Login
Geo-engineering atlases> Publikacje

Publikacje


Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7)
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7)

Książka opisuje proces dokumentowania geologiczno-inżynierskiego oparty na zasadach i regułach wynikających z Eurokodu 7. Stanowi aktualizację publikacji pt.: „Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich” (Bażyński i in., 1999). Jest uzupełnieniem poradnika ITB „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7” (Wysokiński i in., 2011). Wychodzi na przeciw nowym trendom w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim, wskazując na konieczność stosowania nowych technik badawczych oraz technologii i systemów takich jak BIM i GIS. Pobierz

Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski
Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski

Jest to książka, która stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w procesie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich. Prezentuje ona bowiem syntezę różnych zagadnień geologiczno-inżynierskich na tle regionalnym. W publikacji są prezentowane wyniki badań terenowych i laboratoryjnych z terenu Polski uzyskane współczesnymi metodami badawczymi. Pobierz

Geologia dla budownictwa
Geologia dla budownictwa

Folder informacyjny o geologii dla budownictwa opracowany przez pracowników Programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko. Zawiera podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania danych geologicznych oraz ofertę Instytutu i państwowej służby geologicznej w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki dla budownictwa. Pobierz

Geotermia
Energia geotermalna

Folder informacyjny o energii geotermalnej i pompach ciepła opracowany przez pracowników państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zawiera podstawowe informacje dotyczące definicji, pozyskiwania danych geologicznych, przydatności działki do instalowania pomp ciepła oraz ofertę Instytutu w zakresie geotermii. Pobierz

Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1: 10 000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach
Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1: 10 000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach

Instrukcja dotyczy metodyki i procedur cyfrowego sporządzania map geologiczno-inżynierskich w skali 1:10 000 dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach. Pobierz

Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich
Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich

W poradniku omówiono zasady wykonywania robót geologicznych, przeprowadzania badań oraz sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w nawiązaniu do rozwiązań określonych w prawie geologicznym i górniczym i odpowiednich rozporządzeniach. Celem poradnika jest ujednolicenie zasad dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Pobierz

Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń

Zasady mają charakter poradnika metodycznego i przeznaczone są jako materiał metodyczny dla oceny geologiczno-inżynierskich uwarunkowań prac likwidacyjnych i zagospodarowania terenów likwidowanych i zlikwidowanych zakładów górniczych. Pobierz

Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego

Opracowanie ma charakter poradnika w zakresie zagadnień związanych z badaniami geologiczno-inżynierskimi w granicach polskich obszarów morskich i w pasie nadbrzeżnym. W całości poświęcone jest badaniom geologiczno-inżynierskim w odniesieniu do szeroko rozumianego budownictwa morskiego i ochrony brzegu. Pobierz

Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych

Opracowanie ma charakter poradnika metodycznego w zakresie zagadnień związanych z badaniami geologiczno-inżynierskimi na potrzeby rekultywacji terenów zdegradowanych. Poradnik zawiera informację na temat zasad dokumentowania geologiczno-inżynierskiego m.in. dla osuwisk i terenów podtapianych. Pobierz

Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych
Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych

Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych zawierają informację na temat przydatności 34 typowych gruntów spoistych z terenu kraju dla potrzeb formowania sztucznych barier geologicznych składowisk odpadów. Pobierz

Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad
Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad

Poradnik metodyczny, który szczegółowo omawia w jaki sposób opracować dokumentację hydrogeologiczną dla potrzeb projektowania i budowy infrastruktury drogowej. Pobierz

Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej
Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej

Wytycznych zawierają wymagania, dotyczące rozpoznania i badań podłoża gruntowego pod obiekty infrastruktury kolejowej oraz informacje dotyczące metod badań, interpretacji oraz prezentacji ich wyników. Wytyczne określają i ujednolicają zasady projektowania prac, badań i robót geologicznych oraz programowania badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich, służących do ustalania przydatności podłoża gruntowego i oceny warunków posadowienia obiektów liniowych i inżynieryjnych. Pobierz

Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych
Zalecenia techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczące oceny warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych

W zaleceniach Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wskazał rozwiązania, które są konieczne do najlepszego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych pod kątem lokalizacji obiektu jądrowego, uwzględniając wpływ działalności człowieka. Pobierz

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych

Instrukcja zawiera zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb projektowania infrastruktury drogowej.

Dostępna odpłatnie w IBDiM

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2. Załącznik
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2. Załącznik

Instrukcja zawiera zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb projektowania infrastruktury drogowej.

Dostępna odpłatnie w IBDiM

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym

Wytyczne zawierają przegląd metod wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym.

Dostępna odpłatnie w IBDiM

Poster kolizje przestrzenne
Obszary potencjalnej kolizyjności

Zastosowanie danych geologicznych do wyznaczania obszarów potencjalnej kolizyjności elementów przestrzeni geologicznej, infrastruktury powierzchniowej i elementów ochrony środowiska. Pobierz