Zaloguj

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska z udziałem Geologów Wojewódzkich oraz Geologów Powiatowych

W związku z trwającymi pracami nad Koncepcją rewizji kompetencji organów administracji geologicznej, Przewodnicząca Zespołu ds. rewizji kompetencji Organów administracji geologicznej zaprasza na spotkanie z udziałem Geologów Wojewódzkich oraz Geologów Powiatowych, które odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. w Ministerstwie Środowiska, w godzinach 11:00 - 15:00 w sali nr 324B. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku

Kolejne arkusze MGŚP II zostały udostępnione w internecie

Kolejna partia opracowanych arkuszy drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, w formie plików JPG została właśnie udostępniona w internecie, to 211 arkuszy planszy "A" i 211 arkuszy planszy „B” tej mapy.

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG. Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Mapa Geośrodowiskowa Polski II 1:50000 (MGŚP II) - skorowidz" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe (opis we wcześniejszym biuletynie). Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia. LINK

Konsultacje dotyczące warsztatów "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi"

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu "Geologia Samorządowa" zaplanował w dniach 5-6 czerwca 2019 r., warsztaty dotyczące aspektów administracyjno-prawnych z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi. W związku z powyższym prosimy Państwa o przesyłanie propozycji tematów lub zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać przedstawione na w/w szkoleniu. Propozycje prosimy przesyłać na adres powiaty@pgi.gov.pl do dnia 15 marca 2019 r. Szczegółowe informacje o warsztatach zostaną zamieszczone w serwisie "Geologia Samorządowa" w komunikacie I, pod koniec marca 2019 r. Zachęcamy Państwa do konsultacji, które umożliwią nam przygotowanie programu szkolenia, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników serwisu "Geologia Samorządowa".

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Jednocześnie zachęcamy organy administracji geologicznej (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych urzędów.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 19-02-2019 r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefie zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 01.02-30.04.2019 r.

PIG-PIB informuje, że państwowa służba hydrogeologiczna przygotowała prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach. W okresie od 2 lutego do 30 kwietnia 2019 roku niskie położenie swobodnego zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego i występowanie niżówki hydrogeologicznej prognozuje się głównie na obszarach usytuowanych w granicach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz, w mniejszym stopniu, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego i małopolskiego. Efektem tego zjawiska mogą być występujące na wskazanych obszarach utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie). Obecna sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie przewiduje się wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych.Z powodu utrzymującego się zagrożenia hydrogeologicznego związanego z występowaniem niżówki hydrogeologicznej na znacznym obszarze kraju aktualizacja prognozy dotyczącej sytuacji hydrogeologicznej nastąpi w przeciągu miesiąca. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej psh LINK