Zaloguj
Geologia środowiskowa> Mapy
Mapa geośrodowiskowa
Gospodarka kopalinami
Tereny zdegradowane
Atlasy geochemiczne

Mapy on-line

Geoportal Mapy Geośrodowiskowej Polski prezentuje dane geośrodowiskowe w formie usług przeglądania WMS. Prezentuje informacje o złożach kopalin oraz górnictwie i przetwórstwie kopalin, obszarach prognostycznych i perspektywicznych występowania kopalin, miejscach niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin, wodach powierzchniowych i podziemnych, warunkach podłoża budowlanego, ochronie przyrody, a także o składowaniu odpadów obiektach potencjalnie uciążliwych dla środowiska.

Dane udostępnia serwis e-MGśP Aktualność danych jest zgodna z rokiem opracowania każdego z arkuszy, zgodnie z informacją zawartą w atrybutach warstwy Skorowidz Mapy Geośrodowiskowej Polski.

Jak przeglądać dane?

Instrukcja korzystania z serwisu


GeoLOG – mobilna aplikacja Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) prezentuje wybrane dane geośrodowiskowe:

  • obszary perspektywiczne i prognostyczne występowania kopalin,
  • obszary prognostyczne zweryfikowane,
  • miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji,
  • antropopresja.

Mapy geośrodowiskowe – arkusze Mapy Geośrodowiskowej Polski pierwszej (MGśP - 2002-2011) oraz drugiej edycji (MGśP II – 2013-2019), zarówno dla planszy A i B oraz teksty objaśniające do map dostępne są poprzez apliacje internetowe:


Moduł raportowy MGśP pozwala na wygenerowanie raportu w formie dokumentu PDF o obszarach prognostycznych i perspektywicznych z warstwy normatywnej "Kopaliny", miejscach niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin oraz składowiskach odpadów. Raport zawiera lokalizację obiektu na Ortofotomapie oraz jego charakterystykę, a w przypadku punktów niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin oraz składowisk odpadów także dokumentację fotograficzną.

Moduł raportowy MGśP – http://emgsp.pgi.gov.pl/PGIPortal

Instrukcja korzystania z aplikacji
http://emgsp.pgi.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika-RaportyMGsP.pdf