Login
PURL> Publikacje

Publikacje

  
    Publikacje krajowe     
    Publikacje zagraniczne     

Publikacje krajowe

 1. Analiza i badania bezpieczeństwa radiologicznego KSOP Różan dla etapu ostatecznego zamknięcia - monitoring wybranych elementów środowiska w otoczeniu składowiska. PIG, Warszawa 1999
 2. Analiza i badania bezpieczeństwa radiologicznego KSOP Różan dla etapu ostatecznego zamknięcia - charakterystyka składowiska i odpadów promieniotwórczych znajdujących się na jego terenie. IEA, Świerk 1997
 3. Analiza i zestawienie wyników badań z uwzględnieniem obowiązujących kryteriów wyboru lokalizacji. Zakład Geologii Gospodarczej PIG, Warszawa 1989
 4. Analiza materiałów archiwalnych dotyczących struktur skalnych na Niżu Polskim pod kątem przydatności do lokalizacji głębokiego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (SOP). CPPGSMiE PAN, Kraków 1998
 5. Analiza materiałów geologicznych, geofizycznych, laboratoryjnych oraz analizy geochemiczne prób z wierceń archiwalnych na wysadzie Łanięta. Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Kraków 1989
 6. Analiza materiałów geologicznych, geofizycznych, laboratoryjnych i analizy geochemiczne prób z wierceń archiwalnych wykonanych na wysadzie Damasławek oraz opracowanie projektu głębokiego wiercenia do 1000 m. Zakład Geologii Złóż Surowców Chemicznych PIG, Warszawa 1989
 7. Analiza wariantowa bilansów, unieszkodliwiania i składowania odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa z reaktorów jądrowych nowej generacji (w przypadku podjęcia programu jądrowego w Polsce) w latach 2010-2100. Etap I, II. IEA, Świerk 1999
 8. Analiza wyników prac laboratoriów światowych dla głębokiego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych pod kątem ich przydatności dla rozwiązań krajowych. CPPGSMiE PAN, Kraków 1998
 9. Badanie wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego z polskich reaktorów badawczych Ewa i Maria i zgromadzonego w basenach przechowawczych w Świerku. IEA, Świerk 1999
 10. Budowa instalacji wyparnej do zatężania i oczyszczania ciekłych odpadów promieniotwórczych. ICHTJ, Warszawa 1999
 11. Informacja o pracach w zakresie wyboru obszarów i środowisk dla składowania odpadów promieniotwórczych w Polsce. PIG, Warszawa 1989
 12. Inwentaryzacja złóż soli formacji cechsztyńskiej mioceńskiej w wysadach solnych i w złożach pokładowych pod kątem ich przydatności dla składowania. odpadów promieniotwórczych. PIG 1988
 13. Dudała J., Ochojski A., Przewłocki K., Ślizowski K., 2005: Badania właściwości sorpcyjnych iłowców solnych wieku cechsztyńskiego przy pomocy izotopów promieniotwórczych 90Sr + 90Y i 152, 154Eu. “Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska” 07-09.09 2005 AGH Kraków, Wyd. Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej AGH, s. 40-45
 14. Janeczek J., 1998: Stan badań nad lokalizacją głębokiego składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna (Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki) vol. 35, nr 3, 36-45
 15. Janeczek J., Włodarski J., 2000: Wytypowanie lokalizacji i opracowanie koncepcji składowiska odpadów promieniotwórczych w głębokich formacjach geologicznych. Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna (Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki) vol. 41, nr.1, 29-48
 16. Janeczek J., Włodarski J., 2001: The Polish concept of radioactive waste disposal. W: Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation. Third Worldwide Review (P.A. Witherspoon, G.S. Bodvarsson, eds.), Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, pp.205-208
 17. Jezierski H.J., 2009: Złoża soli – wspaniała historia i nowe wyzwania. Mente et Malleo Głównego Geologa Kraju . Przegląd Geologiczny tom 57, nr 9 (2009)
 18. Koncepcja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w wysadach solnych. Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Kraków 1988
 19. Kryteria przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczno-społeczne wyboru lokalizacji podziemnego składowiska otworowo-ługowniczego w złożach soli kamiennej. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych - Chemkop, Kraków 1988
 20. Lankof L., 2010: Analiza odkształcalności i utraty masy zubrów brunatnych w aspekcie składowania odpadów promieniotwórczych w środkowopolskich wysadach solnych. Studia Rozprawy Monografie 166. IGSMiE PAN 2010. ISBN 978-83-60195-93-2
 21. Ney R. i in., 1999: Ocena możliwości głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych w skałach ilastych monokliny przedsudeckiej w rejonie Jarocina – Pogorzeli. Arch, IGSMiE PAN. Kraków 1999
 22. Ocena możliwości głębokiego składowania odpadów promieniotwórczych w skałach ilastych monokliny przedsudeckiej w rejonie Jarocina – Pogorzeli. IGSMiE PAN, Kraków 1999
 23. Ocena możliwości magazynowania substancji w złożach soli kamiennej, na zlecenie Ministerstwa Środowiska 2006.IGSMiE PAN
 24. Ocena stanu zaludnienia i zagospodarowania przestrzennego rejonu wysadu solnego Damasławek. Studium Urbanistyki, Architektury i Planowania Przestrzennego TWP, Poznań 1990
 25. Opracowanie i zbadanie nowych sztucznych barier ochronnych, zapobiegających migracji najbardziej toksycznych radionuklidów ze składowiska odpadów promieniotwórczych. ICHTJ, Warszawa 1999
 26. Opracowanie modelu koncepcyjnego krajowego głębokiego składowiska odpadów promieniotwórczych w skałach: a) solnych b) ilastych. IGSMiE PAN, Kraków 1999
 27. Opracowanie projektu koncepcyjnego Podziemnego Laboratorium Badawczego (PLB) w wysadzie solnym Kłodawa. IGSMiE PAN, Kraków 1999
 28. Opracowanie zbioru aktów prawnych i dokumentów zgodnych z aktualnym prawodawstwem w Polsce, konwencjami międzynarodowymi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej dotyczącymi gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym Etap I, II, III. Science and Engineering International Sp. z o.o., Warszawa 1999
 29. Opracowanie zgodnego ze standardami europejskimi systemu organizacyjnego gospodarki odpadami promieniotwórczymi w Polsce. ATOMENERGOSERVICE Sp. z o.o., Warszawa 1998
 30. Paszcza H., Margis A., 2009: Polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju w aspekcie wykorzystania z3ó? solnych jako magazynów paliw i bezpiecznych składowisk Przegląd Geologiczny tom 57, nr 9 (2009)
 31. Poborska-Młynarska K., Ślizowski K., 1999: Zasady lokalizacji głębokiego składowiska odpadów promieniotwórczych (SOP) w wysadowych złożach solnych w Polsce. Przemysł wydobywczy – teraźniejszość i przyszłość. Wyd. Wydział Górniczy AGH, SITG AGH, Kraków
 32. Postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym z polskich reaktorów badawczych – praca realizowana w kooperacji z British Nuclear Fuel, PLC i Framatome. IEA, Świerk 1997
 33. Poszukiwania i charakterystyka materiałów naturalnych do budowy zewnętrznych barier składowiska odpadów promieniotwórczych. PIG, Warszawa 1999
 34. Ślizowski J. i in., 2011: Przegląd, ocena i ustalenie możliwego zakresu wykorzystania opracowań (projektów, analiz, ekspertyz) w zakresie postępowania/gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. IGSMiE PAN opr. archiwalne dla MG
 35. Rozpoznanie budowy wewnętrznej czapy gipsowo-anhydrytowej wysadu solnego "Damasławek" płytkimi badaniami sejsmicznymi. PIG, Warszawa 1999
 36. Ślizowski J., Lankof L., 2000: Conceptual model of an underground radioactive waste repository in rock-salt and clay formations in Poland. Wyd. IGSMiE, T. 16, z. 4, Kraków
 37. Ślizowski J., Lankof L., 2003: Salt-mudstones and rock salt suitabilities for radioactive-waste storage systems: rheological properties. Applied Energy. Vol. 75 Nos. 1-2, Elsevier
 38. Ślizowski J., Ślizowski K., Lankof L., 2006: Porównanie parametrów wytrzymałościowych i reologicznych iłowców solnych i soli kamiennej w aspekcie składowania odpadów promieniotwórczych wydzielających ciepło. Przegląd górniczy, 4/2006. Wyd. SITG Katowice, s.72-76
 39. Ślizowski K i in., 1999: Opracowanie projektu koncepcyjnego Podziemnego Laboratorium Badawczego (PLB) w wysadzie solnym Kłodawa, Arch, IGSMiE PAN. Kraków 1999
 40. Ślizowski K., 2006: Możliwości zagospodarowania podziemnych złóż i struktur solnych w Polsce na składowisko odpadów promieniotwórczych. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 4. Wyd. PIG Warszawa s. 314
 41. Ślizowski K. i in., 2005: Badania laboratoryjne zubrów (iłowców solnych) dla oceny możliwości składowania odpadów promieniotwórczych w polskich wysadach solnych, IGSMiE PAN – Gospodarka Surowcami Mineralnymi, s. 1-107
 42. Przewłocki K., Ślizowski K., 2004: Składowanie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w formacjach geologicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 20, z. 1, Kraków
 43. Ślizowski K., 2000: Opracowanie modelu koncepcyjnego dla głębokiego składowiska odpadów promieniotwórczych w skałach solnych i ilastych na obszarze Polski. PAN - Działalność Naukowa nr 9, W-wa
 44. Ślizowski K., 2001: Zasady magazynowania ciekłych odpadów w głębokich strukturach przepuszczalnych Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr 6/2001
 45. Ślizowski K., 2002: Hydrogeologiczne i górnicze kryteria składowania ciekłych odpadów niebezpiecznych w głębokich strukturach przepuszczalnych. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr 1
 46. Ślizowski K., Janeczek J., Przewłocki K., 2003: Suitability of salt-mudstones as a host rock in the salt domes for radioactive waste storage. Applied Energy. Vol. 75 Nos. 1-2, Elsevier
 47. Ślizowski K., Köhsling J., Lankof L., 2004: Uwarunkowania podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych w Polsce. Studia Rozprawy Monografie. Wyd. IGSMiE-PAN, Kraków
 48. Ślizowski K., Lankof L., 2009: Geologiczne uwarunkowania składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli w Polsce. Przegląd Geologiczny tom 57, nr 9 (2009) s. 829-838
 49. Ślizowski K., Przewłocki K., Włodarski J., 2003: Perspectives of the deep storage of long living radioactive waste in rock structures on the territory of Poland. Polityka Energetyczna tom 6 zeszyt specjalny. Wyd IGSM Kraków
 50. Ślizowski K., Ślizowski J., Lankof L., 2001: Badania laboratoryjne zubrów dla wstępnej oceny ich przydatności do budowy podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych. Działalność Naukowa PAN, 12/2001
 51. Ślizowski K., Ślizowski J., Lankof L., 2006: Investigating salt claystones properties for assessing potential radioactive waste storage in Polish salt diapirs. Polish Academy of Sciences, Annual Report. Wyd. Publishing Department Office of Analyses, Scientific Information and Publications, Warszawa, s. 93-95. Gilewicz-Wolter
 52. Ślizowski K., Janeczek J., Przewłocki K., 2003: Suitability of salt-mudstones as a host rock In salt domes for radioactive-waste storage. Applied Energy 75, 119-128
 53. Studium Programowo-Przestrzenne ostatecznego zamknięcia Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. IEA, Świerk 1999
 54. Studium Programowo-Przestrzenne Powierzchniowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych Nisko i Średnioaktywnych - część ogólna, rozwiązania techniczne i założenia branżowe do oszacowania nakładów inwestycyjnych. PROCHEM, Warszawa 1999
 55. Studium przestrzennego zagospodarowania i zaludnienia województwa gdańskiego na wschód od Żarnowca - rej. Opalino-Głuszewo. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej I Planowania Przestrzennego WAM, Poznań 1989
 56. Studium struktur tektonicznych przy pomocy technik teledetekcyjnych i geofizycznych w rejonie wstępnie projektowanego podziemnego składowiska na odpady promieniotwórcze w pokładowym złożu soli kamiennej Mechelinki, woj. gdańskie. PIG, Warszawa 1988
 57. Studium struktur tektonicznych przy pomocy technik teledetekcyjnych i geofizycznych w rejonie wstępnie projektowanych lokalizacji podziemnego składowiska w pokładowych złożach soli kamiennej. PIG, Warszawa 1989
 58. Studium struktur tektonicznych w otoczeniu wysadu solnego Damasławek przy pomocy technik teledetekcyjnych i geofizycznych. PIG, Warszawa 1990
 59. Studium wyboru lokalizacji i zakresu badań dla zaprojektowania budowy składowiska odpadów promieniotwórczych. Synteza studium. PIG, Warszawa 1988
 60. Unieszkodliwianie odpadów wysokoaktywnych przy pomocy źródeł akceleratorowych. Projekt badawczy KBN, WFiTJ AGH, Kraków 1999
 61. Uraninite and UO2 in spent nuclear fuel: a comparison Janusz Janeczek i inni Journal of Nuclear Materiale Vol.238 1996
 62. Uzupełniające rozpoznanie wysadu solnego Damasławek. Etap I, II, WGGiOŚ AGH, Kraków 1998
 63. Uzupełniające studium regionalne złóż surowców skalnych - masywy skał magmowych i wielkie kompleksy skał ilastych. PIG, Warszawa 1998
 64. Wstępne rozpoznanie stanu zaludnienia i zagospodarowania przestrzennego rejonu Mechelinki. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Przestrzennego Zagospodarowania UAM, Poznań 1988
 65. Wytypowanie lokalizacji i opracowanie materiałów wyjściowych do Koncepcji Programowo - Przestrzennej nowego składowiska odpadów promieniotwórczych (SOP) nisko i średnioaktywnych. Etap I, II, III. PIG, Warszawa 1999
 66. Zbadanie własności oraz dobór materiałów zestalających i izolujących pod kątem ich wykorzystania do budowy sztucznych barier ochronnych (projekt wiodący pakietu). IAE, Świerk 1999
 67. Kleczek Z., Zeljaś D., 2004: Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych. Prz.Geol., nr 8/1: 649-652
 68. Przewłocki K., Ślizowski K., 2004: Składowanie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w formacjach geologicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 20, 1: 39-64
 69. Analiza wybranych formacji jury dolnej pod kątem ich przydatności do składowania odpadów promieniotwórczych. PIG-PIB. Warszawa, 2012. Opracowanie archiwalne, temat nr: 61.3403.1101.00.0, kierownik tematu: Paweł Brański
 70. Brański P., 2007: Ocena możliwości wykorzystania niektórych przedkenozoicznych kopalin ilastych w Polsce dla celów ochrony środowiska. Przegląd Geologiczny, 55, 467-474
 71. Brański P., 2010: Geneza osadów ilastych formacji ciechocińskiej (jura dolna, toark) w południowej Polsce a ich znaczenie gospodarcze. Biul. Państw. Inst. Geol., 439, 2: 249-258
 72. Ślizowski K. i in., 2011: Prognoza zmian w zakresie postępowania/gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i nie będących nimi substancjami promieniotwórczymi w Polsce. IGSMiE PAN opr. archiwalne dla MG