Fotografia:

O mnie:

dr Jan Prażak

KONTAKT

Państwowy Instytut Geologiczny
Oddział Świętokrzyski
ul. Zgoda 21
25-953 Kielce
tel. (+48 41) 361 25 37
jan.prazak@pgi.gov.pl

CONTACT

Polish Geological Institute
Holy Cross Mts. Branch
Zgoda 21
25-953 Kielce
tel. (+48 41) 361 25 37
jan.prazak@pgi.gov.pl

EDUKACJA

Magisterium – 1975 Uniwersytet Warszawski
  Doktorat - 1994 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

EDUCATION

M.Sc. thesis - Warsaw University
  Ph.D. thesis 1994 AGH University of Science and Technology

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

  • hydrogeologia regionalna
  • zasoby wód podziemnych
  • ochrona wód podziemnych
  • monitoring wód podziemnych

SCIENTIFIC INTERESTS

  • regional hydrogeology
  • groundwater resources
  • groundwater protection
  • groundwater monitoring

WYBRANE PUBLIKACJE/SELECTED PUBLICATIONS

Artykuły/Papers

Ciupa T., Prażak J., 1998 - Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych miasta Kielce. [W:] Kupczyk E. (red.) Problemy ochrony przestrzeni dolin rzecznych Sinicy i Sufragańca: 67-77. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce.

Ciupa T., Prażak J., 2001 – Funkcjonowanie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych miasta Kielce. [W:] Jóźwiak M., Kowalkowski A. (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza: 321-326. Inspekcja Ochrony Środowiska, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej. Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Ciupa T., Prażak J., 2001 – Systemy obserwacyjne wód powierzchniowych i podziemnych miasta Kielce. Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Przewodnik sesji terenowej: 33-37. Komisja Hydrologii Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Kielce-Wólka Milanowska. Kielce.

Herbich P., Kazimierski B., Knyszyński F., Prażak J., Nowicki Z., 2007 – Subregion środkowej Wisły niziny. Paczyński B., Sadurski A., Hydrogeologia regionalna Polski: 205-219. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

Herman G., Kaczorowski Z., Malicki W., Prażak J., Szczepański A., Modelowa analiza wpływu odwodnień złóż surowców skalnych w Białym Zagłębiu na regionalne stosunki wodne. Współczesne problemy hydrogeologii, V: 122-126. Warszawa-Jachranka.

Janecka–Styrcz K., Paciura W., Prażak J. 1996 – Bank danych hydrogeologicznych Rejonu Eksploatacji Wód Podziemnych Kielce. Przegląd Geologiczny 44 nr 1. Warszawa.

Janecka–Styrcz K., Prażak J., 2005 – Monitoring regionalny jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim – komputerowa baza i program prezentacji wyników. Przegląd Geologiczny. 53, nr 1:63-66. Warszawa.

Kos M., Prażak J., 1999 – Zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych w Barczy Koło Kielc. Współczesne problemy hydrogeologii (Przewodnik wycieczek hydrogeologicznych), IX,: 21. Warszawa-Kielce.

Motyka J., Prażak J., - Chemizm wód szczelinowo-krasowych w strefie aeracji na przykładzie jaskini „Chelosiowa Jama”. Współczesne problemy hydrogeologii (Przewodnik wycieczek hydrogeologicznych), IX,: 8-10. Warszawa-Kielce.

Motyka J., Prażak J., 1999 – Formy krasowe w kamieniołomie „Trzuskawica”. Współczesne problemy hydrogeologii (Przewodnik wycieczek hydrogeologicznych), IX,: 12-14. Warszawa-Kielce.

Motyka J., Prażak J., Zapała Z., 1993 – Strefowość zjawisk krasowych w kamieniołomie „Trzuskawica” i w jego otoczeniu (Góry Świętokrzyskie, rejon kielecki). Kras i speologia, XVI: 64-76. Katowice.

Paciura W., Prażak J., 1999 – Odwodnienie kamieniołomu Ostrówka w Miedziance k/Kielc. Współczesne problemy hydrogeologii (Przewodnik wycieczek hydrogeologicznych), IX,: 11. Warszawa-Kielce.

Prażak J., 1983 – Wstępna koncepcja gospodarki wodami podziemnymi w rejonie Białego Zagłębia. II Seminarium ochrony terenów górniczych n.t. „Problemy wodne w obszarach intensywnej działalności górniczej”, referaty: 29-38. Główna Komisja Górnictwa Surowców Skalnych SIiTG, Zarząd Główny Katowice, Zarząd Oddziału Kielce. Kielce.

Prażak J., 1992 – Problemy ochrony wód podziemnych przy eksploatacji małych złóż surowców skalnych. Problemy zagospodarowania małych złóż surowców mineralnych: 37-38. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Polski Klub Ekologiczny – Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach. Kielce.

Prażak J., 1993 – Mapa zmian warunków wodnych, założenia koncepcyjne. Przegląd Geologiczny, Kozłowski S. (red.) Zeszyt problemowy Ochrona litosfery nr 3: 176-177. Warszawa.

Prażak J., 1993 – Propozycje zmian granic RZGW i wydzielenia obszarów gospodarowania wodami podziemnymi w regionie świętokrzyskim. Przegląd Geologiczny, Kozłowski S. (red.) Zeszyt problemowy Ochrona litosfery nr 3: 174-175. Warszawa.

Prażak J., 1993 – Sieć monitoringu regionalnego jakości zwykłych wód podziemnych w województwie kieleckim. Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego, 1: 29-33. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce.

Prażak J., 1993 – Założenia organizacyjne regionalnego banku danych hydrogeologicznych (RBDH). Przegląd Geologiczny, Kozłowski S. (red.) Zeszyt problemowy Ochrona litosfery nr 3: 175-176. Warszawa.

Prażak J., 1994 – Warunki korzystania z wód dorzecza na przykładzie zlewni rzeki Kamiennej. Przegląd Geologiczny, 42 nr 6: 467-469.

Prażak J., 1995 - Plan wodny gminy. Przegląd Geologiczny, 43, nr 6: 481-482. Warszawa.

Prażak J., 1999 – Fluor w wodach podziemnych na obszarze województwa świętokrzyskiego. X Konferencja Sozologiczna PTG – Geologia i sozologia w regionie świętokrzyskim u schyłku XX wieku: 99-106. Kielce.

Prażak J., 1999 – Monitoring wód podziemnych. Stan środowiska w województwie Świętokrzyskim, Raport: 137-155. Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Wydział Ochrony Środowiska Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce.

Prażak J., 1999 – Problemy ochrony ujęcia komunalnego wód podziemnych Kielce-Białogon. Współczesne problemy hydrogeologii (Przewodnik wycieczek hydrogeologicznych), IX,: 6-7. Warszawa-Kielce.

Prażak J., 1999 – Występowanie strontu w zwykłych wodach podziemnych województwa świętokrzyskiego. Współczesne problemy hydrogeologii IX: 293-298. Warszawa-Kielce.

Prażak J., 2000 – Monitoring wód podziemnych. Stan środowiska w województwie Świętokrzyskim w roku 1999, Raport: 127-147. Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Wydział Ochrony Środowiska Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce.

Prażak J., 2000 – Źródła pozyskiwania wody dla aglomeracji kieleckiej. [W:] Grysa K. I Kielecki Festiwal Nauki 8-17 września 2000. Prezentacje festiwalowe: 81-83. Kielce.

Prażak J., 2001 – Monitoring wód podziemnych. Stan środowiska w województwie Świętokrzyskim w roku 2000, Raport: 101-118. Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Wydział Ochrony Środowiska Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce.

Prażak J., 2001 – Uwagi w sprawie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych. Przegląd Geologiczny 49, Nr 3: 219. Warszawa.

Prażak J., 2002 – Antropogeniczne zmiany składu jonowego wód szczelinowo-krasowych poziomu środkowo- i górnodewońskiego w Górach Świętokrzyskich. [W:] Sadurski A. (red.) Hydrogeologia ośrodków szczelinowo—krasowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia z. IV: 233-248. Warszawa.

Prażak J., 2002 – Chemizm i jakość wód podziemnych w województwie świętokrzyskim. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 400: 77-90. Warszawa.

Prażak J., 2002 – Monitoring wód podziemnych. Stan Środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2001, Raport: 81-101. Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Wydział Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce.

Prażak J., 2002 – Organizacja monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w sieciach krajowej i regionalnej w województwie świętokrzyskim. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego 3: 57-60. Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Prażak J., 2006 – Poster „Dzienniki terenowe Jana Czarnockiego (24.05.1889 – 16.12.1951)”. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich [red.: Skompski S., Żylińska A.]. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc: 138. Warszawa.

Prażak J., 2006 – Ujęcia wód podziemnych aglomeracji kieleckiej. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich [red.: Skompski S., Żylińska A.]. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc: 126-130. Warszawa.

Prażak J., 2006 – Ujęcie komunalne wód podziemnych Kielce-Białogon. Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich. Wycieczka W-3. Stanowisko 1 [red.: Skompski S., Żylińska A.]. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc: 197-200. Warszawa.

Prażak J., 2007 – Subregion środkowej Wisły wyżynny część centralna. Paczyński B., Sadurski A., Hydrogeologia regionalna Polski: 174-186. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.

Prażak J., 2007 - Tło hydrochemiczne jako standard jakości wód podziemnych zbiornika szczelinowo-krasowego Gałęzie-Bolechowice-Borków w Górach Świętokrzyskich. Współczesne problemy hydrogeologii, 13 Kraków -Krynica. Część 3: 593-603.

Prażak J., Janecka–Styrcz K., Kowalczewska G., PACIURA W., 1996 – Raport o jakości zwykłych wód podziemnych województwa kieleckiego na podstawie badań monitoringowych wykonanych w latach 1991-1995: 1-43 i załączniki. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Świętokrzyski w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce.

Prażak J., Szczepański A., 1991 – Charakterystyka głównych zbiorników wód podziemnych w masywie świętokrzyskim. Współczesne problemy hydrogeologii, V: 184-187. Warszawa-Jachranka.

Prażak J., Szczepański A., Haładus A., 1994 – Wpływ intensywnej eksploatacji wód podziemnych na wzrost zagrożenia zanieczyszczeniami południowej części GZWP Kielce Nr 417. [W:] Kleczkowski A.S. (red.) Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych, KBN Projekt nr 0 0615 9101: 369-396. Kraków.

Prażak J., Wdowczyk K., 2006 – Wody podziemne. Monitoring krajowy i regionalny wód podziemnych. Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2005 Raport. [red.: Pawlina A., Strumieńska E., Tkaczuk U.] Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce.

Prażak J.,Tkaczuk U., 2004 – Część II. Wody podziemne. Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2003 Raport. Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce.

Rzońca B., Borczak S., Prażak J., 2003 – Wstępna ocena własności hydrogeologicznych matrycy dewońskich skał węglanowych (Góry Świętokrzyskie). Współczesne problemy hydrogeologii, 11, cz. 1: 211-214. Gdańsk.

Rzońca B., Prażak J., 2002 – Zmienność parametrów filtracyjnych węglanowych skał dewońskich w Górach Świętokrzyskich. [W:] Sadurski A. (red.) Hydrogeologia ośrodków szczelinowo—krasowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia z. IV: 233-248. Warszawa.

Wolski P., Szczepański A., Prażak J., 1995 – Zmiany w stosunkach wodnych w obrębie południowego skrzydła synkliny kieleckiej wywołane eksploatacją wód podziemnych. Współczesne problemy hydrogeologii, VII: 485-490. Kraków Krynica.

Mapy/Maps

Prażak J., Kowalczewska G., 2002 - Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Ark. Radoszyce (0777). PIG O/Świętokrzyski w Kielcach. Centralne Archiwum Geologiczne. Warszawa.

Jeśli zauważysz jakieś błędy na tej stronie proszę o kontakt