Zaloguj
SOPO> Archiwum

Regionalne opracowania archiwalne

Inwentaryzacja osuwisk z lat 1968-70

Wykonana dla całej Polski przez Państwowy Instytut Geologiczny, której wyniki zamieszczono w:

  • 16 katalogach osuwisk dla ówczesnych województw (bez województwa łódzkiego) wydanych w latach 1970-72 na mapach powiatowych w skali 1 : 100 000

  • opracowaniu „Rejestracja osuwisk w Polsce” z 1971 roku, zawierającym mapę w skali 1:500 000 (dla Polski Pozakarpackiej) i 1:200 000 (dla Karpat Polskich).
  • dla obszaru karpackiego (województwa: katowickie, krakowskie i rzeszowskie) wyniki zaprezentowano w roku 1975, po uzupełnieniach i reinterpretacji niektórych osuwisk.

W wyniku tej inwentaryzacji rozpoznano, udokumentowano i zaznaczono lokalizację około 2 400 osuwisk w Polsce pozakarpackiej i ponad 8 500 osuwisk w Karpatach oraz wskazano obszary o predyspozycjach do powstawania osuwisk o łącznej powierzchni około 250 km2 (w Polsce pozakarpackiej). Materiały rejestracyjne stanowiły: karty osuwisk z lokalizacją na mapie w skali 1 : 25 000 oraz fotografie i plany osuwisk. Była to jedyna inwentaryzacja osuwisk, która objęła całą Polskę, a zasadniczym celem rejestracji na taką skalę było wskazanie osuwisk zagrażającym obiektom budowlanym i wymagających podjęcia prac interwencyjnych oraz określenie obszarów predysponowanych do rozwoju ruchów masowych, które nie powinny być terenami inwestycji budowlanych. Katalogi osuwisk były przeznaczone przede wszystkim dla: biur projektowych, przedsiębiorstw specjalistycznych, terenowych organów planowania przestrzennego i placówek państwowej służby geologicznej. Wyniki tej rejestracji zostały zweryfikowane i wykorzystane przy wyznaczaniu obszarów predysponowanych do rozwoju ruchów masowych w Polsce pozakarpackiej w ramach realizacji Etapu I Projektu SOPO. Przeglądowe mapy poszczególnych województw z zaznaczonymi udokumentowanymi osuwiskami i wyznaczonymi obszarami predysponowanymi są dostępne w zakładce Do pobrania na stronie internetowej Projektu SOPO.

Rejestracja osuwisk i innych zjawisk geodynamicznych na terenie województwa nowosądeckiego i tarnowskiego powstałych w wyniku opadów i powodzi 1997

Została wykonana na zlecenie MOŚZNiL. Objęła nowopowstałe i odnowione osuwiska zgłoszone przez jednostki samorządowe terenu 2 województw karpackich. Zarejestrowano na terenie województwa nowosądeckiego 323 zjawiska geodynamiczne, a na terenie województwa tarnowskiego 168.

Baza danych o osuwiskach województwa podkarpackiego

Opracowana została przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w 2001 r. na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach tematu "Analiza zjawisk osuwiskowych na terenie województwa podkarpackiego". Powstała w wyniku zarejestrowania osuwisk z opracowań fizjograficznych dla poszczególnych gmin oraz rejestracji osuwisk powstałych w roku 2001. Baza ta jest dostępna w Archiwum Geologicznym Województwa Podkarpackiego.

Rejestracja osuwisk na terenie Karpat
(monitoring zdarzeń katastrofalnych na obszarze polskich Karpat fliszowych)

Rejestracja osuwisk wykonana przez Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego w latach 2001-2004. W trakcie tego opracowania zarejestrowano i udokumentowano ponad 600 osuwisk w 3 gminach karpackich: Strzyżów (woj. podkarpackie), Gorlice (woj. małopolskie) i Cieszyn (woj. śląskie). Wyniki tego opracowania, uzupełnione o wypełnione karty rejestracyjne osuwisk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 840), zostały wykorzystane przy sporządzaniu map osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1 : 10 000 dla w/w 3 gmin w ramach realizacji Etapu I Projektu SOPO. Aktualnie są one dostępne w bazie danych SOPO (zakładka Aplikacja na stronie internetowej Projektu SOPO).

Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju
(ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)

Została wykonana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w latach 2003-2004. Opracowanie dotyczyło rejestracji zagrożeń naturalnych występujących w Polsce: powierzchniowych ruchów masowych, zjawisk krasowych, osiadań i zapadlisk terenu wywołanych działalnością górniczą, powodzi i podstopień oraz przejawów neotektoniki. Wyniki tej rejestracji zostały przedstawione w bazie danych dostępnej aktualnie pod adresem: geozagrozenia.pgi.gov.pl. W ramach tej inwentaryzacji rozpoznano, udokumentowano i zaznaczono na mapach w skali 1 : 10 000 około 700 osuwisk w Polsce pozakarpackiej. Wyniki tej inwentaryzacji będą na bieżąco wykorzystywane i weryfikowane w trakcie realizacji Projektu SOPO.

Inwentaryzacja osuwisk w ramach realizacji komponentu A Projektu Osłony Przeciwosuwiskowej

Wykonana została przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (w MSWiA) pod tytułem "Ocena zadań inwestycyjnych zgłoszonych do odbudowy, przeniesienia i stabilizacji po zniszczeniu przez ruchy osuwiskowe i erozję brzegu morskiego w Polsce w ramach Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa". Inwentaryzacja, przeprowadzona w latach 2004-2005, miała na celu weryfikację geologiczną w terenie około 700 osuwisk zagrażających infrastrukturze publicznej, zgłoszonych przez różne jednostki administracji lokalnej i wypełnienie kart dokumentacyjnych osuwisk. Ogółem wypełniono 653 karty osuwisk. Podstawowym celem tej oceny było:

  1. opracowanie metodyki kwalifikacji i priorytetyzacji zgłoszonych osuwisk
  2. określenie realnej możliwości stabilizacji osuwiska i weryfikacja wstępnej kwoty na wykonanie właściwego zabezpieczenia.

Aktualnie trwają prace zabezpieczające na osuwiskach zakwalifikowanych do stabilizacji. Projekt ten jest koordynowany przez MSWiA.