Zaloguj
Geologia środowiskowa> Mapy
  
    Mapa geośrodowiskowa     
    Gospodarka kopalinami     
    Tereny zdegradowane     
    Atlasy geochemiczne     
    Mapy online     

Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministra Środowiska od 1995 roku gromadzi, przetwarza, opracowuje i cyklicznie aktualizuje przestrzenne dane geośrodowiskowe, stanowiące zintegrowaną bazę danych o środowisku naturalnym przedstawianą na Mapie Geośrodowiskowej Polski.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej
Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej

 

Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) począwszy od opracowania pierwszej edycji pod nazwą Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski (Instrukcja…, 1997) przeszła wiele transformacji, zmierząjąc ku stałej periodycznej aktualizacji danych oraz możliwości jak najbardziej prostego sposobu ich udostępniania.

 

Zabytkowa Cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie

Zabytkowa Cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie

Zabytkowa Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach

Zabytkowa Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach

Zabytkowa Cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach

Zabytkowa Cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach

Obecnie trwają prace nad Mapą Geośrodowiskową Polski (II), polegające na aktualizacji i rozszerzeniu zasobu danych pierwszej edycji MGśP, zakończonej w 2012 roku. Do końca 2015 roku pokrycie aktualnymi danymi uzyskał obszar ośmiu województw. Pozostała część kraju uzyska pełne pokrycie Mapą do końca 2019 roku.

Stan realizacji MGśP

W MGśP (II) zestawione są dane o wybranych elementach środowiska tworząc bazę zintegrowanych danych, stanowiącą syntezę informacji umożliwiających określenie:

  • zakresu ochrony kopalin z uwzględnieniem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zagospodarowania przestrzennego,
  • obszarów bezkonfliktowego lokalizowania obiektów uciążliwych lub potencjalnie uciążliwych dla środowiska (w tym składowisk poszczególnych typów odpadów), określonych oddzielnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.1397),
  • kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Mapa wykonywana jest na podstawie: