploatacji węgla brunatnego i innych kopalin. Uczestniczył w akcji promocyjnej budowy kompleksu energetycznego na bazie złoża Gubin w cyklicznych audycjach Radia Zachód, gazetach o zasięgu krajowym regionalnych i lokalnych, w Senacie RP, na forum lokalnym, wojewódzkim i polsko-niemieckim.

Jolanta Pargieła

mgr inż. Jolanta Pargieła jest absolwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i podyplomowych studiów w zakresie ,,Górnictwa odkrywkowego” oraz „Eksploatacji Ujęć Wód Podziemnych” na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia geologiczne kat. III. Jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, od 2005 r. realizuje zadania administracji geologicznej, ochrony środowiska i rekultywacji., obecnie pełni funkcję Geologa Powiatowego i jest głównym specjalistą ds. ochrony środowiska w zakresie rekultywacji w Starostwie Powiatowy w Staszowie.

Roman Różniak

mgr Roman Różniak jest absolwentem Instytutu Nauk Geologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł mgr geologii w specjalności stratygraficzno-poszukiwawczej. Od 1992 roku pracuje w branży związanej z surowcami mineralnymi. Doświadczenie zawodowe z dziedziny geologii złóż i górnictwa, zdobył podczas pracy w kopalniach surowców skalnych i kruszyw naturalnych oraz w organach nadzoru górniczego i administracji geologicznej, jako inspektor zakładów górniczych do spraw geologii w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu oraz Kierownik Działu Geologii Złożowej w Wydziale Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Leszek Sondaj

mgr inż. Leszek Sondaj jest absolwentem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej na kierunku górnictwo i geologia w zakresie technika odkrywkowej eksploatacji złóż oraz studiów podyplomowych w zakresie: problemów geologii inżynierskiej i geotechniki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie, zarządzania przez koszty na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu i zarządzania procesami produkcyjnymi i finansowymi w górnictwie węgla brunatnego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Jest wieloletnim pracownikiem Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W trakcie kariery zawodowej przechodził kolejne jej szczeble począwszy od referenta ds. technicznych na Oddziale zwałowania wewnętrznego, poprzez nadgórnika, sztygara zmianowego, zastępcy, a następnie sztygara oddziałowego, Kierownika Robót Górniczych Zwałowania, aż po Naczelnego Inżyniera Górniczego, a obecnie Dyrektora Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Posiada kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Ruchu Zakładu w zakładach górniczych odkrywkowych (OUG Wrocław nr rej. BWA/0013/155/07 z dnia 08-01-2008). Członek Rady Nadzorczej Bastgum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu oraz Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Aktywnie działa na forum Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego, w zakresie wypracowywania rozwiązań dotyczących branży przez trzy zainteresowane strony – rząd, pracodawców i związki zawodowe.

Jacek Szczepiński

dr hab. inż. Jacek Szczepiński jest absolwentem Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku hydrogeologia i geologia inżynierska. Stopień Doktora oraz Doktora Habilitowanego Nauk Technicznych uzyskał na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Od 2013 roku pełni funkcję dyrektora "Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu. Jest autorem około 100 artykułów i komunikatów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą dotyczących między innymi wpływu kopalń odkrywkowych na środowisko, zmian warunków hydrogeologicznych w rejonie kopalń, zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych oraz polityki dotyczącej przemysłu węglowego.

Paweł Urbański

mgr Paweł Urbański jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności geologia stratygraficzno-poszukiwawcza. Studia ukończył w 2005 r., a od 2006 r., jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Jest specjalistą w zakresie geologii stratygraficzno-poszukiwawczej, geologii złożowej i gospodarczej. Zajmuje się kartografią złożową i oceną zasobów złóż kopalin. Prowadzi i koordynuje badania w zakresie geologii węgla brunatnego oraz badania w zakresie mineralizacji kruszcowej. Sporządza projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne, sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z bieżących prac geologicznych. Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin objętych własnością górniczą posiada kwalifikacje geologiczne kategorii II.

Małgorzata Woźnicka

dr Małgorzata Woźnicka jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności hydrogeologia. Studia ukończyła w 1998 r, zaś stopień doktora uzyskała w 2004 r. Po kilkuletniej pracy na Wydziale Geologii UW od 2006 r. jest zatrudniona w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. Początkowo zaangażowana była w prace w zakresie hydrogeologii regionalnej oraz kartografii hydrogeologicznej. Obecnie zajmuje się tematyką gospodarowania zasobami wodnymi i ich ochrony oraz analizą ryzyka i zagrożeń dla wód podziemnych. Jest odpowiedzialna za koordynację i realizację zadań państwowej służby hydrogeologicznej, określonych w ustawie Prawo wodne. Aktualnie pełni funkcję kierownika Programu Hydrogeologia i Środowisko w PIG-PIB. Posiada uprawnienia geologiczne IV kategorii. Jest członkiem Komisji Opracowań Geologicznych w PIG-PIB oraz Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych działającej przy Ministrze Środowiska.