Login
Odpady wydobywcze> Wytwarzanie

Wytwarzanie odpadów wydobywczych

  
    Informacje ogólne     
    Źródła wytwarzania     
    Przestrzenne wytwarzanie     
    Ilości, rodzaje     
    Prognozy wytwarzania     

Prognozy wytwarzania odpadów wydobywczych

Informacje poniższe zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. "Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami", dr. inż. Ryszard Szpadt, opracowanej na potrzeby Krajowego planu gospodarki odpadami 2014.

Analiza danych dla odpadów wydobywczych z okresu 2004-2010 pokazuje, że w latach 2004-2007 masa wytwarzanych odpadów wydobywczych była w miarę stała i oscylowała wokół 70 mln Mg/rok. Gwałtowny spadek masy wytworzonych odpadów nastąpił dopiero w roku 2008 (63,2 mln Mg)oraz w roku 2010 (do 53,7 mln Mg).

Zestawienie odpadów wydobywczych w latach 2002-2010 (według GUS). Dane podano w tys. Mg.

Masa wytworzonych odpadów z grupy 01 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2006 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010
Odpady z grupy 01 69349,2 70507,8 70242,5 63259,0 62380,6 53751,3

Główny udział w wytworzeniu odpadów wydobywczych ma górnictwo surowców energetycznych, w tym zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego, w którym również nastąpił skokowy spadek masy wytworzonych odpadów w latach 2007-2010. Wydobycie węgla brunatnego wykazywało w tym okresie niewielkie wahania w zakresie 57,5-61,6 mln Mg/rok, produkcja węgla kamiennego zmniejszała się wyraźnie w kolejnych latach od 100 mln Mg/rok w roku 2004 do 84,3 mln Mg/rok w roku 2008.

W górnictwie rud metali oraz pozostałym górnictwie systematyczny spadek masy wytwarzanych odpadów miał miejsce przez cały okres 2004-2010. Wartości te były znacznie większe niż w górnictwie surowców energetycznych.

Masa odpadów z przetwórstwa rud miedzi zmniejszyła się nieznacznie w latach 2002-2010, przy niewielkim spadku wydobycia rud miedzi.

Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę dla miedzi na rynkach światowych prognozuje się utrzymywanie się na względnie stałym poziomie wytwarzania odpadów z flotacyjnego wzbogacania rud miedzi w następnych latach. Mniej korzystne są natomiast prognozy dla wydobycia węgla kamiennego, przewidywany jest spadek tego wydobycia spowodowany coraz trudniejszymi warunkami górniczymi i rosnącymi kosztami wydobycia oraz importem tańszego węgla z Ukrainy.

Prognoza zużycia węgla kamiennego i brunatnego przez energetykę, zawarta w załączniku do Polityki energetycznej Polski do roku 2030, zakłada zmniejszanie zużycia tych dwóch surowców energetycznych, zgodnie z poniższą tabelą (w mln Mg/a)

Zużycie wybranych surowców energetycznych Rok 2015 Rok 2020 Rok 2025
Zużycie węgla kamiennego 61,7 60,4, 52,7
Zużycie węgla brunatnego57,2 44,2 52,7

Średni wskaźnik wytworzenia odpadów w górnictwie surowców energetycznych przyjęto jako 0,4 Mg odpadów/Mg węgla kamiennego, zatem szacowane ilości odpadów w górnictwie surowców energetycznych wyniosą:

 • 2014 r. - 31,3 mln Mg/rok,
 • 2015 r. – 30,8 mln Mg/rok,
 • 2018 r. – 30,5 mln Mg/rok,
 • 2019 r. – 30,3 mln Mg/rok,
 • 2020 r. – 30,2 mln Mg/rok,
 • 2022 r. – 30,0 mln Mg/rok,
 • 2025 r. – 29,6 mln Mg/rok.

Przyjmując średnie ilości odpadów w przetwórstwie rud miedzi na ok. 32 mln Mg/rok, w górnictwie rud metali – 0,9 mln Mg/rok oraz w pozostałym górnictwie – 1,4 mln Mg/rok (średnie z lat 2007-2008), całkowite ilości odpadów wytworzonych w grupie 01 szacuje się następująco:

 • 2014 r. – 65,5 mln Mg/rok,
 • 2015 r. – 65,1 mln Mg/rok,
 • 2018 r. – 64,7 mln Mg/rok,
 • 2020 r. – 64,5 mln Mg/rok,
 • 2022 r. – 64,3 mln Mg/rok,
 • 2025 r. – 63,9 mln Mg/rok.

Takie ilości odpadów będą wytwarzane przy założeniu, że import węgla z Ukrainy nie wpłynie znacząco na obniżenie wydobycia węgla z polskich kopalni. W przeciwnym razie, należy spodziewać się zmniejszenia masy odpadów z górnictwa surowców energetycznych nawet o ok. 10-15% i całej masy odpadów z grupy 01 o ok. 5-6%.