Zaloguj
Archiwum

Regionalne opracowania archiwalne

Inwentaryzacja osuwisk z lat 1968-70

Wykonana dla całej Polski przez Państwowy Instytut Geologiczny, której wyniki zamieszczono w:

  • 16 katalogach osuwisk dla ówczesnych województw (bez województwa łódzkiego) wydanych w latach 1970-72 na mapach powiatowych w skali 1 : 100 000

  • opracowaniu „Rejestracja osuwisk w Polsce” z 1971 roku, zawierającym mapę w skali 1:500 000 (dla Polski Pozakarpackiej) i 1:200 000 (dla Karpat Polskich).
  • dla obszaru karpackiego (województwa: katowickie, krakowskie i rzeszowskie) wyniki zaprezentowano w roku 1975, po uzupełnieniach i reinterpretacji niektórych osuwisk.

W wyniku tej inwentaryzacji rozpoznano, udokumentowano i zaznaczono lokalizację około 2 400 osuwisk w Polsce pozakarpackiej i ponad 8 500 osuwisk w Karpatach oraz wskazano obszary o predyspozycjach do powstawania osuwisk o łącznej powierzchni około 250 km2 (w Polsce pozakarpackiej). Materiały rejestracyjne stanowiły: karty osuwisk z lokalizacją na mapie w skali 1 : 25 000 oraz fotografie i plany osuwisk. Była to jedyna inwentaryzacja osuwisk, która objęła całą Polskę, a zasadniczym celem rejestracji na taką skalę było wskazanie osuwisk zagrażającym obiektom budowlanym i wymagających podjęcia prac interwencyjnych oraz określenie obszarów predysponowanych do rozwoju ruchów masowych, które nie powinny być terenami inwestycji budowlanych. Katalogi osuwisk były przeznaczone przede wszystkim dla: biur projektowych, przedsiębiorstw specjalistycznych, terenowych organów planowania przestrzennego i placówek państwowej służby geologicznej. Wyniki tej rejestracji zostały zweryfikowane i wykorzystane przy wyznaczaniu obszarów predysponowanych do rozwoju ruchów masowych w Polsce pozakarpackiej w ramach realizacji Etapu I Projektu SOPO.

Rejestracja osuwisk i innych zjawisk geodynamicznych na terenie województwa nowosądeckiego i tarnowskiego powstałych w wyniku opadów i powodzi 1997

Została wykonana na zlecenie MOŚZNiL. Objęła nowopowstałe i odnowione osuwiska zgłoszone przez jednostki samorządowe terenu 2 województw karpackich. Zarejestrowano na terenie województwa nowosądeckiego 323 zjawiska geodynamiczne, a na terenie województwa tarnowskiego 168.

Baza danych o osuwiskach województwa podkarpackiego

Opracowana została przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w 2001 r. na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach tematu "Analiza zjawisk osuwiskowych na terenie województwa podkarpackiego". Powstała w wyniku zarejestrowania osuwisk z opracowań fizjograficznych dla poszczególnych gmin oraz rejestracji osuwisk powstałych w roku 2001. Baza ta jest dostępna w Archiwum Geologicznym Województwa Podkarpackiego.

Rejestracja osuwisk na terenie Karpat
(monitoring zdarzeń katastrofalnych na obszarze polskich Karpat fliszowych)

Rejestracja osuwisk wykonana przez Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego w latach 2001-2004. W trakcie tego opracowania zarejestrowano i udokumentowano ponad 600 osuwisk w 3 gminach karpackich: Strzyżów (woj. podkarpackie), Gorlice (woj. małopolskie) i Cieszyn (woj. śląskie). Wyniki tego opracowania, uzupełnione o wypełnione karty rejestracyjne osuwisk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 840), zostały wykorzystane przy sporządzaniu map osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1 : 10 000 dla w/w 3 gmin w ramach realizacji Etapu I Projektu SOPO. Aktualnie są one dostępne w bazie danych SOPO (zakładka Aplikacja na stronie internetowej Projektu SOPO).

Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego kraju
(ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych)

Została wykonana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w latach 2003-2004. Opracowanie dotyczyło rejestracji zagrożeń naturalnych występujących w Polsce: powierzchniowych ruchów masowych, zjawisk krasowych, osiadań i zapadlisk terenu wywołanych działalnością górniczą, powodzi i podstopień oraz przejawów neotektoniki. Wyniki tej rejestracji zostały przedstawione w bazie danych dostępnej aktualnie pod adresem: geozagrozenia.pgi.gov.pl. W ramach tej inwentaryzacji rozpoznano, udokumentowano i zaznaczono na mapach w skali 1 : 10 000 około 700 osuwisk w Polsce pozakarpackiej. Wyniki tej inwentaryzacji będą na bieżąco wykorzystywane i weryfikowane w trakcie realizacji Projektu SOPO.

Inwentaryzacja osuwisk w ramach realizacji komponentu A Projektu Osłony Przeciwosuwiskowej

Wykonana została przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (w MSWiA) pod tytułem "Ocena zadań inwestycyjnych zgłoszonych do odbudowy, przeniesienia i stabilizacji po zniszczeniu przez ruchy osuwiskowe i erozję brzegu morskiego w Polsce w ramach Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa". Inwentaryzacja, przeprowadzona w latach 2004-2005, miała na celu weryfikację geologiczną w terenie około 700 osuwisk zagrażających infrastrukturze publicznej, zgłoszonych przez różne jednostki administracji lokalnej i wypełnienie kart dokumentacyjnych osuwisk. Ogółem wypełniono 653 karty osuwisk. Podstawowym celem tej oceny było:

  1. opracowanie metodyki kwalifikacji i priorytetyzacji zgłoszonych osuwisk
  2. określenie realnej możliwości stabilizacji osuwiska i weryfikacja wstępnej kwoty na wykonanie właściwego zabezpieczenia.

Aktualnie trwają prace zabezpieczające na osuwiskach zakwalifikowanych do stabilizacji. Projekt ten jest koordynowany przez MSWiA.

Mapy osuwisk i obszarów predysponowanych
do występowania ruchów masowych
w poszczególnych województwach

Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji Projektu SOPO przygotował wstępne informacje dotyczące problematyki ruchów masowych na obszarze Polski pozakarpackiej. Na mapach poszczególnych województw zostały przedstawione zasięgi obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowane osuwiska, badane na przestrzeni ostatnich 30-40 lat. W ten sposób zostały wskazane rejony, gdzie nie wyklucza się możliwości rozwoju ruchów masowych. Prace terenowe na tych obszarach,   zakończone opracowaniem   map osuwisk i   terenów zagrożonych w skali 1 : 10 000 oraz wypełnieniem kart rejestracyjnych, będą prowadzone w trakcie realizacji kolejnych etapów Projektu SOPO.

„Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych w skali 1: 50 000” jest opracowaniem opartym wyłącznie na analizie map geologicznych w skali 1: 50 000   oraz materiałów archiwalnych w różnych skalach   (np.   1: 100 000, 1: 200 000). Zasięgi wyznaczonych obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych nie były weryfikowane w terenie.

W związku z powyższym, dane te nie powinny być wykorzystywane jako referencyjne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Danych tych nie można traktować jako rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi). Zadania związane z prowadzeniem rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, jak również zadania związane z udostępnianiem informacji z rejestru wykonują starostowie (art. 110a, ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Przeglądowe mapy województw w formacie jpg: