Zaloguj
Kolekcje geologiczne> O Kolekcjach

O kolekcjach

Zadaniem podsystemu CBDG Kolekcje geologiczne jest obsługa danych o kolekcjach paleontologicznych, paleobotanicznych, mineralogicznych i petrograficznych gromadzonych w postaci okazów, polerów, płytek cienkich i preparatów. Podsystem Kolekcje geologiczne połączony jest z podsystemami CBDG Otwory i Dokumenty.

Do podsystemu przeniesiono dane o kolekcjach Muzeum Geologicznego PIG w Warszawie, zgromadzone wcześniej w bazie ARCHIMUZ. Od roku 2006 trwają prace nad wprowadzaniem do podsystemu dalszych danych o zbiorach tego muzeum oraz z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB. Nadzór merytoryczny nad ich pracami sprawuje Muzeum geologiczne oraz wyznaczone osoby w oddziałach PIG-PIB.