Zaloguj
Kolekcje geologiczne> finansowanie

Finansowanie prac

Prace nad prowadzeniem i rozbudową Centralnej Bazy Danych Geologicznych zlecane są Państwowemu Instytutowi Geologicznemu przez Ministerstwo Środowiska a ich finansowane odbywa się ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozbudowa aplikacji do prezentacji danych podsystemu CBDG "Kolekcje geologiczne" oraz wprowadzenie do CBDG 25 tys. okazów paleontologicznych z zasobów Oddziału Górnośląskiego PIG-PIG w Sosnowcu, w 2014 r. zostało sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Finansujący prac rozwojowych w 2014 r.