Zaloguj
Geologia środowiskowa> Aktualności

Aktualności

100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego: DOŚWIADCZENIE I PRZYSZŁOŚĆ

19 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się XI Spotkanie Naukowe Sekcji Historii Nauk Geologicznych Polskiego Towarzystwa Geologicznego pod tytułem „100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego: DOŚWIADCZENIE I PRZYSZŁOŚĆ”. Spotkanie zgromadziło wielu znamienitych gości. W trakcie referatów przedstawiono historię dotychczasowych prac prowadzonych w Państwowym Instytucie Geologicznym od początku jego działalności aż do dnia dzisiejszego. Dużą uwagę poświęcono także wyzwaniom jakie stoją przed współczesną geologią.

Referat zatytułowany „Surowce mineralne Polski: dzisiaj i w przyszłości” - (plik ppt) wygłosili dr hab. prof. PIG-PIB Stanisław Wołkowicz, dr Olimpia Kozłowska i dr Karol Zglinicki, w którym znaczną uwagę poświęcono problematyce surowcowej opracowywanej w ramach Mapy Geośrodowiskowej Polski.

Pierwsze Forum Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej

W dniu 14 listopada 2019 r. w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku odbyło się PIERWSZE FORUM PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ ORAZ PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ. Referaty prezentowane podczas tego wydarzenia dotyczyły przede wszystkim badań prowadzonych na terenie polskich obszarów morskich i strefy brzegowej Bałtyku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka geośrodowiskowa, w tym prezentacja dr Olimpii Kozłowskiej i dr Reginy Kramarskiej pt. „Kopaliny mineralne – koncepcje waloryzacji i ochrony złóż dla rozwoju gospodarczego kraju” (plik ppt, 7.93 MB). Prelegentki przedstawiły obecny stan bazy zasobowej kopalin i prognozę jej wystarczalności na najbliższe dziesięciolecia. Wyjaśniły też, na czym polega ochrona udokumentowanych złóż kopalin oraz w jakim zakresie powinna być ona wzmocniona.

KONGRES SUROWCOWY, Rytro, 20-23 listopada 2018 r.

W dniach 20-23 listopada 2018 r. odbył się w Rytrze KONGRES SUROWCOWY, który składał się z dwóch integralnych części:

XXVIII Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Polityki Surowcowej oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, oraz V Konferencji „Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych” zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Kongres skupił szereg specjalistów z dziedziny geologii surowcowej a honorowym patronatem wydarzenia te objęli minister energii oraz główny geolog kraju.

W zakresie geologii środowiskowej zostały wygłoszone dwie prezentacje: „Odkrywkowa eksploatacja kopalin w wybranych powiatach – wyniki kontroli terenowej, przeprowadzonej w ramach Mapy Geośrodowiskowej Polski” - (plik pdf) (O. Kozłowska, A. Gabryś-Godlewska, D. Kafara, B. Turbiak) oraz „Gospodarka złożami piaskowo-żwirowymi – nieprawidłowości stwierdzone w ramach realizacji Mapy Geośrodowiskowej Polski” - (plik pdf) (I. Walentek, P. Kostrz-Sikora, J. Krasuska). Zaprezentowano także poster: „Ochrona złóż surowców mineralnych – koncepcja waloryzacji i selekcji złóż o znaczeniu publicznym” (S. Wołkowicz, O. Kozłowska, K. Andrzejewska-Kubrak, D. Brzeziński).

Kongres surowcowy Rytro, 2018 Kongres surowcowy Rytro, 2018 Kongres surowcowy Rytro, 2018

V Zjazd Studenckich Kół Geologicznych, Różanka 11-14.10.2018

W dniach 11-14 października 2018 roku w Różance koło Międzylesia odbył się V Zjazd Studenckich Kół Geologicznych, na którym wygłoszono prezentację pt. „Praktyczne zastosowanie danych Mapy Geośrodowiskowej Polski”. Referat został nagrodzony III miejscem w konkursie na najlepszy referat. Cztery dni konferencji, wypełnione wycieczkami terenowymi i warsztatami, były doskonałą możliwością promocji działań prowadzonych w ramach tematu „Aktualizacja i modernizacja Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (II)”.

Różanka 11-14.10.2018 Różanka 11-14.10.2018

VI Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, Kościelisko 9-12.09.2018

W dniach 9–12 września 2018 r. odbyła się w Kościelisku szósta konferencja „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego”, zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Uczestniczyło w niej 270 osób z różnych środowisk związanych z górnictwem, organami nadzoru górniczego, instytutami naukowo-badawczymi, państwową służbą geologiczną oraz z działalnością kopalń odkrywkowych, a także z zapleczem technicznym.

Program konferencji składał się z ośmiu sesji tematycznych, obejmujących szeroką problematykę dotyczącą:

  • Bezpiecznego wydobywanie kopalin i minimalizacja zagrożeń naturalnych
  • Polityki surowcowej kraju i problematyki dostępu do złóż
  • Najnowszych uregulowań prawnych w odkrywkowej działalności górniczej
  • Prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
  • Uzyskiwania decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych
  • Nowoczesnych rozwiązań technicznych w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego
  • Zielonej i inteligentnej kopalni odkrywkowej
  • Rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych

W tegorocznej edycji konferencji zainteresowanie wywołał referat pracowników PIG–PIB: Wołkowicz S., Kozłowska O. – Problematyka górnictwa odkrywkowego w projekcie polityki surowcowej państwa - (plik pptx). Wartkie dyskusje toczyły się także w kwestiach dotyczących problematyki zapisów Ustawy prawo geologiczne i górnicze, w kontekście jej niedoskonałości. Szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestiom braku koncesji na wydobycie w sektorze górniczym, związanym z węglem brunatnym.

Kościelisko 9-12.09.2018 Kościelisko 9-12.09.2018

Posiedzenie Komisji Opracowań Geologicznych

W dniach 20-21 września 2018 r. odbyły się kolejne posiedzenia Komisji Opracowań Geologicznych. Tym razem członkowie Komisji: dr hab. Paweł Dobak prof. UW, oraz dr Franciszek Knyszyński, pod przewodnictwem dr hab. Juranda Wojewody prof. UWr, obradowali we wrocławskim Oddziale Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Przedmiotem spotkania były odbiory arkuszy planszy A i arkuszy planszy B Mapy Geośrodowiskowej Polski z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Arkusze te po rozpatrzeniu i po pozytywnym zaopiniowaniu trafiły do ostatniego etapu prac – redakcji kartograficznej.

Komisja Opracowań Geologicznych Komisja Opracowań Geologicznych Komisja Opracowań Geologicznych Komisja Opracowań Geologicznych

Analiza gospodarki złożami kopalin koncesjonowanymi przez starostę

W dniach 18–20 kwietnia 2018 r. w Kudowie Zdroju odbyła się XVIII Konferencja KRUSZYWA MINERALNE. Surowce-Rynek-Technologie-Jakość., na której wygłoszono referat: „Wstępna ocena stanu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych w województwie mazowieckim.” Prezentacja - (plik ppsx)

XXVII konferencja Aktualia i prespektywy gospodarki surowcami mineralnymi

W dniach 8-10 listopada 2017 r. odbyła się w Rytrze XXVII konferencja „AKTUALIA I PERSPEKTYWY GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI”, zorganizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Polityki Surowcowej oraz Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Na konferencji wygłoszono referat podsumowujący 20 lat realizacji Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 - (plik pptx) oraz zaprezentowano poster „Analiza gospodarki złożami kopalin koncesjonowanymi przez starostę” - (plik pdf).

Istniejąca i perspektywiczna baza zasobowa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych w danych Mapy Geośrodowiskowej Polski

26-28 kwietnia 2017 r. w Kudowie Zdrój na XVII Konferencji KRUSZYWA MINERALNE Surowce-Rynek-Technologie-Jakość wygłoszono referat: „Istniejąca i perspektywiczna baza zasobowa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych w danych Mapy Geośrodowiskowej Polski”. Prezentacja

Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000 – przykłady praktycznych zastosowań

29-31.03.2017 r. we Wrocławiu na IX Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformacyjnym pod tytułem „Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego” wygłoszono referat: „Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000 – przykłady praktycznych zastosowań”. Prezentacja - (plik pptx)

Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi

16-18.11.2016 w Zakopanem na XXVI Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” wygłoszono referat: „Problem niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin w Polsce”. Prezentacja - (plik pptx)