Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 8 PSP – ryzyko, planowanie inwestycji i bezpieczeństwo.

Polityka Surowcowa Państwa

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (aleja Niepodległości 16/18) w godz. 10:30 – 16:00. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie dotyczące określenia kompetencji poszczególnych ministerstw i jednostek im podległych w zakresie pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Dyskusja poświęcona zostanie zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie. Istotna część konferencji przeznaczona zostanie na otwartą dyskusję z uczestnikami, każdy z Państwa będzie miał szansę zabrać głos. Przedstawione zostaną także kwestie, dotyczące obniżeniu ryzyka inwestycyjnego w pozyskiwaniu surowców mineralnych, np. poprzez skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Omówione zostanie zagadnienie dotyczące dostosowania systemu planowania przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóż kopalin i struktur geologicznych. Ważnym elementem polityki surowcowej jest wskazanie sposobów wspierania polskich podmiotów gospodarczych w dziedzinach surowcowych, zwłaszcza w inwestycjach zagranicznych. Będzie to wymagało oceny ryzyk inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć oraz możliwej oferty w tym zakresie dla krajów o znaczeniu strategicznym dla Polski. Celem udziału w panelu jest zidentyfikowanie problemów oraz zaproponowanie potencjalnych rozwiązań prowadzących do poprawy warunków realizacji inwestycji branży surowcowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy też do poinformowania o niej innych potencjalnie zainteresowanych tematem osób. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-poznan do dnia 16 czerwca 2018 r. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, któremu powierzono organizację konferencji konsultacyjnych Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823;