Zaloguj
Geologia środowiskowa> Działalność
  
    Gospodarka odpadami     
    Kartografia środowiskowa     
    MOEK       
    Dokumenty strategiczne     
    Raporty początkowe     

Dokumenty strategiczne

PIG-PIB opracowuje również dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W obszarze ochrony środowiska są to:

  • programy ochrony środowiska,
  • prognozy oddziaływania na środowisko,
  • raporty z wykonania programów ochrony środowiska.

Przypomnijmy, że ustawa Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519) w art. 17 nakłada na władze województw, powiatów i gmin obowiązek tworzenia programów ochrony środowiska. Dokumenty te mają służyć realizacji polityki ochrony środowiska, zapewniać efektywne zarządzanie ochroną środowiska na danym obszarze, a także uwzględniać cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.

Przy opracowywaniu programów ochrony środowiska niezbędnym wymogiem jest uruchomienie procedury udziału społeczeństwa, przy czym organem odpowiedzialnym za zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa jest organ przygotowujący projekt dokumentu.

Następnie projekt programu podlega opiniowaniu, po czym jest przyjmowany w drodze uchwały odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Na mocy przepisów prawa natomiast organ wykonawczy odpowiedzialny za przygotowanie programu ma obowiązek sporządzenia co 2 lata raportu z jego wykonania i przedłożenia tegoż raportu odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

Specjaliści PIG-PIB zdobyli w tej materii wieloletnie doświadczenie i opracowali autorską metodykę tworzenia tego typu dokumentów, zapewniającą zachowanie wysokich standardów. Wszystkie wykonywane przez nas opracowania odnoszą się do obowiązujących przepisów prawa i uwarunkowań określonych w sektorowych dokumentach strategicznych oraz wytycznych Ministerstwa Środowiska.