Login
Odpady wydobywcze> Minimalizacja

Minimalizacja odpadów wydobywczych

  
    Informacje ogólne     
    Odpady górnicze     
    Odpady wiertnicze     

Minimalizacja odpadów górniczych

Minimalizacja odpadów górniczych może odbywać się w następujący sposób:

zdjecie
 • prowadzenie robót pod nadzorem osób posiadających wiedzę i kwalifikacje, zgodnie z ustalonym planem ruchu, projektem zagospodarowania złoża oraz koncesją,
 • eliminowanie wszelkich źródeł zanieczyszczenia na powierzchni eksploatowanego złoża,
 • prowadzenie kontroli technicznej wykorzystywanego sprzętu,
 • wykorzystanie zdjętej warstwy gleby do rekultywacji,
 • monitorowanie parametrów pracy urządzeń przeróbczych,
 • systematyczne wykonywanie analiz międzyoperacyjnych, co pozwala na szybkie korygowanie podstawowych wielkości mających wpływ na stopień uzysku produktów,
 • opracowanie technologii przeróbczej z uwzględnieniem specyfiki surowca oraz złoża,
 • projektowanie instalacji poprzedzone badaniami i analizami w skali laboratoryjnej mające na celu takie dobranie urządzeń i technik, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać wszystkie frakcje tworzące serie złożową prowadzenie działań rozpoznających zapotrzebowanie rynku na produkty i szybka modyfikacja oferowanych produktów,
 • stosowanie w działalności gospodarczej urządzeń i maszyn technologicznych (w tym środków transportu) oraz dostępnych na rynku materiałów, surowców i innych substytutów najwyższej jakości, co sprzyja zapobieganiu i minimalizacji powstawania odpadów już u źródła ich wytwarzania,
 • zbieranie i magazynowanie wytwarzanych odpadów w sposób selektywny, w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach i w ściśle wyznaczonych i oznakowanych miejscach oraz o ograniczonym dostępie osób nieupoważnionych (zwłaszcza miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych).Stosowany sposób gromadzenia odpadów uwzględnia możliwość ich selekcji, sprzyjając tym samym dalszemu wykorzystaniu .
 • dążenie do wykorzystania i zagospodarowania wytwarzanych odpadów we własnym zakresie na terenie kopalni.