Login
Midas> Data sources
English SelectedChange language to Polish

Źródła danych

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zastrzega, że dane dotyczące udokumentowanych złóż kopalin zawarte w bazie MIDAS (który jest dostępny pod adresem MIDAS), w tym dane przestrzenne udostępniane m.in. w ramach infrastruktury informacji przestrzennej, mają obecnie charakter poglądowy, a lokalizacja obiektów jest przybliżona. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, PIG-PIB nie odpowiada za następstwa prawne powstałe w związku z wykorzystaniem materiałów i zbiorów danych udostępnionych w bazie MIDAS. W celu dokonywania czynności prawnych, administracyjnych czy urzędowych należy posługiwać się bezpośrednio zapisami prawnie obowiązujących dokumentów (tj. dokumentacji geologicznych złóż kopalin, decyzji koncesyjnych na wydobywanie kopaliny ze złoża), a w przypadku niejasności należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym organem.

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej (PSG) sporządza krajowy bilans zasobów złóż kopalin – na mocy art. 162 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 633 t.j.). Zestawienia zawarte w bilansie oraz wszelkie niezbędne do nich obliczenia wykonuje się na podstawie danych z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski – MIDAS.

Źródłem danych, zawartych w bazie MIDAS, w części – Złoża kopalin, są dokumentacje geologiczne złóż kopalin, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Organy administracji geologicznej, które w drodze decyzji zatwierdzają dokumentacje geologiczne (Art. 93 ust. 2 pgg), są zobowiązane przesłać kopie decyzji, dotyczących dokumentacji geologicznych, załączając 1 egzemplarz dokumentacji geologicznej pozostałym, właściwym miejscowo, organom administracji geologicznej. Minister właściwy do spraw środowiska dla każdej dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1–3, jest właściwym miejscowo organem administracji geologicznej. W związku z tym każdą z wymienionych dokumentacji geologicznych należy przesłać do państwowej służby geologicznej prowadzącej centralne archiwum geologiczne (Narodowe Archiwum Geologiczne) (Art. 94 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pgg). W przypadku gromadzonych i przetwarzanych danych o ruchu zasobów oraz wielkości wydobycia źródłem informacji są nadsyłane przez użytkowników złóż formularze, wypełnione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 998).

Źródłem danych dla granic złóż kopalin, prezentowanych m.in. w części mapowej bazy MIDAS, są dokumentacje geologiczne złóż kopalin, a w przypadku braku możliwości pozyskania konturu z dokumentacji, dokumenty przesyłane do Rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.

Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (ROG) będący częścią bazy MIDAS – stanowi szczegółową ewidencję wszystkich obszarów górniczych w Polsce i jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 152a ust. 4 ustawy organ koncesyjny przekazuje do rejestru obszarów górniczych dokumenty, które stanowić będą podstawę do dokonania z urzędu wpisu obszaru górniczego do rejestru. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla (Dz. U. 2014, poz. 1469) przekazanie dokumentów przez właściwy organ koncesyjny powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja wyznaczająca obszar górniczy stała się ostateczna. Organ koncesyjny zobowiązany jest również zgłosić prowadzącemu rejestr każdą zmianę danych podlegających wpisowi do księgi rejestrowej.

Aktualność danych wprowadzonych do bazy MIDAS zależy więc, w zasadniczym stopniu, od realizacji ustawowego obowiązku przez właściwe organy administracji geologicznej i przedsiębiorców. Nie wszystkie powstałe dokumentacje geologiczne, dokumenty dotyczące obszarów i terenów górniczych, jak również zestawienia zmian zasobów złóż przekazywane są do PIG-PIB, stwierdzane są również nieprawidłowości w terminie realizacji tego obowiązku. Wobec powyższego dane zawarte w systemie MIDAS mogą być niekompletne i nie odzwierciedlać pełnego stanu udokumentowania i koncesjonowania złóż kopalin w Polsce. PIG-PIB nie odpowiada za braki wynikające z niedopełnienia powyższych zobowiązań oraz za błędnie sporządzone dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz dokumenty przesyłane do ROG (w tym za brak spójności pomiędzy poszczególnymi częściami tych dokumentów i wynikającymi z tego nieprawidłowościami). Ponadto, ze względu na zmiany przepisów prawnych, w tym w Prawie geologicznym i górniczym oraz ewolucję zasad prowadzenia bazy MIDAS (istniejącej od 1987 r.) zasób bazy może być niejednorodny, a informacje mogą wymagać uzupełniania.

PIG-PIB dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość informacji prezentowanych w systemie MIDAS. Na bieżąco prowadzone są prace nad weryfikacją i harmonizacją danych w bazie, w tym również pozyskiwane są brakujące dokumentacje geologiczne do zasobów Narodowego Archiwum Geologicznego.

W przypadku wątpliwości, co do jakości/zgodność danych uzyskanych z bazy, prosimy o kontakt midas.uwagi@pgi.gov.pl.

Informacje udostępnione w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski – MIDAS, pod adresem geoportal.pgi.gov.pl/midas-web stanowią informację sektora publicznego. Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu PIG-PIB określone są pod adresem: http://www.pgi.gov.pl/rejestry-i-bazy-danych-geologicznych/zasady-korzystania-z-isp.html