Login
Odpady wydobywcze> Minimalizacja

Minimalizacja odpadów wydobywczych

  
    Informacje ogólne     
    Odpady górnicze     
    Odpady wiertnicze     

Minimalizacja odpadów wiertniczych

Minimalizacja odpadów wiertniczych może odbywać się w następujący sposób:

zdjecie
 • komponowanie płuczek wiertniczych z materiałów wywierających jak najmniejszy wpływ na środowisko,
 • zorganizowanie miejsc wytwarzania, magazynowania w sposób uniemożliwiający przedostanie się odpadów poza wyznaczone miejsca magazynowania,
 • oszczędna gospodarka płuczką - stosowanie obiegów zamkniętych,
 • stosowanie podczas wiercenia otworu urządzeń oczyszczających płuczkę - sit wibracyjnych oraz wirówek. Pozwala to zmniejszyć ilość powstających odpadów oraz ich uwodnienie (stanowiące poważny problem w późniejszym zagospodarowaniu odpadów),
 • stosowani siatek na sitach wibracyjnych o odpowiedniej wielkości oczek, co pozwala na jak najbardziej skuteczne oddzielenie fazy stałej i płynnej,
 • przetwarzanie płuczki metodami:
  • fizycznymi (rozdział mechaniczny, flokulacja, metody termiczne - spalanie, desorpcja termiczna),
  • chemicznymi (przemywanie woda, metody ekstrakcji węglowodorów, zestalanie, stabilizacja, w tym krzemionką, emulgowanie),
  • biologicznymi (kompostowanie, bioreaktory, vermikultury),
 • selektywne magazynowanie odpadów pochodzących z danego wiercenia, o różnym stopniu szkodliwości,
 • wdrażanie nowych technologii, które mają wpływ na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych i ich szkodliwości,
 • okresowe szkolenia pracowników pod kątem właściwego postępowania z odpadami, prowadzenie ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów,
 • prowadzenie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym funkcjonowaniem całości spraw związanych z ochroną środowiska przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje zawodowe.