Zaloguj
Zrozumieć Ziemię> Wycieczki> Góry Świętokrzyskie
  
    Trochę teorii     
    Przewodnik wycieczkowy     
    Materiały dla nauczyciela     
DZIEŃ I
Trasa pierwszego dnia wycieczki

Rys.GŚ.1.1.1a

Budowa geologiczna Kielc, rozwój świata organicznego w dewonie, wapień jako surowiec naturalny i jego wykorzystanie, górnictwo kruszcowe, ochrona przyrody nieożywionej.

Trasa pierwszego dnia wycieczki obejmuje cztery punkty na terenie miasta Kielc będące rezerwatami przyrody: Kadzielnię, Ślichowice, Karczówkę i Wietrznię (Rys.GŚ.1.1.1a).

czytaj więcej…

DZIEŃ II
Trasa drugiego dnia wycieczki

Rys.GŚ.2.1.0

Pasmo Główne, rozwój doliny rzecznej, budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich, powstawanie gołoborzy, starożytne hutnictwo żelaza, skamieniałości dewonu.

Trasa drugiego dnia wycieczki obejmuje cztery punkty: przełom Lubrzanki w Mąchocicach, Nową Słupię, Święty Krzyż i odsłonięcie w Łagowie-Płuckach (Rys.GŚ.2.1.0). W tym dniu uczniowe zapoznają się z najstarszymi skałami występującymi w Górach Świętokrzyskich (Rys.GŚ.2.1.1).

czytaj więcej…

DZIEŃ III
Trasa trzeciego dnia wycieczki

Rys.GŚ.3.1.1

Zjawiska krasowe, skały permskie i dewońskie, marmury świętokrzyskie: „zygmuntówka” i „różanka”, historyczne górnictwo kruszcowe – rudy miedzi, Szlak Archeo-Geologiczny, geotyrystyka.

Trzeci dzień wycieczki obejmuje następujące punktu: Jaskinię „Raj”, kamieniołom na Czerwonej Górze, Górę Miedziankę i Chęciny (Rys.GŚ.3.1.1).

czytaj więcej…

DZIEŃ IV
Trasa czwartego dnia wycieczki

Rys.GŚ.4.1.1

Południowe mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, wapienie górnojurajskie, związek ukształtowania terenu z budową geologiczną, procesy i struktury tektoniczne – fałdy, uskoki, zjawiska krasowe, rozwój doliny rzecznej na przykładzie doliny Nidy

Trasa czwartego dnia wycieczki obejmuje pięć punktów: Kamieniołom na Laskowej Górze, miejscowość Milechowy, Kamieniołom na Leśnej Górze, Dolinę Nidy w Żernikach oraz Skansen w Tokarni.(Rys.GŚ.4.1).

czytaj więcej…

DZIEŃ V
Trasa piątego dnia wycieczki

Rys.GŚ.5.1.1

Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich, stromo zapadające (sfałdowane) dolomity wieku dewońskiego, kopalne szczeliny z wysychania, tropy pierwszych tetrapodów, niezgodność kątowa i erozyjna, niezgodnie zalegające skały permu i triasu; budowa geologiczna permsko-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, barwa skał a dawny klimat, czerwone utwory rzeczne triasu (klimat półsuchy gorący), utwory dawnych środowisk rzecznych, jeziornych, przybrzeżnych i deltowych z węglem z epoki wczesnej jury (klimat ciepły i wilgotny) , piaskowce pochodzenia plażowego, tworzenie się węgla, skamieniałości roślinne i zwierzęce okresu jurajskiego, tropy dinozaurów i ich środowisko życia, rozwój doliny rzecznej, neolityczne kopalnictwo krzemienia i starożytne hutnictwo żelaza, kultura materialna XIX i XX wieku, Centralny Okręg Przemysłowy i jego baza surowcowa.

Trasa piątego dnia wycieczki obejmuje trzy punkty: kamieniołom Zachełmie, rezerwat Skałki „Piekło” pod Niekłaniem i rezerwat „Gagaty Sołtykowskie” (Rys.GŚ.5.1.1).

czytaj więcej…

DZIEŃ VI
Trasa szóstego dnia wycieczki

Rys.GŚ.6.1.1

Budowa geologiczna Kielc, rozwój świata organicznego w dewonie, wapień jako surowiec naturalny i jego wykorzystanie, górnictwo kruszcowe, ochrona przyrody nieożywionej.

Trasa szóstego dnia wycieczki obejmuje pięć punktów:Wystawa Paleontologiczna w Muzeum Przyrody I Techniki Ekomuzeum Im. Jana Pazdura w Starachowicach, miejscowości Wióry i Gromadzice, Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki” oraz Kamieniołom w Dołach Opacich. (Rys.GŚ.6.1.1).

czytaj więcej…