Login
Geo-engineering atlases> O projekcie
  
    O Projekcie     
    O Atlasach     
    Główny cel     
    Metodyka     
    Stan realizacji     

Projekt BDGI

Idea tworzenia cyfrowych opracowań geologiczno-inżynierskich przydatnych w budownictwie, planowaniu przestrzennym oraz zarządzaniu kryzysowym, powstała w 1998, kiedy rozpoczęto pracę nad „Atlasem geologiczno-inżynierskim Warszawy”. Ten pilotażowy projekt skutkował utworzeniem 8 atlasów dla kolejnych aglomeracji miejskich na przestrzeni lat 2003-2012. PIG-PIB (poza atlasem aglomeracji poznańskiej), uczestniczył w ich opracowywaniu w charakterze konsorcjanta lub kooperanta.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, pełniąc role państwowej służby geologicznej, w latach 2013-2017 wykonał zadanie państwa w zakresie geologii p.n.: „Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000”. Zadanie to zrealizowano na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Środowiska Planu prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w 2013 roku i latach następnych (art. 163 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze).

Logo BDGI

Prace kontynuowano w latach 2018-2022 w ramach zadania państwowej służby geologicznej p.n.: Prowadzenie i aktualizacja bazy danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000. Zadanie zrealizowano na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Środowiska Planu prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w 2018 roku i latach następnych.

Od roku 2022 prace kontynuujemy w ramach zadania państwowej służby geologicznej p.n.: Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) oraz Właściwości Fizycznych i Mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 (zadanie ciągłe). Zadanie jest realizowane na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Klimatu i Środowiska Planu prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w 2022 roku i latach następnych.

BDGI składa się z bazy otworowej (p-BDGI) i przestrzennej (m-BDGI). Gromadzi przetworzone dane z otworów wiertniczych, wyniki badań właściwości fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał (BDGI-WFM) oraz warstwy informacyjne GIS BDGI. Źródło danych stanowią dokumentacje geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, złożowe, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz Centralna Baza Danych Geologicznych.

Prowadzone prac są bezpośrednią kontynuacją poprzednich opracowań i wpisują się w zakres zadań państwowej służby geologicznej.

Zgodnie z zapisem art. 162 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze państwowa służba geologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie geologii. Szczegółowe zadania państwowej służby geologicznej określone zostały w art. 162 ust. 1 w pkt. 1-12 oraz w art. 162 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres zadań wymienionych w art. 162 ust. 1 pkt. 3, 4 i 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Prowadzenie Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) połączonej z Bazą Danych Właściwości Fizycznych i Mechanicznych (BDGI-WFM) i wykonywanie Atlasów geologiczno-inżynierskich wpisuje się w kierunki działań określone w Krajowej Polityce Miejskiej (KPM). Wyrazem realizacji „zintegrowanego podejścia terytorialnego” wobec polskich obszarów miejskich jest Krajowa Polityka Miejska (KPM), wobec której zostały wskazane zadania do realizacji dla instytucji i jednostek administracji rządowej. Podstawowym celem KPM jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju.

Oznacza to, że Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, który pełni państwową służbę geologiczną, nadzorowany przez Ministra Klimatu i Środowiska, realizując projekt BDGI (zadanie psg) - wypełnia założenia Krajowej Polityki Miejskiej, wpisując się w kierunki działań w niej wyznaczone.

Zadanie kierowane jest do administracji samorządowej, przedsiębiorstw branży geologicznej, projektowej, inwestorów, ekspertów zajmujących się szeroko pojętym środowiskiem geologicznym w kontekście potrzeb zagospodarowania przestrzennego i budownictwa oraz uczelni wyższych i instytutów badawczych.