Login
Odpady wydobywcze> Zagospodarowanie

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych

W 2009 roku według informacji z Wojewódzkich Baz Danych z ogólnej masy 62 380,66 tys. Mg wytworzonych odpadów zaliczanych do grupy 01 poddano odzyskowi 52 584,3 tys. Mg, tj. 84,3%. Ilość odpadów unieszkodliwianych wyniosła 12 501,27 tys. Mg, tj. 20,0% wszystkich odpadów.

W 2010 roku z ogólnej masy 53 751,35 tys. Mg wytworzonych odpadów zaliczanych do grupy 01 poddano odzyskowi 49 073,37 tys. Mg, tj. 91,3%. Ilość odpadów unieszkodliwianych wyniosła 12 058,22 tys. Mg, tj. 24,6% wszystkich odpadów.

Najczęstszą metodą unieszkodliwiania odpadów wydobywczych była metoda D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne (Jednostkowe stawki za umieszczenie odpadów wydobywczych na składowisku)

Według danych GUS pod koniec 2010 roku nagromadzonych było na składowiskach 1199,2 mln Mg odpadów z grupy 01.

W największej ilości nagromadzono odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zaliczonych do rodzaju 01 03 81 – 610,4 mln Mg, co stanowiło 50,9% całości nagromadzonych odpadów z grupy 01.

Znaczną ilość odpadów nagromadzonych na składowiskach stanowią odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin – zakwalifikowane do rodzajów 01 04 12 oraz 01 04 81. Ich nagromadzona masa wynosiła pod koniec 2010 roku 537,8 mln Mg, co stanowiło 44,8% wszystkich odpadów.

Pozostałe odpady nagromadzone na składowiskach mają znaczenie marginalne, gdyż łącznie stanowią mniej niż 5% całości (51 mln Mg).

W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące sposobów zagospodarowania odpadów z grupy 01 w latach 2009-2010 na terenie poszczególnych województw.

2009 rok

Województwo Wytworzone Odzysk Unieszkodliwianie
Mg Mg % Mg %
dolnośląskie 29 003 677,0 19 286 282,6 66,4 9 290 038,2 32,0
kujawsko - pomorskie 128 227,1 157 316,7 122,7 0,0 0,0
lubelskie 3 803 986,8 1 748 437,2 45,9 1 750 000 46,0
lubuskie 23 166,0 120,9 0,5 2 569,1 11,1
łódzkie 335 279,7 286 580,9 85,5 0,0 0,0
małopolskie 3 554 026,0 2 955 437,2 83,1 169 488,9 4,8
mazowieckie 220 710,3 66,5 0,03 88,7 0,04
opolskie 5 363,5 89 752,8 1673,4 0,0 0,0
podkarpackie 46 895,2 1 318,6 2,8 19 704,1 42,0
podlaskie 263,5 0,0 0,0 0,0 0,0
pomorskie 5 696,1 2 422,7 42,5 367,6 6,4
śląskie 24 234 924,4 27 071460,3 111,7 1 261 425,3 5,2
świętokrzyskie 988 198,5 980 069,5 99,2 0,0 0,0
warmińsko - mazurskie 1 483,5 1 436,1 96,8 0,0 0,0
wielkopolskie 24 490,8 535,4 2,2 71,91 0,3
zachodniopomorskie 4 271,5 3 062,2 71,7 7 513,3 175,9
Polska 62380660 52584299,51 84,3 12501267,1 20,0

2010 rok

Województwo Wytworzone Odzysk Unieszkodliwianie
Mg Mg % Mg %
dolnośląskie 28 031 143,0 19 101 011,0 68,1 9 141 235,4 32,6
kujawsko - pomorskie 148 512,5 607 279,4 408,9 0,0 0,0
lubelskie 3 803 986,8 1 036 077,4 29,8 1 427 329,0 41,0
lubuskie 8 092,0 4 512,8 55,8 1 800,2 22,4
łódzkie 302 363,0 267 909,7 88,6 0,0 0,0
małopolskie 3 232 065,0 2 847 698,4 88,1 86 437,8 2,7
mazowieckie 3 844,6 0,0 0,0 171,6 4,5
opolskie 8 526,5 105 680,8 1 239,4 0,0 0,0
podkarpackie 24 173,2 5 388,2 22,3 351,8 1,4
podlaskie 2 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0
pomorskie 11 386,3 4 933 43,3 178,4 1,6
śląskie 17 820 086,2 24 442 261,4 137,2 1 400 584,6 7,9
świętokrzyskie 629 259,8 646 595,0 102,8 0,0 0,0
warmińsko - mazurskie 2 692,2 1 556,0 57,8 0,0 0,0
wielkopolskie 29 555,2 2 469,1 8,3 134,0 0,5
zachodniopomorskie 17 275,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Polska 53751348,0 49073372,2 91,3 12058222,7 24,6

W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów z grupy 01 w latach 2009-2010.

2009 rok

Kod odpadów Odzysk (Mg) Unieszkodliwianie (Mg)
010101 120 570,7 0,0
010102 1 662 721,2 20 540,0
010180 54 804,0 3 000,0
010381 20 336 720,8 9 442 869,0
010399 960,8 0,0
010408 165 938,8 346,8
010409 17666,2 30,6
010410 20 931,8 1 170,6
010412 27 042 496,6 2 800 424,0
010413 8 416,7 280,0
010481 3 133 449,8 190 002,3
010499 14 958,4 18 288,1
010504 117,0 512,0
050505* 0,0 1 025,1
010506* 556,3 287,7
010507 970,8 161,2
010508 50,0 14 795,6
010599 2 969,5 20,8

2010 rok

Kod odpadów Odzysk (Mg) Unieszkodliwianie (Mg)
010101 88 319,4 25,5
010102 1 661 403,9 35 048,0
010180 39 938,5 271 785,5
010381 19 683 524,9 9 211 083,3
010399 1 307,6 713,6
010408 176 831,3 125,2
010409 9 936,5 11,7
010410 22 020,0 69 778,4
010412 25 859 038,9 2 631 843,0
010413 24 117,3 51,3
010480 157 705,0 173 721,4
010481 1 273 617,96 159 280,5
010499 58 405,9 166,8
010504 0,0 198,0
050505* 119,7 1 811,6
010506* 0,0 205,2
010507 944,7 10 202,5
010508 16 868,4 17 477,2
010599 6 785,5 181,9