Zaloguj
Rewa - Szpërk - kormorany

GEOTHERMAL4PL

PIG-PIB zaprasza do udziału w warsztatach „Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus".

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Płytka energia geotermalna – alternatywne ekologiczne źródło ogrzewania i chłodzenia dla Programu Mieszkanie Plus". Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i praktycznych wiadomości na temat warunków zastosowania płytkiej energii geotermalnej z uwzględnieniem budowy geologicznej Polski, regulacji prawnych oraz możliwości użytkowania instalacji gruntowych pomp ciepła.

Warsztaty odbędą się w dniach 5-6 października 2017 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach koło Kielc. Warsztaty organizowane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS w ramach projektu Geothermal4PL "Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych Programem Mieszkanie Plus w Polsce". Realizacja projektu wynika z potrzeby ukazania możliwości zastosowania płytkiej energii geotermalnej wykorzystywanej za pomocą gruntowych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz konieczności redukcji emisji gazów i pyłów powstających w wyniku spalania paliw konwencjonalnych.

Projekt Geothermal4PL, nr umowy 102/2017/Wn50/OA-XN-04/D, jest finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD), Program PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Więcej informacji o projekcie: WIĘCEJ

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rejestracja on-line na warsztaty: WIĘCEJ

GEOTHERMAL4PL

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Christian Michelsen Research AS w ramach wspólnie realizowanego projektu GEOTHERMAL4PL - Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce zorganizują warsztaty i konferencje. WIĘCEJ

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków 2017 (AZBEST) oraz dostosował program azbestowy pod kątem gmin poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach

20 mln zł dotacji zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie rakotwórczego azbestu w gminach poszkodowanych huraganowymi wiatrami w dniach 11-12 sierpnia br. W związku z tym zmianie ulega program priorytetowy Funduszu pn. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wcześniej zakładał on między innymi pomoc na obszarach dotkniętych klęską żywiołową, lecz taki zapis nie dawał możliwości wspierania tych terenów, gdzie nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej. Program został rozszerzony również o obszary dotknięte zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, które wskaże właściwy wojewoda. Beneficjentami programu będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a odbiorcami końcowymi – gminy znajdujące się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub na obszarach dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. Poszkodowani w nawałnicach będą mogli – poprzez wojewódzkie fundusze – ubiegać się o dotacje do 100% kosztów kwalifikowanych. Lista poszkodowanych gmin musi być potwierdzona przez właściwego wojewodę. Dofinansowaniem będą objęte przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Nabór rozpoczyna się 11 września 2017 r. i potrwa do 31 października 2017 r. lub do wyczerpania 20 584 000 zł alokacji. Szczegóły naboru NFOŚiGW podaje na stronie internetowej LINK

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 19-09-2017r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie KZGW. LINK

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566)

PIG-PIB informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r., ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566) LINK

Następnego dnia po ogłoszeniu ustawy weszły w życie artykuły prawa wodnego dotyczące m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne zostały wprowadzone zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W rozumieniu tej ustawy wody opadowe lub roztopowe nie są uznawane za ścieki. Ustawa przewiduje, że minister środowiska w ciągu 14 dni, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy, powoła pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich, którego zadaniem będzie sporządzenie szczegółowego harmonogramu procesu włączenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.

PIG-PIB informuje, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.” została zamieszczona na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. LINK

Nowe Prawo wodne

PIG-PIB informuje, że w dniu 21.06.2017 r., na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zamieszczone zostały założenia oraz wyjaśnienia do projektu nowej ustawy Prawo wodne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska. LINK

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Z dniem 1 czerwca 2017 r., wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przygotowana została w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ma na celu przyspieszenie załatwiania spraw, urzeczywistnienie bardziej partnerskiego podejścia urzędników do obywateli oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa. Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało broszurę informacyjną, dotyczącą nowo wprowadzonych zasad i instytucji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl. WIĘCEJ

Warsztaty - Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi.

Na podstronie Warsztaty zamieszczono materiały z przeprowadzonych przez PIG-PIB warsztatów dotyczących aspektów administracyjno-prawnych i środowiskowych terenów objętych masowymi ruchami Ziemi. Materiały przedstawiają zasady dokumentowania ruchów masowych oraz warunków geologiczno-inżynierskich na terenach objętych ruchami masowymi, zasady monitoringu instrumentalnego wraz z nowymi metodami badań osuwisk oraz zagadnienia związane z kompetencjami administracji geologicznej szczebla powiatowego. WIĘCEJ

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o Zagrożeniu Osuwiskowym w Karpatach - 08.05.2017

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w kwietniu i na początku maja, na obszarze Karpat wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie po opadach deszczu ziemia jest nasiąknięta wodą.

Procesy osuwiskowe występują na ogół z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach. Zaleca się zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi. WIĘCEJ