Zaloguj
Geologia środowiskowa> Działalność
  
    Gospodarka odpadami     
    Kartografia środowiskowa     
    MOEK       
    Dokumenty strategiczne     
    Raporty początkowe     

Gospodarka odpadami

PIG-PIB świadczy usługi doradcze i konsultacje w zakresie gospodarki odpadami, a także opracowuje ekspertyzy i raporty dla organów administracji rządowej i samorządowej oraz dla podmiotów gospodarczych. Zakres usług jest określany indywidualnie, według potrzeb zamawiającego i obejmuje m.in. szerokie spektrum zagadnień dotyczących charakterystyki odpadów oraz możliwych sposobów ich zagospodarowania w kontekście obowiązujących przepisów prawa.

Pobór próbek w skażonym terenie

Pobór próbek w skażonym terenie

W ofercie PIG-PIB znajdują się m.in.:

  • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie;
  • wojewódzki plan gospodarki odpadami;
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami na środowisko;
  • program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
  • opiniowanie dokumentów strategicznych z zakresu gospodarki odpadami, w tym odpadów wydobywczych;
  • oceny wpływu obiektów gospodarki odpadami na stan środowiska;
  • rozpoznanie możliwości wykorzystania odpadów wydobywczych powstających przy wydobyciu i przeróbce złóż kopalin jako substytutów materiałów i produktów oraz do procesów rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;
  • ekspertyzy dotyczące możliwości odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wydobywczych.