Zaloguj
Geologia Samorządowa> Warsztaty
  
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
Materiały szkoleniowe Prelegenci Galeria Kontakt

W dniach 5-6 czerwca 2019 r. w Lądku-Zdroju odbyły się warsztaty pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi” w ramach realizowanego w PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, który finansowany jest ze środków NFOŚiGW.

W szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób reprezentujących zarówno administrację geologiczną, górniczą, jak również środowisko naukowe oraz branżowe.

Zrealizowane warsztaty stanowią kontynuację dwudniowych szkoleń odbywających się w ubiegłych latach ramach ww. projektu. Zakres merytoryczny warsztatów przygotowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje z użytkownikami serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”.

Szkolenie otworzyła i uczestników przywitała dr Kamilla Olejniczak – kierownik projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”, która podkreśliła złożoność i wagę zagadnień będących przedmiotem szkolenia, omówiła program warsztatów oraz zachęciła uczestników warsztatów do aktywnego udziału w sesji referatowej i terenowej.

Następnie Pani dr Jolanta Maj, Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych z Ministerstwa Środowiska, powitała uczestników szkolenia i odczytała list Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju skierowany do Organizatorów i Uczestników warsztatów.

Fot. 1 dr Jolanta Maj odczytuje list Głównego Geologa Kraju do Uczestników i Organizatorów szkolenia.

Uczestników szkolenia przywitał także mgr Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka-Zdroju, który otworzył sesję referatową. W swoim wystąpieniu dotyczącym odwiertu geotermalnego LZT-1 omówił szanse i zagrożenia związane z ww. inwestycją oraz podkreślił, że jednym z najistotniejszych działań samorządu jest ochrona wód leczniczych występujących na terenie Lądka-Zdroju.

Fot. 2 mgr Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Lądka –Zdroju podczas wykładu

Kolejny referat pt. „Wody lecznicze i termalne - wybrane problemy” przedstawił prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski z Politechniki Wrocławskiej.

Fot. 3 prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski podczas wygłaszania referatu.

Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. mgr Joanna Walaszczyk przedstawiła referat pt. „Czym jest współczesne uzdrowisko? Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce i jego aktualny stan prawny”.

Fot. 4 mgr Joanna Walaszczyk Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. podczas wygłaszania referatu.

Druga część sesji referatowej poświęcona została geotermii niskotemperaturowej. Pierwsze 2 referaty wygłosili pracownicy PIG-PIB tj. „Uwarunkowania prawne geotermii niskotemperaturowej” przedstawił mgr inż. Grzegorz Ryżyński, a „Aspekty środowiskowe wykorzystania geotermii niskotemperaturowej” zaprezentował dr Maciej Kłonowski.

Fot. 5 mgr Grzegorz Ryżyński podczas wygłaszania referatu.

Fot. 6 dr Maciej Kłonowski podczas wygłaszania referatu

Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC” mgr inż. Paweł Lachman wygłosił referat pt. „Pompy ciepła – ich znaczenie, rynek w Polsce i perspektywy wzrostu”.

Fot. 7 mgr inż. Paweł Lachman podczas wygłaszania referatu.

Trzecią część warsztatów rozpoczął dr Mariusz Socha, który omówił zagadnienia dotyczące wsparcia przez PIG-PIB rozwoju geotermii średniotemperaturowej oraz potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.

Fot. 8 dr Mariusz Socha PIG-PIB podczas wygłaszania referatu.

W trakcie tej części sesji poruszane były również problemy wynikające ze stosowania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w kontekście m.in. projektowania, dokumentowania i ochrony wód podziemnych, termalnych i leczniczych. Problematykę prawną przedstawiła i omówiła dr Teresa Jasiak-Taraziewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w referacie pt. „Wybrane problemy dotyczące postępowań administracyjnych z zakresu hydrogeologii w świetle ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz kodeksu postępowania administracyjnego”.

Fot. 9 dr Teresa Jasiak-Taraziewicz podczas wygłaszania referatu

Ostatnie 2 referaty zaprezentowali pracownicy PIG-PIB. Dr Piot Herbich omówił formalno-prawne i merytoryczne aspekty bilansowania poboru wód przez ujęcia studzienne z dyspozycyjnymi i dostępnymi do zagospodarowania zasobami wód podziemnych. Z kolei dr Małgorzata Woźnicka przedstawiła uregulowania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie gospodarowania wodami podziemnymi.

Fot. 10 dr Piotr Herbich podczas wygłaszania referatu.

Fot. 11 dr Małgorzata Woźnicka podczas wygłaszania referatu.

Podczas sesji referatowej, w trakcie zaplanowanych trzech paneli dyskusyjnych, uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz przedstawiali swoje opinie i problemy. Zaprezentowane przez prelegentów zagadnienia stworzyły płaszczyznę do dyskusji, niekiedy burzliwej lecz merytorycznej, która często przenosiła się również w kuluary obrad.

Fot. 12 Uczestnicy warsztatów podczas paneli dyskusyjnych.

Fot. 13 Uczestnicy warsztatów podczas paneli dyskusyjnych.

W ramach sesji referatowej przygotowane zostało także stoisko wystawiennicze z udziałem pracowników PIG-PIB w roli ekspertów (mgr Izabella Gryszkiewicz, mgr inż. Grzegorz Różyński, dr Mariusz Socha, mgr Jadwiga Stożek), a uczestnicy szkolenia mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z pracownikami Instytutu. Z inicjatywy Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych przygotowane zostały dla uczestników warsztatów publikacje z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi zamówione w ostatnich latach przez Ministerstwo Środowiska.

Fot. 14 Stoisko wystawiennicze.

Na koniec sesji referatowej dr Kamillę Olejniczak podsumowała warsztaty, zaś dr Jolanta Maj rozdała uczestnikom szkolenia certyfikaty.

Fot. 15 uczestnicy szkolenia podczas rozdania certyfikatów.

Fot. 16 uczestnicy szkolenia podczas rozdania certyfikatów.

Z inicjatywy Burmistrza Pana Romana Kaczmarczyka dla uczestników warsztatów zorganizowane zostało zwiedzanie Lądka–Zdroju. Pan Grzegorz Szczygieł, Przewodnik Sudecki, Kierownik Wydziału Promocji, Turystyki i Uzdrowiska UMiG w Lądku-Zdroju przygotował wycieczkę pt. „Lądeckie termy na przestrzeni wieków”.

Fot. 17 uczestnicy warsztatów podczas zwiedzania Lądka-Zdroju.

Fot. 18 uczestnicy warsztatów podczas zwiedzania Lądka-Zdroju.

Kontynuacja zagadnień poruszonych w trakcie sesji referatowej miała miejsce w drugim dniu szkolenia podczas sesji terenowej, w ramach której uczestnicy szkolenia zobaczyli m.in. Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju, na terenie którego znajduje się 9 płytkich (100 m) odwiertów geotermalnych oraz rozwiązania proekologiczne zastosowane w tym obiekcie.

Fot. 19 Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju.

Fot. 20 Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju.

Drugim punktem sesji terenowej było miejsce wykonania głębokiego na 2,5 km odwiertu poszukiwawczego LZT-1 (zrealizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku Zdroju”, które zostało zgłoszone do realizacji w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych przez Gminę Lądek-Zdrój. Przedsięwzięcie to po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Środowiska zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Fot. 21 Miejsce wykonania odwiertu LZT-1 - wykład prof. dr. hab. inż. W. Ciężkowskiego i Burmistrza Lądka- Zdroju mgr Romana Kaczmarczyka.

W części Zdrojowej miasta zostały przedstawione przez Panią Prezes Joannę Walaszczyk oraz Panią Annę Ogórek kierownika zakładu górniczego obecnie eksploatowane ujęcia wód termalnych, leczniczych oraz baza zabiegowa Uzdrowiska Lądek-Długopole.

Fot. 22 Joanna Walaszczyk oraz Anna Ogórek z uczestnikami sesji terenowej.

Zwieńczeniem sesji terenowej był wykład prof. dr. hab. inż. Wojciecha Ciężkowskiego wygłoszony w XIX-wiecznym budynku „Zdroju Wojciech”, z zabytkowej niecki basenu termalnego, podczas którego uczestnicy warsztatów skorzystali z kąpieli leczniczej.

Fot. 23 Uczestnicy szkolenia podczas wykładu prof. dr. hab. inż. Ciężkowskiego w basenie „Zdroju Wojciech”.

Zorganizowane przez PIG-PIB spotkanie w formie warsztatów pozwoliło uczestnikom szkolenia nie tylko na zapoznanie się z teoretycznymi zagadnieniami, ale również z praktyczną stroną omawianej tematyki, a także na aktywny udział w trakcie paneli dyskusyjnych oraz podczas sesji terenowej.

Organizatorzy warsztatów składają serdeczne podziękowania Prezes Uzdrowiska Lądek –Długopole S.A Pani Joannie Walaszczyk oraz Burmistrzowi Lądka-Zdroju Panu Romanowi Kaczmarczykowi, a także pozostałym pracownikom ww. instytucji za wsparcie naszej inicjatywy i pomoc przy organizacji szkolenia.

Tekst: Kamilla Olejniczak
Zdjęcia: Joanna Krasuska, Paulina Kostrz-Sikora