Zaloguj
Geologia Samorządowa> Warsztaty
  
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
Prelegenci Materiały Kontakt

W dniach 17-18 maja 2017 r. w siedzibie Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie odbyły się warsztaty pt.: „Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi” w ramach realizowanego w PIG-PIB projektu „GEOLOGLIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób reprezentujących zarówno administrację geologiczną, jak również środowisko naukowe oraz branżowe.

Warsztaty te, stanowią kontynuację spotkań dwudniowych (obejmujących sesję referatową oraz sesje terenową), adresowanych do użytkowników serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”, zapoczątkowanych w ubiegłym roku w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu. Są one następstwem cyklicznych spotkań, jednodniowych, które organizowane były przez PIG-PIB w Warszawie w ubiegłych latach. Obecna forma warsztatów obejmuje sesję referatową na której uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami merytorycznymi oraz sesję terenową stanowiącą praktyczny wkład w pogłębianie wiedzy uczestników. W oparciu o przeprowadzone konsultacje z użytkownikami serwisu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”, tegorocznym tematem przewodnim zorganizowanych warsztatów były zagadnienia dotyczące ruchów masowych Ziemi.

Uczestników warsztatów powitała dr Kamilla Olejniczak – kierownik projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA”, która przedstawiła program sesji referatowej i terenowej oraz zachęcała uczestników do dyskusji. Następnie, Zastępca Dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej dr Edyta Majer przywitała uczestników szkolenia i otworzyła warsztaty, w słowach przewodnich przedstawiła złożoność problematyki inwestycyjnej na terenach objętych ruchami masowymi ziemi i życzyła zebranym owocnych obrad.

Zastępca Dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej dr Edyta Majer podczas otwarcia warsztatów.

Sesję referatową rozpoczął dr Janusz Jeziorski z Ministerstwa Środowiska, który wygłosił referat pt.: „Czy w zakresie ruchów masowych Ziemi są potrzebne zmiany legislacyjne?”

Dr Janusz Jeziorski z Ministerstwa Środowiska wygłaszający referat.

Pierwszy blok tematyczny sesji referatowej dotyczył zasad dokumentowania ruchów masowych, postępowania w ocenie projektów i dokumentacji na obszarach osuwiskowych oraz dobrej praktyki dokumentowania geologicznego na terenach objętych ruchami masowymi. Autorami prezentacji byli pracownicy PIG-PIB dr Ziemowit Zimnal, mgr Paweł Marciniec, prof. dr hab. Antoni Wójcik, dr Zbigniew Frankowski.

W drugiej część sesji referatowej, omówiony został monitoring instrumentalny i nowe metody badań osuwisk oraz przedstawione zostały sukcesy i porażki w stabilizacji osuwisk, a także zaprezentowana została analiza i monitoring zjawisk geodynamicznych za pomocą badań geofizycznych – tomografia elektrooporowa ERT oraz georadar GPR. Drugi blok tematyczny przygotowali pracownicy PIG-PIB dr Tomasz Wojciechowski, dr Piotr Nescieruk, prof. dr hab. Antoni Wójcik oraz mgr inż. Hanna Bukowy-Olejnik i mgr Dawid Sowiński – GEOSOLUM S.C.

W trzecim bloku sesji referatowej Panowie mgr Paweł Marciniec i dr Tomasz Wojciechowski omówili System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) – etap III, a Pani mgr inż. Agnieszka Chećko z Urzędu Miejskiego w Jaworznie przedstawiła aspekty prawne i administracyjne związane z zagospodarowaniem terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych, z perspektywy administracji geologicznej szczebla powiatowego.

Dr Tomasz Wojciechowski Kierownik Programu Geozagrożenia wygłaszający referat dotyczący SOPO.

W trakcie sesji referatowej, przewidziane zostały panele dyskusyjne podczas których uczestnicy spotkania, mieli okazję zadawać pytania prelegentom oraz przedstawiać swoje opinie. Zaprezentowane zagadnienia podczas sesji referatowej stworzyły płaszczyznę do burzliwej dyskusji merytorycznej, zarówno na panelu dyskusyjnym jak i w kuluarach.

Uczestnicy warsztatów podczas panelu dyskusyjnego.

Prof. dr hab. Antoni Wójcik i dr Edyta Majer podczas panelu dyskusyjnego.

Na koniec sesji referatowej omówiona została wycieczka terenowa, podsumowane zostały warsztaty oraz Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej dr Edyta Majer rozdała uczestnikom szkolenia certyfikaty.

Kontynuacja zagadnień związanych z ruchami masowymi w praktyce (na przykładzie nowego, powstałego w 2010 r. osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa) oraz przykłady ich właściwego zabezpieczenia (osuwisko w Kurowie, gmina Chełmiec oraz osuwisko na górze św. Justa w Tęgoborzy, gmina Łososina Dolna) miała miejsce w drugim dniu warsztatów podczas sesji terenowej. Sesja ta rozpoczęła się w miejscowości Kłodne krótkim przedstawieniem zagadnień geologicznych prezentujących przyczyny powstania osuwiska oraz działań związanych z jego monitorowaniem.

Prof. dr hab. Antoni Wójcik, mgr Paweł Marciniec, dr Tomasz Wojciechowski prezentujący zagadnienia dotyczące osuwiska w Kłodnem.

Uczestnicy sesji terenowej podczas prezentacji zagadnień dotyczące osuwiska w Kłodnem.

Następnie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z efektem uaktywnienia się osuwiska w środowisku jak i samym osuwiskiem zlokalizowanym na południowych stokach góry Chełm.

Obiekty budowlane zniszczone przez osuwisko na stoku góry Chełm.

Osuwisko na stoku góry Chełm.

Uczestnicy sesji terenowej na stokach góry Chełm.

Kolejnym etapem sesji terenowej, było przedstawienie przykładów zabezpieczeń osuwiska w Kurowie zlokalizowanego w rejonie drogi powiatowej nr 975 na odcinku Dąbrowa-Zakliczyn oraz osuwiska na górze św. Justa w Tęgoborzy przez które przebiega droga krajowa z Krakowa do Nowego Sącza oraz omówienie problematyki związanej z wyborem właściwej metody zabezpieczeń.

Zabezpieczenie osuwiska w Kurowie, które zlokalizowane jest w rejonie drogi powiatowej nr 975 na odcinku Dąbrowa-Zakliczyn.

Prof.dr hab. Antoni Wójcik i mgr Paweł Marciniec prezentujący zagadnienia dotyczące osuwiska w Kurowie, które zlokalizowane jest w rejonie drogi powiatowej nr 975 na odcinku Dąbrowa-Zakliczyn.

Prof. dr hab. Antoni Wójcik prezentuje zagadnienia dotyczące osuwiska na górze św. Justa w Tęgoborzy przez które przebiega droga krajowa z Krakowa do Nowego Sącza.

Warsztaty te z jednej strony, przedstawiły zgromadzonym złożoność problematyki geologiczno-inżynierskiej i prawnej na terenach objętych ruchami masowymi w aspekcie ich ponownego zagospodarowania w procesie inwestycyjnym, natomiast z drugiej strony stworzyły możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce samorządowej. Przede wszystkim jednak stanowiły płaszczyznę wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami a ekspertami uczestniczącymi w szkoleniu.

Tekst: dr Kamilla Olejniczak, dr Joanna Fajfer

Zdjęcia: mgr inż. Joanna Krasuska, dr Joanna Fajfer