Zaloguj
Geologia Samorządowa> Ekspert odpowiada> Prawo geologiczne i górnicze

Ekspert odpowiada

Prawo geologiczne i górnicze

Odpowiedzi na pytania udzielił Sławomir Krześ więcej…

PDF z odpowiedziami

Dokumentacje/projekty prac geologicznych
Koncesje
Nielegalna eksploatacja kopalin
Więcej

Na podstawie jakiej formy zatrudnienia może pełnić swoją funkcję geolog powiatowy i czy zawsze musi to być etat, czy też może to być umowa zlecenie? Czy w powiecie rolę taką może pełnić ktoś kto pracuje np. w kopalni podlegającej wojewodzie albo u wojewody?

Czy wydawane decyzje na podstawie P.g.g., mogą być podpisywane ” z upoważnienia starosty” przez kierownika referatu, a nie przez geologa powiatowego?

W jaki sposób powinna postępować administracja geologiczna w przypadkach ujawnienia badań wykonanych bez projektu i dokumentacji geologicznej (odpowiedzialność prawna, strony, sankcje karne, tok postępowania, tzw. mała szkodliwość czynu)?. Zagadnienie wymaga omówienia ze względu na częste przypadki wykonywania tych badań bez jakichkolwiek dokumentacji np. pod pojedyncze budynki i małe obiekty, ekspertyza trafia bezpośrednio do zleceniodawcy?

 

Na podstawie jakiej formy zatrudnienia może pełnić swoją funkcję geolog powiatowy i czy zawsze musi to być etat, czy też może to być umowa zlecenie? Czy w powiecie rolę taką może pełnić ktoś kto pracuje np. w kopalni podlegającej wojewodzie albo u wojewody?

Stosownie do przepisu art. 101 pkt. 3 p.g.g. – organami administracji geologicznej są starostowie, którzy działają przy pomocy geologów powiatowych. Przy czym ilekroć w przepisach ustawy mówi się o starostach, rozumie się przez to również burmistrzów i prezydentów miast na prawach powiatu. Z racji podległości organizacyjnej osoby na tym stanowisku powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę a osoby te nie mogą być zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Poszczególne gminy podejmują uchwały określające szczegółowe zadania administracji geologicznej. Najczęściej wskazywane obowiązki to:

 1. udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3 z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich,
 2. opiniowanie udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych określonych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
 3. dokonywanie uzgodnień przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych i innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
 4. opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego,
 5. wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności,
 6. stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,
 7. nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji,
 8. wymierzanie kar prowadzącym działalność bez wymaganej koncesji lub z rażącym jej naruszeniem w odniesieniu do wszystkich kopalin również tych, dla których organem koncesyjnym jest marszałek województwa i minister właściwy do spraw środowiska,
 9. przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
 10. opiniowanie projektów prac geologicznych w zakresie ustalonym przepisami prawa,
 11. zatwierdzanie na czas oznaczony projektów hydrologicznych i geologiczno – inżynierskich,
 12. przyjmowanie dokumentacji geologicznych, bądź żądanie uzupełnienia dokumentacji, gdy nie spełnione zostały wymogi określone przepisami prawa,
 13. nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
 14. wnioskowanie do komisji kwalifikacyjnej przy ministrze właściwym do spraw środowiska oraz marszałka województwa o zawieszenie uprawnień w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa,
 15. wydawanie nakazu podmiotom wykonującym prace geologiczne – wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych prac geologicznych,     
 16. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
 17. bilansowanie złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,
 18. gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
 19. rozporządzanie w imieniu ministra właściwego do spraw środowiska prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępnianie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie,
 20. ochrona zasobów i jakości wód podziemnych przed skutkami działań inwestycyjnych, w tym opiniowanie lokalizacji nowych obiektów mogących mieć negatywny wpływ na wody podziemne w zakresie geologii,
 21. prowadzenie miejskiego archiwum geologicznego,
 22. składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie obszarów narażonych osuwaniem się mas ziemnych,
 23. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie obszarów narażonych osuwaniem się mas ziemnych,
 24. składanie wniosków do planów i opiniowanie planów miejscowych w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,     
 25. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie geologii.

Czy wydawane decyzje na podstawie P.g.g., mogą być podpisywane ” z upoważnienia starosty” przez kierownika referatu, a nie przez geologa powiatowego?

Skoro starosta (burmistrz, czy prezydent miasta) działa przez geologów, to funkcji tej nie może wykonywać kierownik referatu, a zatem podpisanie decyzji przez kierownika referatu zamiast geologa stanowi wydanie decyzji przez podmiot nieuprawniony, co stanowi kwalifikowaną wadę decyzji.

W jaki sposób powinna postępować administracja geologiczna w przypadkach ujawnienia badań wykonanych bez projektu i dokumentacji geologicznej (odpowiedzialność prawna, strony, sankcje karne, tok postępowania, tzw. mała szkodliwość czynu)?. Zagadnienie wymaga omówienia ze względu na częste przypadki wykonywania tych badań bez jakichkolwiek dokumentacji np. pod pojedyncze budynki i małe obiekty, ekspertyza trafia bezpośrednio do zleceniodawcy?

Należy wszcząć postępowanie z art. 85a ust.3 pkt. 1 P.g.g. oraz zawiadomić policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 118 p.g.g. albo wykroczenia z art. 119 P.g.g. Art. 85a przewiduje obowiązek naliczania opłat za każde prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji – bez względu na stopień szkodliwości czynu. Stroną postępowania jest właściciel nieruchomości (zleceniodawca).