Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017

20 września 2017 r., w Hotelu Novotel Warszawa Airport, odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017. Tegoroczna Konferencja składa się z sesji panelowej poruszającej strategiczne tematy dla Polski tj.: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej” oraz „Perspektywy wspólnego rynku energii”. Przewidziane są także sesje tematyczne z podziałem na Rynek Paliwowy (zmiany na rynku detalicznym paliw, elektromobilność), Gaz Ziemny (rozwój infrastruktury na rynku gazu, konkurencja na rynku gazu) i Chemię (inwestycje polskiej chemii, kierunki rozwoju chemii specjalistycznej). Konferencji będzie towarzyszyć Wystawa pokazująca innowacyjne produkty, technologie i zastosowania. Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie internetowej LINK

XXIII Forum Teleinformatyki

W dniach 28-29 września 2017 r., w Miedeszynie odbędzie się w XXIII Forum Teleinformatyki pt.: „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”. Forum Teleinformatyki jest imprezą branży IT o najdłuższej historii i największą konferencją tej branży skierowaną do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, środowisk naukowych i organizacji. Celem forum jest zdobycie przez uczestników spotkania nowej wiedzy i aktualizowanie obecnej w zakresie najnowszych trendów w IT oraz zapoznanie ich z dobrymi praktykami wdrożeń w instytucjach. Organizatorami forum są BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Warsztaty "Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus"

W dniach 5-6 października 2017 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach koło Kielc, odbędą się warsztaty "Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus". Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i praktycznych wiadomości nt. warunków zastosowania płytkiej energii geotermalnej z uwzględnieniem budowy geologicznej Polski, regulacji prawnych oraz możliwości użytkowania instalacji gruntowych pomp ciepła. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli administracji geologicznej, planistów, projektantów i wykonawców instalacji gruntowych pomp ciepła. Organizatorem szkolenia jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS (CMR AS). Szczegóły dotyczące warsztatów: LINK. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: LINK

XXXI Konferencja z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej"

W dniach 15-18 październik 2017 r.,w Zakopanem odbędzie się XXXI Konferencja z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej". Tematami wiodącymi podczas konferencji będą: górnictwo węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju, zasoby krajowych surowców energetycznych i racjonalne ich wykorzystanie, paliwa dla energetyki: rynki i technologie, tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii, zapotrzebowanie na paliwa, energię elektryczną i cieplną, energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona, magazynowanie energii, emisyjność paliw, handel emisjami, rynki i giełdy paliw i energii oraz zagrożenia dla krajowej energetyk. Organizatorami konferencji są Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwo-Energetycznego Instytutu GSMiE PAN oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

6. Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce.

W dniach 17–20 października 2017 r., PIG-PIB zaprasza do Rzeszowa na Sympozjum , którego tematem przewodnim będą nowoczesne metody rozpoznawania podłoża gruntowego w budownictwie. Podczas konferencji przedstawione zostaną min. zagadnienia dotyczące badań laboratoryjnych i badań in situ gruntów i skał , dokumentowania podłoża gruntowego, i geologiczno-inżynierskiego w procesie budowlanym, badań geośrodowiskowe w rozpoznaniu podłoża gruntowego oraz remediacji terenów zdegradowanych i historycznie zanieczyszczonych. W ramach konferencji przewidziano, warsztaty szkoleniowo-informacyjne, sesję referatowo-posterową oraz wycieczkę terenową. Organizatorem jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy przy udziale Menard Polska Sp. Zoo oraz wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Konferencja "Płytka energia geotermalna dla Programu Mieszkanie Plus – sesja zamykająca projekt Geothermal4PL"

W dniu 25.10.2017 od godz. 11:00 do 15:00 podczas 7 Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO ® Poland w Warszawie, zaprezentowane zostaną główne założenia oraz wyniki projektu Geothermal4PL "Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji geologicznej, projektantów i instalatorów gruntowych pomp ciepła, firmy wiertniczych, inwestorów. Po sesji referatowej odbędzie się dyskusja panelowa dotycząca projektu oraz wykorzystania płytkiej energii geotermalnej poprzez zastosowanie gruntowych pomp ciepła. Prelegentami będą Eksperci ds. płytkiej geotermii i geoinformatyki z Państwowego Instytut Geologicznego - PIB oraz Christian Michelsen Research AS (CMR). Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu Geothermal4PL: LINK

XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

W dniach 8-10 listopada 2017 r., w Wojanowie odbędzie się XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tematami wiodącymi podczas konferencji będą zasoby wód podziemnych w warunkach zmian klimatycznych, nowe metody i rozwiązania w badaniach wód podziemnych, eksploatacja wód podziemnych i monitoring zasobów wodnych, jakość wód podziemnych. Celem cyklicznych spotkań jest wymiana poglądów i doświadczeń specjalistów z uczelni i innych ośrodków naukowo-badawczych, ale również z przedsiębiorstw i administracji. Organizacja kolejnego - XVIII Sympozjum - została powierzona środowisku hydrogeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Politechniką Wrocławską i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

XXVII Konferencja z cyklu "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

W dniach 8-10 listopada 2017 r., w Rytrze odbędzie się XXVII Konferencja z cyklu "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: prawo geologiczne i górnicze, polityka surowcowa Unii Europejskiej i Polski, bezpieczeństwo surowcowe, unijne regulacje prawne a funkcjonowanie przemysłu surowcowego w Polsce, złoża kopalin o znaczeniu publicznym (strategicznym) w Polsce i w Europie, ochrona zasobów złóż kopalin – idea a rzeczywistość, uwarunkowania środowiskowe i planistyczne, dostępności złóż kopalin, zrównoważony rozwój krajowego przemysłu surowcowego, znaczenie odpadów wydobywczych i innych surowców odpadowych dla zaspokojenia potrzeb surowcowych. Organizatorami konferencji są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Polityki Surowcowej oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Organizatorzy pragnąc zachęcić do udziału w Konferencji szerszej reprezentacji środowisk naukowych oraz administracji rządowej i samorządowej, przewiduje dla tej grupy uczestników obniżenie opłaty konferencyjnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK