Zaloguj
Geologia środowiskowa> Projekty

System osłony przeciwosuwiskowej SOPO

Logo projektu SOPOSystem Osłony Przeciwosuwiskowej ma za zadanie rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Wyniki Projektu mają pomóc w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, czyli w ograniczeniu w znacznym stopniu szkód i zniszczeń wywołanych rozwojem osuwisk poprzez zaniechanie budownictwa drogowego i mieszkaniowego w obrębie aktywnych i okresowo aktywnych osuwisk. Jest to obecnie jeden z najważniejszych projektów geologicznych realizowanych w Ministerstwie Środowiska, którego wyniki będą miały duży wpływ na gospodarkę i finanse państwa polskiego z jednej strony, a z drugiej - na aspekty społeczno - ekonomiczne. Strona internetowa projektu SOPO

Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego Gaz łupkowy

Zakład Geologii Środowiskowej zajmuje się aspektami środowiskowymi poszukiwania i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych.
Gaz łupkowy i gaz zamknięty - materiały

Gospodarka odpadami

Monitoring składowisk odpadówZakład Geologii Środowiskowej oferuje usługi doradcze i konsultacje w zakresie gospodarki odpadami. Zakład posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu planów gospodarki odpadami dla województw, powiatów i gmin, zgodnie z polityką i strategią państwa w zakresie gospodarki odpadami oraz wymogami ustawowymi. Opracowuje również plany gospodarki odpadami dla podmiotów gospodarczych, w tym plany gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Oferta PIG-PIB w zakresie gospodarowania odpadami
Monitoring składowisk odpadów