Login
PURL> Aktualne działania

Aktualne działania

Program Polskiej Energetyki Jądrowej przyjęty

Rada Ministrów w dniu 28 stycznia 2014r. przyjęła Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Decyzja ta wieńczy pracochłonny okres przygotowania i uzgodnień Programu, stanowiąc podtrzymanie intencji wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce.

Program zawiera między innymi założenia co do gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Dbałość o te zagadnienia w przemyśle jądrowym jest szczególnie istotna, co znajduje wyraz w zapisach przyjętego dokumentu - świadomość i odpowiedzialność za ludzi i środowisko będzie towarzyszyć procesowi inwestycyjnemu od początku.

Związane jest to szczególnie z wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi składowania odpadów długożyciowych - w tym wysokoaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego - nie tylko tymi pochodzącymi z elektrowni jądrowych, lecz także z reaktorów badawczych, przemysłu, czy medycyny.

Zgodnie z założeniami, badania w tym zakresie będą prowadzone w sposób skoordynowany, o czym szerzej traktuje cytowany fragment:

"Po przyjęciu Programu PPEJ planowane jest podpisanie porozumienia przez MG, PIG oraz inne zainteresowane instytucje, w sprawie wspierania koncepcji głębokiego geologicznego składowania odpadów promieniotwórczych poprzez budowę Podziemnego Laboratorium Badawczego – PURL.

Celem porozumienia ma być:

 1. Wspieranie badań naukowych mających na celu doskonalenie technik głębokiego geologicznego składowania i rozpoznanie warunków geologicznych, zapewniających bezpieczne składowanie w głębokich strukturach geologicznych, a jednocześnie przyczyniające się do rozwoju kadry naukowej i technologii niezbędnych do prowadzenia przyszłych prac.
 2. Zapewnienie koordynacji tych prac w Polsce.
 3. Maksymalne wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dotyczących geologicznego składowania odpadów promieniotwórczych.
 4. Dostarczenie społeczeństwu obiektywnej informacji na temat geologicznego składowania.
 5. Wspieranie utworzenia Podziemnego Laboratorium Badawczego (PURL).
 6. Wspieranie działania PURL umiejscowionej organizacyjnie w PIG.
 7. Wykorzystanie doświadczeń PURL i przekształcenie go w podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i budowę głębokiego geologicznego składowiska.

Cele powstania PURL to:

 • Koordynacja prac w Polsce i gromadzenie ich wyników; Współpraca międzynarodowa;
 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Rozszerzenie wiedzy o geologii potencjalnych składowisk;
 • Popularyzacja wiedzy i transparentność działań;
 • Przygotowanie kadr i struktur organizacyjnych do funkcjonowania składowiska.

Zgromadzone wyniki badań będą w przyszłości wykorzystane do wskazania lokalizacji i budowy głębokiego geologicznego składowiska dla wypalonego paliwa jądrowego i wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych.

Kwestię wypalonego paliwa jądrowego z reaktorów badawczych rozwiązano zawierając w 2009 r. umowy ze Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską na wywóz tego paliwa do Federacji Rosyjskiej, jako dostawcy świeżego paliwa. Natomiast, zgodnie z doświadczeniami innych krajów, konieczność budowy składowiska na wypalone paliwo jądrowe pojawi się po ok. 30-40 latach od uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej, to jest najwcześniej ok. 2050 r. Do tego czasu wypalone paliwo jądrowe będzie przechowywane na terenie elektrowni, w tym w przechowalnikach przyreaktorowych. Pomimo, że na uruchomienie takiego składowiska Polska ma do 50 lat (od momentu oddania w 2024 r. do komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej), doświadczenia innych krajów wskazują na konieczność podjęcia przygotowań w tym zakresie odpowiednio wcześniej. Na obecnym etapie prac nie należy jednak zamykać żadnej z możliwości (struktury skalnej) budowy składowiska wypalonego paliwa jądrowego."

Zainteresowanym proponujemy lekturę całego dokumentu, dostępnego na stronach Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl

Przepisy unijne stanowiące o głębokim składowaniu odpadów promieniotwórczych przyjęte w Polsce

Rząd RP w dniu 5 listopada 2013 r. przyjął projekt nowelizacji Prawa atomowego, związany między innymi ze składowaniem odpadów promieniotwórczych (co odnotowały niektóre media: www.nettg.pl.

Projektowana nowelizacja wdraża do przepisów krajowych europejską dyrektywę 2011/70/EURATOM z 19 lipca 2011r., ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Dyrektywa jednoznacznie wskazuje składowiska podziemne - czyli bariery geologiczne - jako najbezpieczniejsze rozwiązanie kwestii odpadów wysokoaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego. W uzasadnieniu projektu przypomniano, że w związku z planami budowy elektrowni jądrowych sprawa ta w Polsce staje się aktualna, a prace nad takim składowiskiem należy zacząć jak najszybciej, bo potrwają one wiele lat. Rozwiązanie to musi objąć także odpady wysokoaktywne pochodzące z innych źródeł gospodarki Polski.

Przyjęcie tych regulacji prawnych jest kolejnym argumentem potwierdzającym słuszność inicjatywy i realizacji projektu PURL.

I Konferencja
Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL

I Konferencja Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL

W dniu 28 października 2013 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG) w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 odbyła się Konferencja inicjująca realizację programu PURL

Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor PIG-PIB Prof. Jerzy Nawrocki podkreślając że rolą PIG-PIB jest koordynowanie i pomoc przy organizowaniu prac, a prezentowany projekt ma charakter miedzyinstytucjonalny.

I Konferencja Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL

Wystąpienie Pełnomocnika Rządu do spraw energetyki jądrowej, wiceminister gospodarki Pani Hanny Trojanowskiej dotyczyło stanu realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej oraz, co zostało wyraźnie podkreślone, konieczności rozpoczęcia prac przygotowawczych w ramach projektu PURL, mimo, że ewentualne potrzeby składowania wypalonego paliwa mogą się pojawić dopiero po roku 2050.

Omówienia zadań i oczekiwań wobec PURL dokonał przewodniczący Rady programowej PURL P. dr Henryk Jacek Jezierski.

W ramach Sesji dyskusyjnej:

mgr Grzegorz Ryżyński z PIG-PIB przedstawił światowe doświadczenia w zakresie budowy głębokich składowisk odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego oraz w zakresie funkcjonowania podziemnych laboratoriów badawczych, tzw. URL-i,

a dr Leszek Lankof z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przedstawił polskie doświadczenia i prace związane z podziemnym składowaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

Podsumowaniem Konferencji była dyskusja prowadzona przez dr Henryka Jacka Jezierskiego na temat współpracy przy budowaniu koncepcji polskiego geologicznego składowiska.

W konferencji uczestniczyło około 40 osób.

II Posiedzenie Rady Programowej
Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL

W dniu 28 października 2013 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL.

Po przedstawieniu przez P. Zbigniewa Kubackiego, dyrektora Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, informacji o aktualnym stanie prac nad dokumentem strategicznym Programem Polskiej Energetyki Jądrowej – Rada dyskutowała na temat możliwych scenariuszy rozwoju Programu i udziału w nim zagadnień związanych ze składowaniem w strukturach geologicznych. Prace PURL powinny być dopasowane do tempa realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, zwłaszcza w zakresie doboru odpowiednich metod komunikacji społecznej i zapotrzebowania na dyskusje na temat bezpieczeństwa jego realizacji.

Na podstawie opracowanego przez Przewodniczącego Rady wprowadzającego materiału, Rada dyskutowała na temat koncepcji dalszego funkcjonowania PURL. Odnotowując istnienie daleko sięgających planów budowy i eksploatacji składowiska oraz uznając, że koniecznym elementem poprzedzającym jest stworzenie polskiego URL czyli terenowego laboratorium badawczego, Rada na bieżącym posiedzeniu skoncentrowała się na ocenie podjętych działań (zwłaszcza uruchomieniu strony internetowej i zorganizowaniu pierwszej konferencji PURL).

Jako zadanie w najbliższej perspektywie Rada rekomendowała:

 • stworzenie merytorycznego programu działania PURL z wytyczeniem kierunku prac badawczych, np. wypracowanie kryteriów lokalizacji składowisk
 • zebranie propozycji zadań badawczych związanych z problematyka geologicznego składowania (jako pierwszy etap wypracowania programu)
 • zwiększenie udziału polskich badaczy w międzynarodowych programach oraz rozważenie utworzenia konsorcjum badawczego, umożliwiającego ubieganie się o środki europejskie

Przewodniczący poinformował o utworzeniu strony internetowej PURL i zwrócił się z prośbą do członków Rady o nadsyłanie informacji o dokonanych działaniach, organizowanych spotkaniach itd. w celu umieszczania ich na stronie PURL. Strona ta ma być platformą wymiany informacji na temat składowania w strukturach geologicznych.

I Posiedzenie Rady Programowej
Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL

W dniu 20 maja 2013 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie przy ul Jagiellońskiej 76 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL.

Dyrektor PIG-PIB, prof. dr hab. Jerzy Nawrocki przywitał zebranych i wręczył powołania wybranym członkom Rady Programowej. W skład Rady, zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Dyrektora PIG-PIB z dnia 10.05.2013r. weszły następujące osoby:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski,
 • mgr inż. Andrzej Cholerzyński,
 • prof. dr hab. Janusz Janeczek,
 • dr Henryk Jacek Jezierski,
 • mgr Zbigniew Kubacki,
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki,
 • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski,
 • mgr inż. Janusz Włodarski.

Jednogłośnie wybrano przewodniczącego Rady w osobie dr H. Jacka Jezierskiego oraz sekretarza Rady w osobie dr hab. Grzegorza Pieńkowskiego, prof. nadzw. PIG-PIB.

Dr H. Jezierski przedstawił koncepcję powołania Polskiego Podziemnego Laboratorium Badawczego PURL. Celem powstania PURL jest podjęcie tematu rozwiązywania problemu odpadów promieniotwórczych i przygotowanie do budowy składowiska tychże odpadów.