Zaloguj
Geologia Samorządowa> Linki

Przydatne linki

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo ŚrodowiskaPolska polityka ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska. W praktyce oznacza to, że wiele jej celów będzie osiągane tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim zostały one uwzględnione w tych strategiach. Nakłada to na wszystkie instytucje publiczne obowiązek dbałości o stan środowiska, co jest zgodne z wymaganiami art. 74 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  WIĘCEJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki WodnejNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Finansuje przedsięwzięcia w ochronie środowiska. WIĘCEJ

   

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut GeologicznyPaństwowy Instytut Geologiczny jest największym ośrodkiem naukowo-badawczym polskiej geologii. Utworzony został na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego w maju 1919 r., zaledwie pół roku po odzyskaniu niepodległości, tym samym jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych. WIĘCEJ

Centralna Baza Danych Geologicznych

Centralna Baza Danych GeologicznychCentralna Baza Danych Geologicznych, prowadzona i rozbudowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny, to największy w Polsce zbiór danych cyfrowych związanych z naukami o Ziemi. Zadaniem CBDG jest gromadzenie i udostępnianie różnego rodzaju informacji z dziedziny geologii i nauk pokrewnych. Witryna CBDG pozwala na dostęp do większości zgromadzonych danych publicznych. Są tu dostępne  formularze do wyszukiwania informacji o dokumentacjach geologicznych, otworach wiertniczych i wiele innych. Interaktywna mapa prezentuje te dane na tle podstawowych danych geograficznych WIĘCEJ

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urzd GrniczyWykonując służbę publiczną jako organ nadzoru górniczego, WUG dąży do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko.WIĘCEJ

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarzd Gospodarki WodnejKrajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód.  KZGW wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa. WIĘCEJ

Związek Powiatów Polskich

Związek Powiatw PolskichZwiązek Powiatów Polskich  jest stowarzyszeniem powiatów mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów powiatów oraz dążenie do społeczno - gospodarczego rozwoju polskich powiatów. WIĘCEJ