Login
Geo-engineering atlases> About project
O atlasach
Główny cel
Metodyka
Stan realizacji

Projekt BDGI

Idea tworzenia nowoczesnych opracowań geologiczno-inżynierskich przydatnych między innymi w planowaniu przestrzennym oraz zarządzaniu kryzysowym, powstała już w 1998, kiedy to rozpoczęto pracę nad „Atlasem geologiczno-inżynierskim Warszawy”. Ten prototypowy projekt skutkował później utworzeniem 8 atlasów dla kolejnych aglomeracji miejskich na przestrzeni lat 2003-2012. PIG-PIB (poza atlasem aglomeracji poznańskiej), uczestniczył w ich opracowywaniu w charakterze konsorcjanta lub kooperanta.

W 2013 r. powierzono PIG-PIB do zrealizowania temat „Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000”. Jest to bezpośrednia kontynuacja poprzednich opracowań i wpisuje się w zakres zadań Państwowej Służby Geologicznej na lata 2013-2016 (na mocy Ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

Logo BDGIPodczas realizowania zadania zostanie utworzona jedna „Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI)”. Baza scali i ujednolici bazy wcześniejszych atlasów. Będzie ona jednocześnie uzupełniana o dane z archiwalnych dokumentacji geologicznych i aktualizowana na bieżąco danymi z opracowań wykonanych na potrzeby BDGI. Ponadto w ramach zadania zostanie sporządzonych 6 nowych Atlasów geologiczno-inżynierskich w skali 1:10 000 (Bydgoszcz, Koszalin, powiat płocki, powiat piaseczyński, klif gdyński i klif kaszubski), zostaną zaktualizowane wcześniejsze geologiczno-inżynierskie atlasy aglomeracji miejskich oraz zostaną opracowane 2 studia wykonalności Atlasów geologiczno-inżynierskich (dla Lublina i Szczecina).

Ponadto w ramach popularyzacji wiedzy o geologii inżynierskiej zostanie wydana publikacja z cyklu „Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego” oraz będzie prowadzona strona internetowa o geologii inżynierskiej.