Login
Odpady wydobywcze> Zagospodarowanie> Stawki za składowanie odpadów

Jednostkowe stawki za umieszczenie odpadów wydobywczych na składowisku

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012. – zostało ogłoszone w M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958 [1]. Stawki te dotyczą korzystania ze środowiska w zakresie m.in. składowania odpadów.

Do opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze i za II półrocze 2012 r. nadal stosować trzeba dotychczasowe rozporządzenie z 2008 r. w sprawie opłat [2], ale oprócz stawek, a więc nadal stosuje się z tego rozporządzenia [2] wszelkie zasady, odnośniki i ich objaśnienia, np. odnośnik 1 przy niektórych stawkach za składowanie odpadów dotyczący obliczania opłaty dla odpadów uwodnionych.

Natomiast same stawki za korzystanie ze środowiska w 2012 r. należy stosować z nowego obwieszczenia [1].

Nadal też obowiązują wzory wykazów “opłatowych” określone w rozporządzeniu [3], ale tylko do czasu wydania nowego rozporządzenia, gdyż zmieniła się jego podstawa prawna.

Podstawa prawna

  1. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 - M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska - Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
  4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-297a

Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku

Kod odpadu Rodzaj odpadu Stawka opłaty w zł/Mg
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 18,00
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 11,61
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 11,61
01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania 57,76
01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) 57,76
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 17,99
01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali 57,76
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 18,00
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 18,00
01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne 53,10
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 10,25
01 03 99 Inne nie wymienione odpady 11,61
01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 57,76
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 11,61
01 04 09 Odpadowe piaski i iły 11,61
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 57,76
01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 11,61
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 10,70
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 11,61
01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne 53,10
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 10,70
01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne 53,10
01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 10,70
01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne 53,10
01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 10,70
01 04 99 Inne nie wymienione odpady 11,61
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 11,61
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 57,76
01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne 57,76
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 11,61
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 18,00
01 05 99 Inne nie wymienione odpady 11,61