Login
Geo-engineering atlases> O projekcie
  
    O Projekcie     
    O Atlasach     
    Główny cel     
    Metodyka     
    Stan realizacji     

Projekt BDGI

Idea tworzenia cyfrowych opracowań geologiczno-inżynierskich przydatnych w budownictwie, planowaniu przestrzennym oraz zarządzaniu kryzysowym, powstała w 1998, kiedy rozpoczęto pracę nad „Atlasem geologiczno-inżynierskim Warszawy”. Ten pilotażowy projekt skutkował utworzeniem 8 atlasów dla kolejnych aglomeracji miejskich na przestrzeni lat 2003-2012. PIG-PIB (poza atlasem aglomeracji poznańskiej), uczestniczył w ich opracowywaniu w charakterze konsorcjanta lub kooperanta.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, pełniąc role państwowej służby geologicznej, w latach 2013-2017 wykonał zadanie państwa w zakresie geologii p.n.: „Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000”. Zadanie to zrealizowano na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Środowiska Planu prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w 2013 roku i latach następnych (art. 163 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze).

Logo BDGI

Od roku 2018 kontynuujemy prace w ramach zadania państwowej służby geologicznej p.n.: Prowadzenie i aktualizacja bazy danych geologiczno-inżynierskich (BDGI) oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i skał (BDGI-WFM) wraz ze sporządzeniem Atlasów geologiczno-inżynierskich wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000. Zadanie jest realizowane na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Środowiska Planu prac państwowej służby geologicznej przewidzianych do realizacji w 2018 roku i latach następnych.

BDGI składa się z bazy otworowej (p-BDGI) i przestrzennej (m-BDGI). Gromadzi przetworzone dane z otworów wiertniczych, wyniki badań właściwości fizyczno-mechanicznych próbek gruntów i skał (BDGI-WFM) oraz warstwy informacyjne GIS BDGI. Źródło danych stanowią dokumentacje geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, złożowe, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz Centralna Baza Danych Geologicznych.

Prowadzone prac są bezpośrednią kontynuacją poprzednich opracowań i wpisują się w zakres zadań państwowej służby geologicznej.

Zgodnie z zapisem art. 162 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze państwowa służba geologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie geologii. Szczegółowe zadania państwowej służby geologicznej określone zostały w art. 162 ust. 1 w pkt. 1-12 oraz w art. 162 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przedsięwzięcie wpisuje się w zakres zadań wymienionych w art. 162 ust. 1 pkt. 3, 4 i 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Prowadzenie Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) połączonej z Bazą Danych Właściwości Fizycznych i Mechanicznych (BDGI-WFM) i wykonywanie Atlasów geologiczno-inżynierskich wpisuje się w kierunki działań określone w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) oraz w Krajowej Polityce Miejskiej (KPM). Polityka przestrzenna Polski wyrażona w KPZK 2030 służy podniesieniu konkurencyjności głównych ośrodków miejskich i wprowadza nowe podejście do rozwoju, jako tak zwane „zintegrowane podejście terytorialne”. Wyrazem realizacji „zintegrowanego podejścia terytorialnego” wobec polskich obszarów miejskich jest Krajowa Polityka Miejska (KPM), wobec której zostały wskazane zadania do realizacji dla instytucji i jednostek administracji rządowej. Podstawowym celem KPM jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju.

Oznacza to, że Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, który pełni państwową służbę geologiczną, nadzorowany przez Ministra Środowiska, realizując projekt - zadanie psg - wypełnia założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Krajowej Polityki Miejskiej, wpisując się w kierunki działań w niej wyznaczone.

Zadanie kierowane jest do administracji samorządowej, przedsiębiorstw branży geologicznej, projektowej, inwestorów, ekspertów zajmujących się szeroko pojętym środowiskiem geologicznym w kontekście potrzeb zagospodarowania przestrzennego i budownictwa oraz uczelni wyższych i instytutów badawczych.