Zaloguj
Geologia Samorządowa> Kalendarium

Kalendarium

XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

W dniach 8-10 listopada 2017 r., w Wojanowie odbędzie się XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tematami wiodącymi podczas konferencji będą zasoby wód podziemnych w warunkach zmian klimatycznych, nowe metody i rozwiązania w badaniach wód podziemnych, eksploatacja wód podziemnych i monitoring zasobów wodnych, jakość wód podziemnych. Celem cyklicznych spotkań jest wymiana poglądów i doświadczeń specjalistów z uczelni i innych ośrodków naukowo-badawczych, ale również z przedsiębiorstw i administracji. Organizacja kolejnego - XVIII Sympozjum - została powierzona środowisku hydrogeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Politechniką Wrocławską i Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

Konferencja szkoleniowa dotycząca ochrony obszarów podmokłych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konferencję szkoleniową dotyczącą ochrony obszarów podmokłych, która odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2017r., w Augustowie i połączona będzie z wizytą studyjną w Biebrzańskim Parku Narodowym. Konferencja ma na celu wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i dobrych praktyk oraz propagowanie nowoczesnych technologii z zakresu ochrony obszarów podmokłych. Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla Beneficjentów: Programów Operacyjnych PL02, PL03, PL04 współfinansowanych ze środków MF EOG/NMF. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW LINK

XXVII Konferencja z cyklu "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

W dniach 8-10 listopada 2017 r., w Rytrze odbędzie się XXVII Konferencja z cyklu "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: prawo geologiczne i górnicze, polityka surowcowa Unii Europejskiej i Polski, bezpieczeństwo surowcowe, unijne regulacje prawne a funkcjonowanie przemysłu surowcowego w Polsce, złoża kopalin o znaczeniu publicznym (strategicznym) w Polsce i w Europie, ochrona zasobów złóż kopalin – idea a rzeczywistość, uwarunkowania środowiskowe i planistyczne, dostępności złóż kopalin, zrównoważony rozwój krajowego przemysłu surowcowego, znaczenie odpadów wydobywczych i innych surowców odpadowych dla zaspokojenia potrzeb surowcowych. Organizatorami konferencji są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Polityki Surowcowej oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Organizatorzy pragnąc zachęcić do udziału w Konferencji szerszej reprezentacji środowisk naukowych oraz administracji rządowej i samorządowej, przewiduje dla tej grupy uczestników obniżenie opłaty konferencyjnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK

IV Polski Kongres Górniczy

IV Polski Kongres Górniczy odbędzie się w dniach 20-22.11.2017 r. w Krakowie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33. Tegoroczny Kongres Górniczy będzie się odbywał pod hasłem: "Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?". W ramach IV PKG odbędą się bezpłatne warsztaty pt: "Nowe obowiązki w zakresie raportowania dla przedsiębiorstw górniczych – wymóg, ale i potrzeba" i Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie, które odbędą się w środę 22 listopada 2017 roku. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja udziału. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej LINK