Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Rozpoznawanie skał

Rozpoznawanie skał – warsztaty

Lidia Adach

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie :
  • wyjaśnienie pojęć minerału, skały;
  • krótkie przedstawienie i omówienie najważniejszych minerałów (minerałów skałotwórczych), jako składowych elementów skał (uczniowie przy pomocy prostych „narzędzi” i na podstawie obserwacji makroskopowych określają cechy fizyczne wybranych minerałów);
 2. Przedstawienie podziału skał ze względu na genezę, na: magmowe, osadowe, metamorficzne (krótkie omówienie każdej grupy skał).
 3. Skały magmowe :
  • przedstawienie podziału genetycznego skał magmowych (głębinowe/ plutoniczne, wylewne/ wulkaniczne, żyłowe), omówienie warunków w jakich zastyga stop krzemianowy z zaznaczeniem form skał magmowych, wskazanie obszarów związanych z wulkanizmem (ryfty, strefy subdukcji, plamy gorąca);
  • omówienie budowy wewnętrznej skał magmowych: struktury i tekstury (uczniowie z przygotowanych kolekcji skał wydzielają skały o strukturze fanerokrystalicznej (jawnokrystalicznej), afanitowej (skrytokrystalicznej) i porfirowej);
  • przedstawienie klasyfikacji skał magmowych w oparciu o skład mineralny, zawartości SiO2 (uczniowie dokonują podziału skał ze względu na udział minerałów jasnych i ciemnych w poszczególnych grupach skał magmowych);
  • krótkie omówienie prezentowanych okazów skał magmowych ze wskazaniem miejsc i obszarów w Polsce gdzie występują.
 4. Skały osadowe:
  • przypomnienie co to są skały osadowe, przedstawienie podziału skał osadowych na okruchowe, organogeniczne, chemiczne z uwzględnienie środowisk w jakich poszczególne typy powstają;
  • omówienie skał okruchowych sypkich i luźnych i ich podziału ze względu na frakcję i obtoczenie ziaren; (uczniowie wśród skał okruchowych dopasowują skały luźne do i ich zwięzłych odpowiedników), zwrócenie uwagi na powszechność występowania skał okruchowych na terenie Polski;
  • charakterystyka skał chemicznych: gipsów, anhydrytów, soli (omówienie środowisk ewaporacyjnych), wskazanie miejsc występowania na obszarze Polski gipsów, złóż soli kamiennej (uczniowie sprawdzają właściwości skał/ minerałów chemicznych);
  • omówienie skał organogenicznych :
   • wapieni, dolomitów, kredy piszącej (ich środowiska powstawania) - zaprezentowanie kilku rodzajów skał wapiennych, sposobu ich odróżniania od innych skał przy pomocy kwasu solnego (uczniowie przy pomocy prowadzącego zajęcia odnajdują w swoich zbiorach wybrane rodzaje skał wapiennych);
   • węgli (kopalne paliwa stałe) - krótka informacja o powstawaniu węgli, przedstawienie rodzajów węgla, wskazanie obszarów występowania złóż węgli;
   • ropy naftowej (kopalne paliwo płynne) – omówienie własności ropy;
 5. Skały metamorficzne (przeobrażone):
  • omówienie warunków powstawania skał metamorficznych;
  • przedstawienie cech budowy skał metamorficznych (struktury, tekstury);
  • zaprezentowanie skał metamorficznych w odniesieniu do skał wyjściowych z przeobrażenia których powstały oraz stref metamorfizmu (uczniowie z przygotowanych kolekcji wyszukują skały wyjściowe i dopasowują je odpowiednio do skał metamorficznych), krótkie omówienie występowania skał przeobrażonych w Polsce.
 6. Podsumowanie;

Lekcja skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób.