Login
Odpady wydobywcze> Wytwarzanie

Wytwarzanie odpadów wydobywczych

  
    Informacje ogólne     
    Źródła wytwarzania     
    Przestrzenne wytwarzanie     
    Ilości, rodzaje     
    Prognozy wytwarzania     

Ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów wydobywczych

Masa odpadów grupy 01 była prawie stała w latach 2002-2007 (średnio ok. 70 mln Mg) i zmniejszyła się do ok. 53,7 mln Mg w roku 2010. Dominujące w grupie 01 rodzaje odpadów wytwarzane są w górnictwie surowców energetycznych oraz w procesach przetwórstwa rud miedzi.

Odpadem, który wytwarzany jest w Polsce w największej ilości, są odpady o kodzie 01 03 81 - Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80. W 2010 roku wytworzonych zostało 29,07 mln Mg tych odpadów, co stanowiło 54% wszystkich odpadów wydobywczych w kraju.

Drugim odpadem, którego wytwarzanie było największe, były odpady o kodzie 01 04 12 - Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11. W 2010 roku wytworzono ich 21,27 mln Mg, co stanowiło 39,5% wszystkich odpadów wydobywczych w kraju.

Łącznie, oba wyżej wymienione rodzaje odpadów wytworzone zostały w ilości 50,3 mln Mg, co stanowiło 93,6% wszystkich odpadów wydobywczych w kraju.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące ilości i rodzajów odpadów z grupy 01 wytwarzanych w latach 2009-2010 na terenie Polski (dane w Mg).

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość wytworzona w 2009 r. Ilość wytworzona w 2010 r.
Podgrupa 01 01 Odpady z wydobywania kopalin 2 106 112,4 3 216 555,0
01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali 58 836,4 95 767,6
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 1 954 397,0 2 988 402,0
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 92 879,0 132 385,7
Podgrupa 01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali 29 075 825,2 29 630 932,0
01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne 661,0 0,0
01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze 0,0 10 320,5
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków 39,2 0,0
01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych 29 075 125,0 29 620 611,0
Podgrupa 01 04 22 484 889,0 29 586 294,0
01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 0,0 10 527,0
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały 227 474,8 174 393,0
01 04 09 Odpadowe piaski i iły 7 273,9 15 837,9
01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków 25 452,5 34 668,1
01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 21 273 945,0 27 827 950,0
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał 23 077,8 34 993,3
01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla 896 601,4 1 445 271,0
01 04 99 Inne nie wymienione odpady 31 063,6 42 654,0
Podgrupa 01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze 84 520,7 131 518,6
01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 447,4 10 621,0
01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 15,2 10 784,2
01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 5 192,3 18 190,3
01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 74 204,4 81 016,3
01 05 99 Inne nie wymienione odpady 2 781,6 0,0

* - odpad niebezpieczny