Zaloguj
Geologia Samorządowa> Eksploatacja

Eksploatacja kopalin

  
    Eksploatacja     
    Leksykon     
    Wykorzystanie     
    Opłaty     
    Wydobycie     
    W. brunatny     

Monitoring nielegalnej eksploatacji

Streszczenie opracowania mgr  Tomasza Janickiego, mgr inż. Zbigniewa Kowalskiego, mgr Dariusza Siekiery pt.: „Metodyka monitorowania nielegalnych wyrobisk na przykładzie powiatów oświęcimskiego i wadowickiego w województwie małopolskim”. Przedmiotem opracowania jest przedstawienie optymalnej metody wykrywania przejawów nielegalnej eksploatacji kopalin,  która może być stosowana przez administrację geologiczną na szczeblu powiatu. Metoda ta jest oparta na analizie zdjęć satelitarnych, umożliwiających śledzenie dużego obszaru w różnych przedziałach czasowych. Do prac pilotażowych został wytypowany przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska, na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powiat oświęcimski i wadowicki.

Nielegalna eksploatacja kopalin w „Sprawie dla Reportera”

Zachęcamy Państwa do przeczytania opinii Pani Wandy Lorenc w sprawie wyemitowanego w sierpniu programu Pani Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla Reportera”, który dotyczył nielegalnej eksploatacji kopalin prowadzonej na terenie powiatu jeleniogórskiego. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do dyskusji na naszym forum.

Uzupełnienie opracowania wykonanego przez Wyższy Urząd Górniczy, pt: „Informacja o zakresie i skutkach nielegalnej eksploatacji kopalin”, o dane pochodzące od geologów powiatowych

Przedmiotem pracy jest ocena zakresu i skutków nielegalnie prowadzonej eksploatacji kopalin na terenie kraju. Przedsięwzięcie zostało wykonane w oparciu o materiały źródłowe w postaci ankiet, które w październiku 2007 r. nadesłane zostały z 379 powiatów do Sekcji Administracji Geologicznej PIG. Uzyskane w ten sposób dane stanowią uzupełnienie do opracowania pt: „Informacja o zakresie i skutkach nielegalnej eksploatacji”, które w lutym 2007 r. wykonane zostało przez Wyższy Urząd Górniczy, o informacje pochodzące od powiatowej administracji geologicznej.

Analiza danych uzyskanych od powiatowej administracji geologicznej pozwoliła na szczegółowe rozpoznanie skali nielegalnej eksploatacji w latach 2002-2006 na obszarze całego kraju oraz przybliżyła problemy z jakimi spotykają się pracownicy powiatowej administracji geologicznej przy jej zwalczaniu.

Raporty Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wydobywania kopalin pospolitych

Raporty opracowano w celu dokonania analizy i podsumowania problemów wynikających z nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny pospolite na terenie całego kraju.

Podstawą do jego opracowania były Raporty ze sprawowanego nadzoru i kontroli odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite, sporządzone przez Dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych.

Rok 2007

Raport… (PDF - 0,5 MB)