Zaloguj
Zrozumieć Ziemię> Lekcje
Lekcja 1. BUDOWA LITOSFERY

Gimnazjum: omówienie cech płytowej budowy litosfery, wykazanie ich związku z występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi.
Liceum: odczytanie i opis cech środowiska przyrodniczego na podstawie map topograficznych, hipsometrycznych i tematycznych (sejsmicznej, geologicznej); omówienie składu mineralogicznego skorupy ziemskiej; przedstawienie najważniejszych wydarzeń geologicznych w dziejach Ziemi.

czytaj więcej…

Lekcja 2. GEOLOGICZNA PRZESZŁOŚĆ POLSKI

Gimnazjum: poznanie przeszłości geologicznej Polski – ruchy górotwórcze (orogenezy), zalewy (transgresje) morskie, zlodowacenia – i wynikającej z niej budowy geologicznej.
Liceum: odczytanie i opis cech budowy geologicznej na podstawie mapy geologicznej i profili geologicznych.

czytaj więcej…

Lekcja 3. ROZWÓJ ŚWIATA ORGANICZNEGO

Gimnazjum: poznawanie skamieniałości przewodnich – skamieniałości właściwe i skamieniałości śladowe.
Liceum: omówienie wielkich wymierań w dziejach Ziemi; zapoznanie się z paleoekologią.

czytaj więcej…

Lekcja 4. GŁÓWNE RODZAJE SKAŁ I SUROWCE MINERALNE POLSKI

Gimnazjum: poznanie głównych rodzajów skał i obszarów ich występowania w Polsce; omówienie wykorzystania skał w gospodarce człowieka.
Liceum: omówienie związku między wydarzeniami geologicznymi a typami skał, które w wyniku tych wydarzeń powstały; posługiwanie się mapą geologiczną.

czytaj więcej…

Lekcja 5. ŹRÓDŁA I WODY MINERALNE POLSKI

Liceum: powstawanie źródeł, gospodarcze znaczenie wód podziemnych, lecznicze znaczenie wód mineralnych.

czytaj więcej…

Lekcja 6. PROCESY KRASOWE

Gimnazjum: pojęcia wietrzenia i erozji; rzeźbotwórcza rola wód płynących, formy rzeźby terenu powstałe w wyniku zachodzenia zjawisk krasowych.
Liceum: zjawiska wietrzenia fizycznego i chemicznego - procesy krasowe - mechanizm ich zachodzenia oraz produkty i formy powstałe w wyniku tych procesów.

czytaj więcej…

Oceń projekt