Zaloguj
Geologia środowiskowa> Działalność
  
    Gospodarka odpadami     
    Kartografia środowiskowa     
    MOEK       
    Dokumenty strategiczne     
    Raporty początkowe     
    SOPO       

System Osłony Przeciwosuwiskowej

Logo projektu SOPOSystem Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) jest ogólnopolskim projektem realizowanym na zlecenie Ministra Środowiska ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadrzędnym celem Projektu SOPO jest dostarczenie wiarygodnych i aktualnych danych do właściwego zarządzania zagrożeniami wynikającymi z rozwoju ruchów masowych i skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom ich rozwoju. Dane te są bezpośrednio wykorzystywane przez administrację publiczną (rządową, wojewódzką, powiatową i gminną) do wykonywania zadań zapobiegających zagrożeniom związanym z ruchami masowymi, zapisanych w następujących aktach prawnych:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519, ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm);
  3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015,poz.  909 ze zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U.2007, Nr 121, poz. 840).

Obecnie trwa III etap SOPO, a w jego ramach realizowane są następujące kierunki prac:

  • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Zadanie polega na inwentaryzowaniu osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wraz z wykonaniem kart osuwisk. Powstałe mapy w skali 1:10 000 przekazywane są administracji samorządowej. Zadanie to przewiduje również weryfikację map osuwisk wykonanych poza SOPO, a stanowiących część rejestrów osuwisk prowadzonych przez Starostów.

  • Monitoring osuwisk

W ramach zadania prowadzony będzie monitoring instrumentalny 60-ciu osuwisk. Na osuwisku w Międzybrodziu Bialskim założony zostanie system wczesnego ostrzegania.

  • Aktualizacja map, interwencje i szkolenia.

W ramach tego zadania prowadzone są interwencje dla osuwisk nowych lub reaktywowanych i powodujących poważne zagrożenia. Wykonywane są karty osuwisk wraz opinią na prośbę lokalnych władz administracyjnych. Zadanie to obejmuje również opracowanie metodyki przetwarzania danych laserowych na potrzeby aktualizacji map, wykonanych przed 2010 roku, kiedy to miała miejsce katastrofa osuwiskowa występująca przy okazji powodzi. W III etapie SOPO zaktualizowane zostaną mapy dla 75 gmin karpackich. Istotną formą współpracy z podmiotami zewnętrznymi jest ciągłe uświadamianie o problemach osuwiskowych, dlatego zaplanowano szkolenia dla wykonawców map i podmiotów publicznych.

  • Moduł prognoz osuwiskowych

Podstawą określania zagrożeń i ryzyka osuwiskowego jest podatność osuwiskowa. Dla obszaru Karpat, który jest najbardziej narażony na ruchy masowe w Polsce, zostanie taka mapa opracowana. Będzie ona podstawą dla modułu prognostycznego, opartego na modelach meteorologicznych. Zagrożenia będą raportowane i umieszczane m.in. w Centralnej Aplikacji Raportującej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

  • Baza danych SOPO

Dane o osuwiskach gromadzone są w unowocześnianej bazie danych, dostępnej dla użytkowników pod adresem osuwiska.pgi.gov.pl. Baza ta poprzez przeglądarkę internetową informuje społeczeństwo o zagrożeniach osuwiskowych, a także służy administracji samorządowej.

Wszelkie zapytania dotyczące ruchów masowych i innych geozagrożeń należy kierować do niżej wymienionych osób: