Zaloguj
Geologia środowiskowa> Mapy
  
    Mapa geośrodowiskowa     
    Gospodarka kopalinami     
    Tereny zdegradowane     
    Atlasy geochemiczne     
    Mapy online     

Mapy on-line

Geoportal Mapy Geośrodowiskowej Polski gromadzi dane geośrodowiskowe pozyskane w ramach opracowania mapy oraz usługi zewnętrzne z danymi referencyjnymi. Portal prezentuje informacje o złożach kopalin oraz górnictwie i przetwórstwie kopalin, obszarach prognostycznych i perspektywicznych występowania kopalin, miejscach niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin, wodach powierzchniowych i podziemnych, warunkach podłoża budowlanego, ochronie przyrody, a także o składowaniu odpadów oraz obiektach potencjalnie uciążliwych dla środowiska.

Na portalu mapowym e-MGśP prezentowane są dane opracowane i pozyskane w ramach pierwszej i drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50000, w skrócie nazywane odpowiednio MGśP i MGśP(II). Aktualność danych obu edycji jest zgodna z rokiem opracowania arkusza, prezentowanym w usłudze o nazwie „MGśP(II), MGśP - Harmonogram realizacji i skorowidz arkuszy” lub jest jednym z atrybutów obiektu. Druga edycja Mapy Geośrodowiskowej Polski – MGśP(II) prezentuje najnowsze dane opracowywane i pozyskiwane w latach 2013 - 2019, stąd pokrycie danymi całej Polski przewidywane jest po zakończeniu projektu.

Portal prezentuje szereg zdefiniowanych interaktywnych map tematycznych. W poszczególnych kompozycjach dostępne są najnowsze dane pozyskane w ramach MGśP(II) oraz pomocniczo dane z pierwszej edycji MGśP. Możliwy jest także podgląd wersji kartograficznych poszczególnych arkuszy map oraz tekstów objaśniających zarówno dla najnowszej jak i wcześniejszej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski.

Więcej o tym jak przeglądać dane: Instrukcja korzystania z portalu e-MGśP


Moduł raportowy MGśP pozwala wygenerować raport w formie dokumentu PDF o obszarach: prognostycznych, perspektywicznych, negatywnego rozpoznania występowania kopalin, zweryfikowanych obszarach prognostycznych i negatywnego rozpoznania, miejscach niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin oraz o składowiskach odpadów. Raport zawiera charakterystykę obiektu oraz jego lokalizację na ortofotomapie, a w przypadku punktów niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin oraz składowisk odpadów także dokumentację fotograficzną.

Instrukcja użytkownika Modułu Raportowego MGśP


Wybrane dane geośrodowiskowe dostępne są również poprzez aplikacje Centralnej Bazy Danych Geologicznych - GeoLOG oraz GEOLOGIA. Serwisy te udostępniają następujące dane:

  • obszary perspektywiczne i prognostyczne występowania kopalin,
  • obszary prognostyczne zweryfikowane,
  • miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji,
  • antropopresja.
  • arkusze oraz teksty objaśniające najnowszej oraz poprzedniej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski.