Zaloguj
Geologia Samorządowa> Odpady wydobywcze> Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów

Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych i przekazywanych odpadów wydobywczych

Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się przy zastosowaniu:

  • karty ewidencji odpadów;
  • karty przekazania odpadów.

Kartę ewidencji odpadów sporządza posiadacz odpadów wydobywczych dla każdego rodzaju odpadów odrębnie. Wpisów do Karty dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca którego dotyczą. Wzór Karty ewidencji został określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2019 r., poz. 819).

Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów wydobywczych, który przekazuje odpady. Karta powinna być wykonana w takiej liczbie egzemplarzy aby każdy z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady otrzymał po jednym egzemplarzu.Jeżeli posiadacz odpadów przejmuje odpady od innego posiadacza, to powinien potwierdzić przejęcie tych odpadów na Karcie przekazania odpadów wypełnionej przez poprzedniego posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po otrzymaniu Karty. Istnieje możliwość prawna sporządzenia zbiorczej Karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego przedsiębiorcy, który wykonuje usługę transportu dla tego samego posiadacza odpadów. Zbiorczą Kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. Wzór Karty przekazania został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2019 r.,poz. 819).

Posiadacz odpadów ma obowiązek przechowywać dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty za wyjątkiem zarządzających składowiskami. Zarządzający składowiskiem natomiast, są zobowiązani do przechowywania wymienionych dokumentów do czasu zakończenia rekultywacji składowiska. Posiadacz odpadów jest obowiązany przedstawić dokumenty ewidencji odpadów na żądanie organów przeprowadzających kontrolę oraz Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Brak prowadzonej ewidencji lub prowadzenie ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

Wykorzystane w niniejszym tekście akty prawne i rozporządzenia pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.