Zaloguj
Geologia Samorządowa> Prawo

Akty prawne

Informujemy, że zamieszczone na niniejszej stronie teksty aktów prawnych mają jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy i nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Zamieszczone w zakładce "Prawo" teksty aktów prawnych są aktualne według stanu prawnego - 30 maja 2017 r.

Rozporządzenia
Zarządzenia prezesa WUG
Orzeczenia sądowe
Wyjaśnienia przepisów
Dyrektywy UE

Ustawy

 1. USTAWA z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm. z dnia 2016.03.08)
 2. USTAWA z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 z dnia 2016.07.28)
 3. USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489 z dnia 2010.05.07)
 4. USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909 z dnia 2015.06.29)
 5. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 z dnia 2016.12.23)
 6. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 z dnia 2016.12.09)
 7. USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U.2013.1136 z dnia 2013.09.25)
 8. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z dnia 2016.11.10)
 9. USTAWA z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 z dnia 2016.06.04)
 10. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z dnia 2016.04.04)
 11. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015.1445 z dnia 2015.09.22)
 12. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2016.486 z dnia 2016.04.12)
 13. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 z dnia 2016.11.10)
 14. USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16)
 15. USTAWA z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29)
 16. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2014.1789 z dnia 2014.12.12)
 17. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 z dnia 2017.03.13)
 18. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z dnia 2015.04.01)