Zaloguj
Geologia środowiskowa> Mapy
  
    Mapa geośrodowiskowa     
    Gospodarka kopalinami     
    Tereny zdegradowane     
    Atlasy geochemiczne     
    Mapy online     

Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministra właściwego ds. Środowiska od 1995 roku gromadzi, przetwarza, opracowuje i cyklicznie aktualizuje przestrzenne dane geośrodowiskowe, stanowiące zintegrowaną bazę danych o środowisku naturalnym przedstawianą na Mapie Geośrodowiskowej Polski. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) począwszy od opracowania pierwszej edycji pod nazwą Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski (Instrukcja…, 1997) przeszła wiele transformacji, zmierzając ku stałej, periodycznej aktualizacji danych oraz możliwości jak najbardziej prostego sposobu ich udostępniania.

 

Druga edycja mapy, pod nazwą Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) powstała w latach 2005–2012. Trzecia edycja przedsięwzięcia – Mapa Geośrodowiskowa Polski (II) wykonywana była w latach 2013–2019. Poniższe schematy przedstawiają aktualność prezentowanych danych w poszczególnych edycjach mapy.

Aktualność arkuszy Mapy Geośrodowiskowej Polski (I)

Aktualność arkuszy Mapy Geośrodowiskowej Polski (I)

Aktualność arkuszy Mapy Geośrodowiskowej Polski (II)

Aktualność arkuszy Mapy Geośrodowiskowej Polski (II)

Najnowsza edycja mapy – Mapa Geośrodowiskowa Polski (III) – polega na periodycznej aktualizacji danych i utrzymaniu baz danych przestrzennych, natomiast mapy opracowywane są na indywidualne zamówienia użytkowników na podstawie możliwie aktualnych danych. Czas realizacji zamówienia dla arkusza wynosi do 10 dni roboczych.

Mapa Geośrodowiskowa Polski (III) dla powiatu parczewskiego opracowana w skali 1:100 000

Mapa Geośrodowiskowa Polski (III) dla powiatu parczewskiego opracowana w skali 1:100 000

Obecnie w bazie danych MGśP (III) zestawiane są informacje przestrzenne o elementach środowiska stanowiące syntezę informacji określających:

  • warunki surowcowe występowania kopalin z uwzględnieniem pozostałych komponentów środowiska wymagających ochrony: wód powierzchniowych i podziemnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zagospodarowania przestrzennego,
  • waloryzację udokumentowanych złóż kopalin pod kątem ewentualnych utrudnień formalno-prawnych dla planowanych inwestycji wydobywczych oraz w przypadku złóż niezagospodarowanych klasyfikację rozbudowaną o uwzględnienie walorów ilościowo-jakościowych kopalin,
  • obszary bezkolizyjnego (z komponentami środowiska przyrodniczego) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w tym składowisk poszczególnych typów odpadów), określonych oddzielnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.1397),
  • uwarunkowania dla kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza pod kątem ochrony występujących na terenie kraju zasobów kopalin.

Obowiązujące Instrukcje opracowań:

Kompleksowy dostęp do Mapy Geośrodowiskowej Polski w standardzie WMS możliwy jest poprzez serwis e-MGśP (http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/). Serwis wyposażony jest również w moduł raportowy (http://emgsp.pgi.gov.pl/raporty), umożliwiający wygenerowanie raportów w postaci plików pdf zawierających dane pochodzące z baz danych: Mogilniki, Antropopresja, WN Kopaliny i Geochemia.

Dostęp do MGśP możliwy jest również bezpośrednio poprzez Narodowe Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, udostępniające arkusze Mapy w postaci analogowej (drukowanej) oraz rastrowej (.jpg i .tif), a także umożliwia dostęp do cyfrowych baz danych. Więcej o udostępnianiu danych MGśP na stronie PIG-PIB (https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/12915-mapy-geosrodowiskowe-polski-w-narodowym-archiwum-geologicznym.html).

Mapy w postaci cyfrowej udostępnione są także w przeglądarkach Centralnej Bazy Danych Geologicznych: Geologia oraz GeoLOG – aplikacja mobilna.