Zaloguj
Geologia Samorządowa> Prawo

Akty prawne

Informujemy, że zamieszczone na niniejszej stronie teksty aktów prawnych mają jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy i nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Zamieszczone w zakładce "Prawo" teksty aktów prawnych są aktualne według stanu prawnego - 7 październik 2019 r.

  
    Ustawy     
    Rozporządzenia     
    Kodeksy     
    Orzeczenia     
    Wyjaśnienia     
    Dyrektywy     

Ustawy

 1. USTAWA z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm. z dnia 2019.06.29)
 2. USTAWA z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2019.868 z dnia 2019.05.10)
 3. USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2018.1472 z dnia 2018.08.02)
 4. USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 z dnia 2017.06.19)
 5. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 z dnia 2018.08.23)
 6. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z dnia 2019.04.16)
 7. USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U.2017.1849 z dnia 2017.10.05)
 8. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z dnia 2019.05.29)
 9. USTAWA z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 z dnia 2018.10.10)
 10. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z dnia 2019.03.15)
 11. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511 z dnia 2019.03.18)
 12. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 z dnia 2019.03.18)
 13. USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 z dnia 2019.07.12)
 14. USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 z dnia 2018.10.31)
 15. USTAWA z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 z dnia 2018.07.30)
 16. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2019.1862 z dnia 2019.10.01)
 17. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 z dnia 2019.07.29)
 18. USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 z dnia 2018.12.04)