Zaloguj
Regulamin

Regulamin

(wersja z dn. 14.08.2013)

Korzystanie z zasobów witryny internetowej Projektu SOPO - http://osuwiska.pgi.gov.pl (a także stron umieszczonych obecnie lub w przyszłości pod tym aliasem oraz ich podstron) oraz aplikacji „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO” tam zamieszczonej oznacza akceptację bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

 1. Definicje
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

  1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej Projektu SOPO (http://osuwiska.pgi.gov.pl) oraz aplikacji „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”.

  2. „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” - utworzony przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zamówienie Ministra Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, system informatyczny zbierający, przechowujący i udostępniający dane na temat występowania ruchów masowych ziemi i terenów nimi zagrożonych na obszarze Polski.

  3. Dane przestrzenne aplikacji SOPO – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia obszaru objętego powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi (osuwiskami) oraz terenami zagrożonymi (mapy MOTZ).

  4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi kartami rejestracyjnymi.

  5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

  6. Karta rejestracyjna – zbiór informacji i danych geologicznych odnoszących się bezpośrednio do obszaru objętego powierzchniowym ruchem masowym ziemi (osuwiska) lub terenu zagrożonego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi - Dz.U. 2007, Nr121, poz.840).

  7. Organ administracji publicznej – podmioty o których mowa w art. 5 § 2 pkt 3Kodeksu postępowania administracyjnego

  8. Usługodawca – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który tworzy i utrzymuje „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” w ramach zadań własnych Państwowej Służby Geologicznej (w imieniu i na zlecenie Ministra Środowiska).

  9. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów aplikacji „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”.

 3. Informacje ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej http://osuwiska.pgi.gov.pl oraz aplikacji„System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”:

   1. przez Usługobiorców
   2. przez Organa administracji

  2. Wszelkie informacje zawarte w zbiorze danych aplikacji oraz kartach rejestracyjnych osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi gromadzone są sukcesywnie [Tabele w zakładce Aktualności] i mogą ulec zmianie do chwili całkowitego zamknięcia projektu „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”.

  3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji„System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że go rozumie i akceptuje bez zastrzeżeń.

  4. Usługobiorca oraz inne Organy administracji zobowiązane są do korzystania z aplikacji„System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Rodzaje i zakres świadczonych usług

  1. Usługi danych udostępnione w „Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” obejmują:

  2. usługę wyszukiwania - tj. wyszukiwania danych związanych z powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi (osuwiskami) oraz terenami zagrożonymi (dostęp powszechny i nieodpłatny)

  3. usługę przeglądania - tj. wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania zobrazowanych zbiorów (dostęp powszechny i nieodpłatny)

  4. usługa pobierania – tj. pobierania i utrwalania w formie wydruku danych związanych z powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi (osuwiskami) oraz terenami zagrożonymi z zachowaniem zasad cytowania (dostęp powszechny i nieodpłatny)

  5. usługę wyszukiwania, przeglądania i pobierania kart rejestracyjnych – tj. wyszukiwania, wyświetlania i utrwalania w formie wydruku danych zawartych w kartach rejestracyjnych osuwisk oraz terenów zagrożonych (dostęp nieodpłatny dla administracji publicznej)

 5. Warunki korzystania z danych i usług przez Usługobiorców
  1. Dostęp do usług o których mowa w rozdziale III pkt. 1, 2 i 3 jest powszechny i nieodpłatny.

  2. Dostęp do usług o których mowa w rozdziale III pkt.4 będzie możliwy (od 2016 r) po zakończeniu aktualnie trwającego Etapu Projektu SOPO  i po kompletnej weryfikacji danych z kart.

  3. Usługobiorca ma prawo korzystać z zasobów aplikacji„System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”  tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim.

  4. Usługobiorca nie ma prawa przetwarzać, zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści zawartych w aplikacji„System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

  5. Wykorzystanie danych zawartych w aplikacji SOPO w zakresie innym niż na własny użytek (komercyjnym) oraz ich ewentualne dalsze przetwarzanie wymaga uzyskania zgody/odrębnej licencji Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 6. Warunki korzystania z danych i usług przez organy administracji publicznej
  1. Dostęp do zbiorów danych i usług, o których mowa w rozdziale III pkt. 1, 2, 3 i 4 jest nieodpłatny wyłącznie dla podmiotów wykonujących zadania organów administracji publicznej w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

  2. Wykorzystanie danych zawartych w aplikacji SOPO w zakresie innym niż realizacja zadań publicznych oraz ich ewentualne dalsze przetwarzanie wymaga uzyskania zgody/odrębnej licencji Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

  3. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

 7. Warunki dodatkowe
 8. Przy korzystaniu z zasobów aplikacji„System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” zabronione jest:

  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie zasobów aplikacji„System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu

  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”.

 9. Zastrzeżenia
  1. Karty rejestracyjne osuwisk zawarte w aplikacji SOPO stanowią zbiór danych, które można wykorzystywać w następujących celach:

   1. uzyskania informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi niezbędnych do planowania przestrzennego zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   2. uzyskania informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi niezbędnych do zapobiegania degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

   3. prowadzenia rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

   4. prowadzenia monitoringu zagrożeń geologicznych przez państwową służbę geologiczną zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

   5. wydawania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

   6. wsparcia procesu decyzyjnego w sprawie zagrożenia infrastruktury budowlanej i drogowej wskutek procesów ruchów masowych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się zasady odbudowy, remontów oraz rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi

   7. wsparcia procesu decyzyjnego przez jednostki zarządzania kryzysowego

   8. wstępnego rozpoznania charakterystyki osuwiska przy sporządzaniu projektów robót geologicznych lub innych dokumentów planistyczno-projektowych.

  2. Dane zawarte w kartach rejestracyjnych osuwisk są w trakcie weryfikacji, stąd ich treść może ulegać zmianom do czasu zakończenia aktualnie trwającego Etapu Projektu SOPO (do końca 2015 r.).

  3. Dane zawarte w kartach są aktualne na dzień sporządzania Karty (data sporządzenia karty).Usługodawca zwraca uwagę, że każdorazowe wykorzystanie tych danych w przyszłości (po w/w dacie) może wymagać ich weryfikacji.

  4. Dane zawarte w kartach rejestracyjnych osuwisk i terenów zagrożonych są pozyskiwane w wyniku prac terenowych i kameralnych.

  5. Dane morfometryczne (parametry liczbowe) są w większości danymi zgeneralizowanymi i uśrednionymi na podstawie przyjętych i stosowanych obliczeń matematycznych.

  6. Dane dotyczące stopnia aktywności osuwisk są aktualne wyłącznie na dzień wykonania danej karty.

  7. Dane dotyczące miąższości koluwiów są na ogół danymi szacunkowymi (dane te nie były weryfikowane i potwierdzone wierceniami).

  8. Dane dotyczące podłoża osuwiska są na ogół danymi pochodzącymi z dostępnych map geologicznych (dane te nie były weryfikowane i potwierdzone wierceniami).

  9. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy nie ponosi odpowiedzialności za:

   • błędną interpretacją i/lub przetwarzanie tych danych

   • wykorzystanie danych niezgodne z ich przeznaczeniem (Rozdział VII. ust. 1)

   • wykorzystanie danych niezgodne z ich standardem i szczegółowością (np. do celów rozpoznania szczegółowej wgłębnej budowy geologicznej osuwiska, oceny stateczności zbocza/stoku – m.in. przy wykonywaniu różnych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych lub innych oraz projektów zabezpieczenia lub stabilizacji osuwiska).

 10. Prawa autorskie
  1. Zawartość witryny i aplikacji „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” jest chroniona prawem autorskim.

  2. Zasady cytowania danych zawartych w aplikacji SOPO znajdują się na witrynie SOPO – zakładka Sposób cytowania

 11. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do witryny lub aplikacji Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

  4. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do witryny i aplikacji „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO” na okres niezbędny do usunięcia niepożądanych okoliczności.

  5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z aplikacji „System Osłony Przeciwosuwiskowej - SOPO”, bądź w związku z jej niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami i defektami,

  6. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na właściwej stronie internetowej Usługodawcy.