Zaloguj
SOPO> Zakres projektu
Etap I
Etap 2
Etap 4

System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap III

Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru karpat polskich (25% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach.

W dniu 23 grudnia 2016 r. została podpisana umowa dwustronna pomiędzy Państwowym Instytutem Badawczym – Państwowym Instytutem Geologicznym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację następnego etapu Projektu SOPO pt: „Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2016 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10) - System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO ETAP III – kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów Polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach”.

Termin realizacji umowy wynosi 91 miesięcy – od 1.04.2016 do 31.10.2023.

Zakres Etapu III w ogólnym zarysie składa się z następujących zadań:

  • Opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych (MOTZ) w skali 1:10 000 dla kolejnych jednostek administracyjnych w układzie gminnym (52 gminy karpackie w woj. podkarpackim) oraz powiatowym (42 powiaty pozakarpackie);
  • Aktualizacja rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi i włączenie tych danych do bazy SOPO dla 9 wybranych powiatów pozakarpackich;
  • Założenie monitoringu powierzchniowego i wgłębnego na kolejnych 6 wybranych osuwiskach oraz monitoringu on-line na 1 wybranym osuwisku a także prowadzenie pomiarów monitoringowych na łącznie 60 osuwiskach;
  • Prowadzenie i aktualizacja bazy SOPO oraz modernizacja aplikacji internetowej;
  • Szkolenia i konsultacje oraz prace interwencyjne i aktualizacyjne (dla 75 gmin karpackich) prowadzone w oparciu o metodykę wykorzystania danych ze skaningu lotniczego do weryfikacji zasięgów osuwisk oraz monitoringu osuwisk;
  • Prognozowanie zagrożeń osuwiskowych na potrzeby sporządzania/aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także na potrzeby jednostek zarządzania kryzysowego.

W Etapie III, podobnie jak w etapach wcześniejszych, mapy osuwisk dla poszczególnych jednostek administracyjnych będą na bieżąco przekazywane do właściwych jednostek samorządowych.

Poniżej zamieszczono mapę przedstawiającą wstępny harmonogram prac nad opracowaniem MOTZ wraz z planowaną datą (rok) przekazania wersji końcowej.

SOPO - aplikacja


Wejście do aplikacji