Zaloguj
Rzeka

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 9 PSP – usprawnienia systemu podatków i danin

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r., szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się 11 lipca 2018 r. w Rzeszowie, w budynku V Politechniki Rzeszowskiej (Aleja Powstańców Warszawy 12) w godz. 10:30 – 16:30. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie dotyczące weryfikacji obecnego systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą. Zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw z branży eksploatacyjnej omówią problemy, z którymi w tym zakresie aktualnie borykają się polskie firmy. Następnie eksperci z Ministerstwa Środowiska i innych instytucji przedstawią swoje propozycje rozwiązań prawnych usprawniających system opodatkowania eksploatacji. Istotnym elementem polityki surowcowej jest też odpowiednia wycena wartości zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa, w tym dla celów opłat i użytkowania górniczego. Osobny panel dyskusyjny poświęcony będzie na omówienie ważnych dla regionu Podkarpacia kwestii ze sfery surowcowej. Istotna część konferencji przeznaczona zostanie na otwartą dyskusję z uczestnikami, każdy z Państwa będzie miał szansę zabrać głos.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy też do poinformowania o niej innych potencjalnie zainteresowanych tematem osób. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-rzeszow do dnia 8 lipca 2018 r. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, któremu powierzono organizację konferencji konsultacyjnych Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823;

Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017r.

PIG-PIB informuje, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2017 r.” została zamieszczona na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. LINK

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 05-07-2018r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie PGWWP. LINK

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o zagrożeniu osuwiskowym w Karpatach - 18.05.2018

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach, na obszarze Karpat wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie po opadach deszczu ziemia jest nasiąknięta wodą. LINK

"Rekomendacje dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz wytyczne dotyczące minimalnej funkcjonalności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego."

PIG-PB informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowana została ekspertyza, dotycząca organizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ponownego ich użycia lub napraw www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/jak-budowac-pszok-i . Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dla gmin, które są odpowiedzialne za tworzenie takich punktów na swoim terenie. W dokumencie znalazły się rekomendacje w zakresie m.in. lokalizacji PSZOK ze względu na rodzaj gminy i liczbę jej mieszkańców i przykłady PSZOK-ów w innych krajach Unii Europejskiej. Ekspertyza zawiera także informacje, jak zorganizować przyjmowanie odpadów, np. w zależności od ich typu oraz przykładowy regulamin i plan tworzenia PSZOK-u , w tym porady dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na jego budowę. Publikacja przygotowana została przez SWECO Consulting sp.zo.o. na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Rekomendacje PSZOK

Nowa Geobaza Hałdy

PIG-PIB informuje, że została utworzona nowa Geobaza Hałdy, która zawiera dane dotyczące składowisk odpadów pogórniczych w polskiej części Sudetów. Baza została opracowana przez specjalistów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Dane zgromadzone w bazie można przeglądać pod adresem https://cbdgportal.pgi.gov.pl/haldy

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt.:
"Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski"

Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski

Książka autorstwa Pana prof. Ryszarda Romana Kaczyńskiego stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w procesie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich. Prezentuje ona bowiem syntezę różnych zagadnień geologiczno-inżynierskich na tle regionalnym. W publikacji są prezentowane wyniki badań terenowych i laboratoryjnych z terenu Polski uzyskane współczesnymi metodami badawczymi. Pobierz

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

PIG-PIB informuje, że w dniu 14.11.2017 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z w/w projektem.

Bezpośredni link do projektu ustawy LINK

Na stronie RCL znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem

LINK