Login
Mineral resources of Poland> Informacje ogólne
English SelectedChange language to Polish

Informacje ogólne

Uprzejmie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, eksploatującym złoża kopalin, o corocznym obowiązku sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin (wypełnienia odpowiedniego formularza: Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) i przekazania jej państwowej służbie geologicznej w ustawowym terminie do dnia 15 marca b.r. na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568).

Dla ułatwienia dostępu do informacji, związanych z ewidencją złóż, w zakładce „Wzory formularzy” zamieszczamy, do pobrania w formie pliku „pdf”, formularze: Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4 wraz z objaśnieniami.

W zakładce „Przepisy prawne” znajdują się aktualnie obowiązujące, w/w przepisy prawne z zakresu geologii i górnictwa, w tym – ewidencji zasobów złoża kopaliny: ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Informujemy, że istnieje także obowiązek przesłania wypełnionych formularzy do właściwego organu koncesyjnego.

Poniżej zamieszczamy informacje o zmianach w formularzach oraz instrukcję – jak sprawdzić aktualny stan zasobów złoża w bazie Midas.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
022 45 92 105 lub
022 45 92 214, 45 92 219, 45 92 291, 45 92 466, 45 92 505 lub 45 92 537
faks: 022 45 92 046

W miarę Państwa oczekiwań, postaramy się uzupełniać tę stronę internetową o kolejne przydatne informacje. Oczekujemy na Państwa uwagi i komentarze.