Login
Geofizyka> Pomiary petrofizyczne na próbkach skalnych

Pomiary petrofizyczne na próbkach skalnych

Podsystem Pomiary petrofizyczne na próbkach skalnych gromadzi miedzy innymi wyniki pomiarów parametrów magnetycznych, gęstościowych, akustycznych, elektrycznych, badania przepuszczalności i porowatości skał, badania promieniotwórczości próbek skalnych, parametrów sprężystości oraz parametrów termicznych.