Zaloguj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informujemy, iż na stronie internetowej KZGW zamieszczony został komunikat, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy - Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

PIG-PIB informuje, że w dniu 14.11.2017 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z w/w projektem.

Bezpośredni link do projektu ustawy LINK

Na stronie RCL znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem

LINK

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

PIG-PIB informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z projektem rozporządzenia.

Bezpośredni link do projektu rozporządzenia LINK

Na stronie RCL znajdziecie Państwo przebieg prac legislacyjnych nad dokumentem

LINK

UWAGA!!!
Aktualizacja podstrony Ekspert odpowiada w serwisie Geologia Samorządowa

PIG-PIB informuje, że podjęte zostały prace mające na celu modernizację i aktualizację podstrony „Ekspert odpowiada” w serwisie „Geologia Samorządowa”. W związku z powyższy prosimy o nadsyłanie pytań, zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać wyjaśnione i opublikowane na w/w podstronie. Propozycje pytań, zagadnień prosimy przesyłać do dnia 15 grudnia 2017r., na adres: powiaty@pgi.gov.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

PIG-PIB informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedmiotowym projektem LINK

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 17-11-2017r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie KZGW. LINK

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego

W ramach realizacji przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zadania „Przegląd aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego trafi ankieta dotycząca historycznych powodzi oraz zmian poziomu zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na zlecenie KZGW badanie przeprowadzi konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy. Pozyskane dane umożliwią identyfikację obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a w kolejnych krokach posłużą do opracowania aktualizacji Map Zagrożenia Powodziowego, Map Ryzyka Powodziowego oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które wskażą kluczowe inwestycje przeciwpowodziowe do realizacji w drugim cyklu planistycznym, tj. w latach 2016-2021. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie KZGW LINK