Zaloguj
Geologia środowiskowa> Mapy

Mapy geośrodowiskowe

geologiczno-gospodarcza
terenów zdegradowanych
Mapy online

Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000

Mapa geośrodowiskowa Polski arkusz: Chrzanów (971)

Mapa wykonywana jest przez Państwowy Instytut Geologiczny od 2002 r. na zlecenie Ministra Środowiska, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawia ona w formie kartograficznej (plansze: A i B) stan i zasoby środowiska naturalnego, a jednocześnie stanowi cyfrową bazę danych o tym środowisku. Pokrycie całego obszaru Polski Mapą przewidziane jest na rok 2011. Plansza A - to zaktualizowana po pięciu latach treść Mapy geologiczno-gospodarczej w skali 1:50 000 (MGGP). Planszę B stanowi nowa warstwa informacyjna: „Zagrożenia powierzchni ziemi”.

Baza danych tej mapy opracowywana jest w kroju arkuszowym jako projekt MGE i konwertowana do postaci ciągłej w obrębie województw – w GeoMediach.

Informacje jakie zawarte są na Planszy A można zestawić w czterech podstawowych grupach tematycznych, przedstawionych poniżej na pozycjach 1-4.

 1. warstwa informacyjna: ZŁOŻA KOPALIN
  warstwy tematyczne:
  • kopaliny - złoża udokumentowane
  • kopaliny – perspektywy i prognozy
  • górnictwo i przetwórstwo kopalin
 2. warstwa informacyjna: WODY
  warstwy tematyczne:
  • wody powierzchniowe,
  • wody podziemne,
  • strefa wybrzeża morskiego
 3. warstwa informacyjna: WARUNKI PODŁOŻA
  warstwy tematyczne:
  • warunki budowlane,
  • gleby chronione,
  • obszary leśne
 4. warstwa informacyjna: OCHRONA ŚRODOWISKA
  warstwy tematyczne:
  • ochrona przyrody i krajobrazu,
  • chrona dziedzictwa kulturowego,
  • georóżnorodność
 5. warstwa informacyjna: ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI
  warstwy tematyczne:
  • geochemia środowiska,
  • składowanie odpadów,
  • antropopresja

(Uwaga: Zapisane kursywą warstwy tematyczne są nowymi zagadnieniami w mapie i obecnie jest opracowywana szczegółowa koncepcja ich budowy).

Zabytkowa Cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie

Zabytkowa Cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie

Zabytkowa Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach

Zabytkowa Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach

Zabytkowa Cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach

Zabytkowa Cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach

Jednym z najważniejszych zagadnień przedstawianych na Planszy A Mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000 jest problematyka złożowa. PIG realizujący zadania Państwowej Służby Geologicznej jest głównym posiadaczem, wytwórcą analizującym i przetwarzającym informacje geologiczne w rożnej postaci: począwszy od archiwalnych zapisów profili geologicznych wierceń na cyfrowych mapach i trójwymiarowych modelach budowy geologicznej Polski kończąc. Ogólna informacja o zasobach kopalin jest publikowana przez Państwowy Instytut Geologiczny w aktualizowanym i wydawanym corocznie „Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”.

Główny trzon tematyczny MGśP stanowią informacje dotyczące udokumentowanych złóż kopalin na terenie Polski jak i stwierdzonych wystąpień kopalin, które nie zostały jeszcze szczegółowo przebadane i udokumentowane. Te ostatnie tworzą warstwę tematyczną „perspektywy i prognozy kopalin” przedstawiającą obszary występowania kopaliny, które formalnie nie stanowią złoża kopaliny. To nie znaczy jednak, że w przyszłości, często trudnej do określenia: czy to będzie kilka czy kilkadziesiąt lat, nie zaistnieje potrzeba ich udokumentowania i eksploatacji i dlatego należy już teraz chronić te tereny, np. przed zabudową.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej
Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej

Generalną zasadą Mapy jest przedstawienie tematyki złożowej na tle innych zasobów środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem elementów środowiska prawnie chronionych (np. obszary chronione Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, strefy ochronne ujęć wód, główne zbiorniki wód podziemnych - GZWP). Takie podejście pozwala w prosty i szybki sposób na dokonanie wstępnej analizy uwarunkowań przyrodniczych towarzyszących planowanej eksploatacji złóż i funkcjonowania przyszłych inwestycji.

Planszę B (pozycja 5 w zestwieniu powyżej) tworzą obecnie dwie warstwy tematyczne: „Geochemia środowiska” i „Składowanie odpadów”. Pierwsza z nich obejmuje przetworzone zasoby danych PIG z zakresu geochemii dotyczące gleb i osadów wodnych Na mapie przedstawiana jest: lokalizacja miejsc opróbowania, zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, zanieczyszczenia gleb pierwiastkami promieniotwórczymi, zanieczyszczenia gleb związkami organicznymi, zanieczyszczenia osadów wodnych metalami ciężkimi, wielkość emanacji radonowych, klasyfikacja gleb w nawiązaniu do Rozporządzenia MŚ z dn. 9.09.2002 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) oraz klasyfikacja osadów wodnych w nawiązaniu do Rozporządzenia MŚ z dn. 16.04. 2002 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 498).

Gleby w punktach pomiarowych sklasyfikowane są pod kątem możliwości pełnienia funkcji zagospodarowania przestrzennego w czterech grupach:

 • A: standard obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne i przepisów o ochronie przyrody
 • B: standard użytków rolnych, gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, nieużytków, a także gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
 • C: standard terenów przemysłowych, użytków kopalnych i terenów komunikacyjnych
 • przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń dla grupy C

Druga z wymienionych warstw informacyjnych przedstawia tereny predysponowane do lokalizowania w ich obrębie składowisk odpadów, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań ochrony środowiska przyrodniczego i ograniczeń prawnych. Generalnie obszary te powinny spełniać kryteria lokalizacji składowisk odpadów zgodnie z ustaleniami zawartymi w Ustawie o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001r. oraz w Rozporządzeniu MŚ z dn. 24 marca 2003r. (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Warunki lokalizacyjne (obszary preferowane ze względów na uwarunkowania środowiskowe) są zróżnicowane w nawiązaniu do 3 typów składowisk:

 • N - odpadów niebezpiecznych,
 • K - odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • O - odpadów obojętnych.
Mapa geośrodowiskowa Polski

Mapa programu realizacji MGśP w latach 2002 – 2011

Zadaniem tak przeprowadzanej delimitacji obszarów jest ukierunkowanie przyszłych prac planistycznych, dokumentacyjnych i projektowych prowadzonych dla lokalizacji konkretnych składowisk odpadów. Analiza mapy pozwala również na ocenę poprawności usytuowania obecnie istniejących, czynnych i zamkniętych, obiektów pod kątem spełniania przez nie obowiązujących kryteriów prawnych i środowiskowych.

Obszary wytypowane w ramach warstwy tematycznej „Składowanie odpadów” powinny być uwzględniane przy typowaniu wariantów lokalizacyjnych nie tylko składowisk odpadów, ale również na etapie uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przy rozpatrywaniu lokalizacji obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. Oprócz bowiem uwzględnienia ograniczeń prawnych, odnoszących się do tego typu inwestycji, przedstawiane na mapie obszary potencjalnej lokalizacji składowisk obejmują zasięgi występowania w podłożu warstwy utworów słabo przepuszczalnych, stanowiących dobrą naturalną izolację dla położonych niżej poziomów wodonośnych.

Dla szczegółowego zapoznania się z treścią MGśP i przyjętą metodyką jej wykonywania poniżej zamieszczono „Instrukcję opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000” wydaną w 2005 r. przez PIG, MŚ i NFOŚiGW.