Zaloguj

Podsumowanie konsultacji dla serwisu Ekspert odpowiada (podstrony Geologii Samorządowej)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami konsultacji przeprowadzonych wśród użytkowników serwisu Geologia Samorządowa. Zestawiliśmy tam zgłoszone propozycje zagadnień do wyjaśnienia przez ekspertów z dziedziny prawa geologiczno-górniczego i umieszczenia na aktualizowanej podstronie Ekspert odpowiada.
W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań i zagadnień, które chcieliby Państwo, aby zostały omówiona na stronach serwisu Geologia Samorządowa.
Wyniki konsultacji

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach 01.10 - 31.10.2020 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego. Ponadto na mniejszą skalę zjawisko to może być obserwowane także na obszarze województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. LINK

Europejski projekt Waterprotect z danymi i aplikacjami wprost z CBDG

Logo projektu Waterprotect, niebieska roślina z kroplą zamiast kwiatu wyrastająca z ziemi

Dobiega końca europejski projekt WATERPROTECT – Innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments. Trwał on ponad 3 lata i był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Jego zasadniczym celem było wypracowanie nowoczesnych zasad gospodarowania zasobami wodnymi i efektywnej ochrony wód na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo. Projekt był realizowany w 7 krajach na zróżnicowanych obszarach pilotażowych. W Polsce była to położona w województwie zachodniopomorskim zlewnia rzeki Gowienica Miedwiańska. W projekcie razem z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, udział wzięły Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, a ponadto współpracowały: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wodociągi Zachodniopomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz Wójt Gminy Warnice. LINK

Konsultacje w sprawie nowej wersji serwisu "Geologia Samorządowa" oraz podstrony "Ekspert odpowiada"- UWAGA !!! na wniosek użytkowników serwisu "Geologia Samorządowa" PIG-PIB przedłuża konsultacje do 30.09.2020 r.

Konsultacje Ekspert odpowiada

PIG-PIB informuje, że podjął prace mające na celu utworzenia nowej wersji serwisu "Geologia Samorządowa", w tym również podstrony „Ekspert odpowiada”. W związku z powyższy prosimy o nadsyłanie pytań, zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać wyjaśnione i opublikowane na w/w podstronie. Zachęcamy Państwa również do konsultacji w sprawie nowej wersji serwisu "Geologia Samorządowa". Propozycje pytań, zagadnień oraz uwagi dotyczące nowej wersji serwisu prosimy przesyłać do 30 września 2020r., na adres: powiaty@pgi.gov.pl

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 29-10-2020 r.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r.

PIG-PIB informuję, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019r.” została opublikowana na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Surowce mineralne Polski.

Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowe NFOiGW LINK