Zaloguj

Geologia środowiskowa jest dziedziną geologii zajmującą się ochroną środowiska naturalnego. Jej głównym zadaniem jest badanie oraz zapobieganie i minimalizowanie negatywnego oddziaływania działalności człowieka na środowisko naturalne. Bardzo ważnym aspektem geologii środowiskowej jest też racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska, zwłaszcza zasobów kopalin.

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB w zakresie geologii środowiskowej zajmuje się m.in.:

  • analizą wpływu naturalnych zagrożeń na człowieka i jego środowisko życia,
  • oceną stanu chemicznego środowiska gruntowo-wodnego,
  • prowadzi działania służące przywróceniu stanu naturalnego terenom zanieczyszczonym i zdegradowanym,
  • wytycza kierunki i wdraża dobrą praktykę służącą zachowaniu racjonalnej gospodarki odpadami i minimalizowaniu negatywnego wpływu składowania odpadów,
  • wytycza kierunki racjonalnej gospodarki zasobami środowiska naturalnego, a zwłaszcza zasobami kopalin,
  • wprowadza rozwiązania informatyczne oraz przetwarza informacje przestrzenne dotyczące danych środowiskowych.