Zaloguj

UWAGA !!! Konsultacje w sprawie modernizacji serwisu internetowego PIG-PIB „Geologia Samorządowa”

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu „Geologia Samorządowa” serwis informacyjno-edukacyjny w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa na lata 2020-2024, podjął prace mające na celu zmodernizowanie od strony informatyczno-technicznej i merytorycznej w/w stronę internetową. Nowa wersja serwis „Geologia Samorządowa”, opracowana zostanie w technologii Joomla. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do konsultacji i przesłania do dnia 15 marca 2020 r., swoich propozycji i uwag na adres: powiaty@pgi.gov.pl. Państwa opinie i sugestie będą miały realny wpływ na nasze działania i rozwój serwisu „Geologia Samorządowa”.

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2020 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Jednocześnie zachęcamy organy administracji geologicznej (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych urzędów.

Do 30 kwietnia 2020 r., podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane do złożenia kwartalnych oświadczeń

PIG-PIB informuje, że na stronie PGWWP zamieszczony został komunikat w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń za I kwartał 2020 r., w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Za I kwartał 2020 r. termin złożenia oświadczenia upływa 30 kwietnia 2020 r. Oświadczenia należy składać (przesyłać) bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej. Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń składanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne zamieszczone zostały na stronie internetowej PGWWP. LINK

Konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

PIG-PIB informuje,że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, który następnie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przystąpił do konsultacji społecznych projektu dokumentu "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

NFOŚiGW wydłuża terminy składania wniosków w programach z obszaru poprawy jakości powietrza do 18 i 20 grudnia 2020 r.

Do 18 grudnia 2020 r., wydłużone zostało składanie wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”, a do 20 grudnia 2020 r. można się starać o wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1 oraz działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGW LINK

Uchwała nr 155 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”

w dniu 17 grudnia 2019 r., w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Uchwałę nr 155 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Monitora Polskiego LINK

Udostępnianie danych

Za pomocą serwisów internetowych Centralnej Bazy Danych Geologicznych udostępniono nowe zasoby cyfrowe PIG-PIB: Mapę koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów, nowe arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny - Wrażliwość na zanieczyszczenia i Jakość wód oraz nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000.LINK

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02 - 29.02.2020

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych. W okresie od 1 do 29 lutego 2020 roku przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach kraju. Na dużą skalę zjawisko to może występować w granicach województw: lubelskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego,a także, w znacznie mniejszym stopniu, na terenie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, podkarpackiego. Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. LINK

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

PIG-PIB informuje, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), które potrwają do 15 lutego 2020 r. Najbliższe spotkanie konsultacyjne odbędą się w lutym 2020 r., w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny spotkań konsultacyjnych, będą podane na stronie: stopsuszy.pl. Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy – zarówno do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do mieszkańców miast oraz gmin. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 24-02-2020 r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030”

PIG-PIB informuje, że w dniu 4.10.2019r., w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono uchwałę nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030” LINK

Stawki opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

PIG-PIB informuje, że w dniu 3.10.2019 r., w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego M.P.2019.927 z dnia 2019.10.03 - Akt oczekujący. Obwieszczenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. LINK

Rolnicy zwolnieni z opłat za wodę do 5 m3 dziennego poboru

PIG-PIB informuje, że na stronie PGWWP zamieszczony został komunikat w sprawie zwolnienia rolników z opłat za pobór wody do 5 m3 na dobę średnio w ciągu roku w ramach zwykłego korzystania z wód. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej PGWWP. LINK

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze wchodzą w życie od dnia 29 lipca 2019 r.

PIG-PIB informuje, że z dniem 29 lipca 2019 r., w celu usprawnienia realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz ułatwienia dostępu do niego potencjalnym wnioskodawcom, dokonano jego modyfikacji, a także zaktualizowano dokumenty służące obsłudze Programu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚIGW. LINK

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r.

PIG-PIB informuję, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018r.” została opublikowana na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Surowce mineralne Polski.

Warsztaty "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi"- materiały szkoleniowe

PIG-PIB informuje, że na podstronie "Warsztaty 2019" serwisu "Geologia Samorządowa", opublikowano prezentacje i materiały szkoleniowe z warsztatów pt.: "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi", które odbyły się w dniach 5-6 czerwca 2019 r., w Lądku-Zdroju. Zachęcamy Państwa do zapoznania w/w materiałami.LINK

Złoża wybilansowane

W internecie pojawiły się dane dotyczące tzw. złóż wybilansowanych. Jest to efekt pracy zespołów pracowników Geologii Złożowej i Gospodarczej oraz Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Złoża wybilansowane to takie, które zostały wykreślone z krajowego „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”. Dane te ze względu na swój charakter (złoża wykreślone) podlegają aktualizacji raz w miesiącu oraz nie podlegają obecnie prowadzonej weryfikacji i harmonizacji. LINK

Baza teleadresowa ułatwi kontakt z pracownikami wojewódzkiej i powiatowej administracji geologicznej

Co najbardziej ułatwia pracę? Kontakty! Od teraz koniec żmudnego szukania ich w internecie. Wszystkie dane teleadresowe administracji geologicznej - dla 380 powiatów i 16 województw - można znaleźć w jednym miejscu, w serwisie „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”

Baza zawiera dane teleadresowe pracowników administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego z obszaru całej Polski. Znalezienie potrzebnych kontaktów umożliwia interaktywna mapa.

Mapa zawiera dwie główne warstwy - dotyczące geologów powiatowych oraz wojewódzkich. Aby wyszukać informację o geologu powiatowym należy wybrać (kliknąć) konkretny powiat (miasto na prawach powiatu) na mapie. Natomiast szukając geologa wojewódzkiego i pracowników wojewódzkiej administracji geologicznej, należy wybrać herb danego województwa. W celu ułatwienia korzystania z bazy przygotowaliśmy uproszczoną instrukcję jej użytkowania, która zamieszczona została nad interaktywną mapą.

Dane kontaktowe można wyszukać na kilka sposobów:

  • bezpośrednio poprzez mapę (klikając w obszar wybranego powiatu lub w herb województwa)
  • przez użycie wyszukiwarki (opcja "Wyszukaj")
  • przez użycie "Tabeli atrybutów"

Tabela atrybutów umożliwia także wyszukanie wszystkich geologów powiatowych w obrębie danego województwa, poprzez wybór odpowiedniego filtru.

Baza powstała w ramach projektu „GEOLOGLIA SAMORZĄDOWA” serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, który finansowowany jest ze środków NFOŚiGW.

Zapraszamy do korzystania z bazy teleadresowej administracji geologicznejLINK

Kolejne arkusze MGŚP II zostały udostępnione w internecie

Kolejna partia opracowanych arkuszy drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, w formie plików JPG została właśnie udostępniona w internecie, to 211 arkuszy planszy "A" i 211 arkuszy planszy „B” tej mapy.

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG. Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Mapa Geośrodowiskowa Polski II 1:50000 (MGŚP II) - skorowidz" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe (opis we wcześniejszym biuletynie). Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia. LINK