Zaloguj

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 13-07-2017r.

PIG-PIB informuje, że na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zamieszczony został Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych. Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdą Państwo na stronie KZGW. LINK

Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.

PIG-PIB informuje, że zgodnie harmonogramem prac, w ramach wykonywania jednego z ustawowych zadań państwowej służby geologicznej – „sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin” (art. 162 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze), publikacja „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r.” została zamieszczona na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. LINK

Nowe Prawo wodne

PIG-PIB informuje, że w dniu 21.06.2017 r., na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zamieszczone zostały założenia oraz wyjaśnienia do projektu nowej ustawy Prawo wodne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska. LINK

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Z dniem 1 czerwca 2017 r., wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przygotowana została w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ma na celu przyspieszenie załatwiania spraw, urzeczywistnienie bardziej partnerskiego podejścia urzędników do obywateli oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa. Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało broszurę informacyjną, dotyczącą nowo wprowadzonych zasad i instytucji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl. WIĘCEJ

Warsztaty - Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi.

Na podstronie Warsztaty zamieszczono materiały z przeprowadzonych przez PIG-PIB warsztatów dotyczących aspektów administracyjno-prawnych i środowiskowych terenów objętych masowymi ruchami Ziemi. Materiały przedstawiają zasady dokumentowania ruchów masowych oraz warunków geologiczno-inżynierskich na terenach objętych ruchami masowymi, zasady monitoringu instrumentalnego wraz z nowymi metodami badań osuwisk oraz zagadnienia związane z kompetencjami administracji geologicznej szczebla powiatowego. WIĘCEJ

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej o Zagrożeniu Osuwiskowym w Karpatach - 08.05.2017

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w kwietniu i na początku maja, na obszarze Karpat wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy wszystkich powiatów i gmin położonych w obrębie Karpat, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim, gdzie po opadach deszczu ziemia jest nasiąknięta wodą.

Procesy osuwiskowe występują na ogół z pewnym opóźnieniem w stosunku do opadów, dlatego ich intensyfikacja może nastąpić w kolejnych tygodniach. Zaleca się zwracanie uwagi na stan gruntu i zgłaszanie informacji o niepokojących ruchach ziemi. WIĘCEJ