Login
Geo-engineering atlases> Projekt BDGI-WFM

Zadanie państwowej służby geologicznej BDGI-WFM

BDGI-WFM

Prace zostały zrealizowane w latach 2014-2017 w ramach zadania państwowej służby geologicznej p.n. „Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał w Polsce w ujęciu regionalnym” (BDGI-WFM). Podstawą wykonania prac w ramach zadania BDGI-WFM był zaakceptowany przez Ministra Środowiska „Plan zadań państwowej służby geologicznej, przewidzianych do realizacji w 2014 roku i latach następnych”. Zadanie było finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji.

W ramach zadania została utworzona Baza Danych Właściwości Fizycznych i Mechanicznych, która gromadzi dane o właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntów oraz skał występujących na obszarze Polski. BDGI-WFM zawiera informacje o lokalizacji, dacie i wykonawcy punktu dokumentacyjnego, liczbie pobranych próbek, ich kategorii, rodzaju oraz o pomierzonych parametrach wraz ze wskazaniem stosowanych norm klasyfikacyjnych. Baza BDGI-WFM jest integralną częścią bazy otworowej Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskiej (BDGI) i w związku z tym może być aktualizowana na bieżąco danymi z opracowań wykonanych na potrzeby projektu BDGI.

Struktura bazy danych BDGI-WFM była przygotowywana z uwzględnieniem jej kompatybilności z istniejącymi zasobami oraz produktami tworzonymi równolegle w ramach innych zadań państwowej służby geologicznej realizowanych w PIG-PIB i finansowanych przez NFOŚiGW. W celu zachowania najwyższego poziomu standaryzacji tworzonej bazy danych wykorzystano sprawdzone i funkcjonujące od wielu lat produkty z grupy IT oraz zastosowano nowe rozwiązania wdrażane podczas realizacji innych projektów wykonywanych w ramach państwowej służby geologicznej. Na potrzeby dalszego rozwoju bazy utworzono narzędzia umożliwiające ich konwersję do standardów stosowanego globalnie systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych firmy ORACLE.

W ramach zadania BDGI-WFM do bazy zostało wprowadzonych:

  • 65 934 wyników badań fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał wprowadzonych w latach 1998-2017,
  • 180 572 wyników badań fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał wprowadzonych w latach 2018-2022.

W latach 2022-2026 planuje się wprowadzić do bazy BDGI-WFM 120 000 wyników badań fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał.

Informacje o właściwościach ośrodka gruntowo-skalnego pochodzą z badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach prac geologicznych przy opracowywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Dane pochodzą z wybranych obszarów Polski, zlokalizowanych w 36 313 punktach dokumentacyjnych. Źródłem danych są archiwalne dokumentacje geologiczno-inżynierskie z roku 2013 i nowsze oraz dane z Atlasów geologiczno-inżynierskich.

W ramach popularyzacji wiedzy o geologii inżynierskiej została wydana publikacja pod tytułem: „Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski” autorstwa prof. dr. hab. Ryszarda Kaczyńskiego.