Zaloguj
Geologia środowiskowa> Aktualności

Aktualności

V Zjazd Studenckich Kół Geologicznych, Różanka 11-14.10.2018

W dniach 11-14 października 2018 roku w Różance koło Międzylesia odbył się V Zjazd Studenckich Kół Geologicznych, na którym wygłoszono prezentację pt. „Praktyczne zastosowanie danych Mapy Geośrodowiskowej Polski”. Referat został nagrodzony III miejscem w konkursie na najlepszy referat. Cztery dni konferencji, wypełnione wycieczkami terenowymi i warsztatami, były doskonałą możliwością promocji działań prowadzonych w ramach tematu „Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (II)”.

Różanka 11-14.10.2018 Różanka 11-14.10.2018

VI Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, Kościelisko 9-12.09.2018

W dniach 9–12 września 2018 r. odbyła się w Kościelisku szósta konferencja „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego”, zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Uczestniczyło w niej 270 osób z różnych środowisk związanych z górnictwem, organami nadzoru górniczego, instytutami naukowo-badawczymi, państwową służbą geologiczną oraz z działalnością kopalń odkrywkowych, a także z zapleczem technicznym.

Program konferencji składał się z ośmiu sesji tematycznych, obejmujących szeroką problematykę dotyczącą:

  • Bezpiecznego wydobywanie kopalin i minimalizacja zagrożeń naturalnych
  • Polityki surowcowej kraju i problematyki dostępu do złóż
  • Najnowszych uregulowań prawnych w odkrywkowej działalności górniczej
  • Prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
  • Uzyskiwania decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych
  • Nowoczesnych rozwiązań technicznych w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego
  • Zielonej i inteligentnej kopalni odkrywkowej
  • Rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych

W tegorocznej edycji konferencji zainteresowanie wywołał referat pracowników PIG–PIB: Wołkowicz S., Kozłowska O. – Problematyka górnictwa odkrywkowego w projekcie polityki surowcowej państwa. Wartkie dyskusje toczyły się także w kwestiach dotyczących problematyki zapisów Ustawy prawo geologiczne i górnicze, w kontekście jej niedoskonałości. Szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestiom braku koncesji na wydobycie w sektorze górniczym, związanym z węglem brunatnym.

Kościelisko 9-12.09.2018 Kościelisko 9-12.09.2018

Posiedzenie Komisji Opracowań Geologicznych

W dniach 20-21 września 2018 r. odbyły się kolejne posiedzenia Komisji Opracowań Geologicznych. Tym razem członkowie Komisji: dr hab. Paweł Dobak prof. UW, oraz dr Franciszek Knyszyński, pod przewodnictwem dr hab. Juranda Wojewody prof. UWr, obradowali we wrocławskim Oddziale Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Przedmiotem spotkania były odbiory arkuszy planszy A i arkuszy planszy B Mapy Geośrodowiskowej Polski z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Arkusze te po rozpatrzeniu i po pozytywnym zaopiniowaniu trafiły do ostatniego etapu prac – redakcji kartograficznej.

Komisja Opracowań Geologicznych Komisja Opracowań Geologicznych Komisja Opracowań Geologicznych Komisja Opracowań Geologicznych

W dniach 18–20 kwietnia 2018 r. w Kudowie Zdroju odbyła się XVIII Konferencja KRUSZYWA MINERALNE. Surowce-Rynek-Technologie-Jakość., na której wygłoszono referat: „Wstępna ocena stanu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w województwie mazowieckim.” Prezentacja

XXVII konferencja Aktualia i prespektywy gospodarki surowcami mineralnymi

W dniach 8-10 listopada 2017 r. odbyła się w Rytrze XXVII konferencja „AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI”, zorganizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Polityki Surowcowej oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Na konferencji wygłoszono referat podsumowujący 20 lat realizacji Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 oraz zaprezentowano poster „Analiza gospodarki złożami kopalin koncesjonowanymi przez starostę”.

26-28 kwietnia 2017 r. w Kudowie Zdrój na XVII Konferencji KRUSZYWA MINERALNE Surowce-Rynek-Technologie-Jakość wygłoszono referat: „Istniejąca i perspektywiczna baza zasobowa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych w danych Mapy Geośrodowiskowej Polski”. Prezentacja

29-31.03.2017 r. we Wrocławiu na IX Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformacyjnym pod tytułem „Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego” wygłoszono referat: „Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000 – przykłady praktycznych zastosowań”. Prezentacja

16-18.11.2016 w Zakopanem na XXVI Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” wygłoszono referat: „Problem niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin w Polsce”. Prezentacja