Zaloguj
Geologia środowiskowa> Mapy

Mapy geośrodowiskowe

geośrodowiskowa
terenów zdegradowanych
Mapy online

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski arkusz: Rokitno (569)

Mapa została opracowana w Państwowym Instytucie Geologicznym w cięciu arkuszowym dla całego kraju (1069 arkuszy) w latach 1997- 2007. Przedsięwzięcie to realizowane było na zlecenie Ministra Środowiska, a finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje zawarte na Mapie można zestawić w czterech podstawowych grupach tematycznych:

  • złoża kopalin oraz górnictwo i przetwórstwo kopalin,
  • wody powierzchniowe i podziemne,
  • warunki podłoża budowlanego,
  • ochrona przyrody i zabytków kultury.
Miejsce eksploatacji piasków

Miejsce eksploatacji piasków

Dotyczą one takich zagadnień szczegółowych jak: perspektywy i prognozy występowania kopalin, stan zagospodarowania i klasyfikacja złóż kopalin, rzeczywiste i potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z ich występowaniem oraz eksploatacją i przeróbką, wybrane elementy hydrogeologiczne związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych, obiekty i obszary chronione (w tym: gleby, lasy, parki narodowe i krajobrazowe itp.) stanowiące ograniczenia w gospodarowaniu przestrzenią, warunki podłoża budowlanego (w tym tereny zagrożone występowaniem szkód górniczych) dla tworzenia optymalnych koncepcji urbanistycznych, ryzyka zagrożeń naturalnych takich jak powódź i osuwiska, uwarunkowania przyrodnicze dla planowania przestrzennego na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Zasady udostępniania Mapy