Zaloguj
Geologia środowiskowa> Działalność
Gospodarka odpadami
Kartografia środowiskowa
Gaz z łupków
Dokumenty strategiczne
SOPO

Raporty początkowe

Konieczność przystosowania krajowego porządku prawnego do przepisów dyrektywy IED nałożyła na podmioty prowadzące działalność, która wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, obowiązek sporządzenia raportu początkowego. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014r. poz. 1101), która weszła w życie 5 września 2014 r., raporty początkowe stanowią integralną część wniosku o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji ubiegających się o nie po raz pierwszy lub wniosku o wydanie zmiany do pozwolenia zintegrowanego dla instalacji dokonujących istotnych modyfikacji w ich funkcjonowaniu.

Raport początkowy określa stan zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami klasyfikowanymi jako substancje powodujące ryzyko dla środowiska gruntowo-wodnego. Dokument ten – zgodnie z zapisami art. 208 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519) – zawiera przede wszystkim informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu zarówno obecnie, jak i w przeszłości, nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje położone na terenie zakładu, a także informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenu zakładu substancjami powodującymi ryzyko, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz wyniki pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.